Informacje na rok akademicki 2022/2023 pojawią się wkrótce.

W załączniku znajduje się podział studentów III roku prawa stacjonarnego przystępujących do egzaminu ustnego z postępowania karnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

******

 

Na stronie umieszczane są informacje dotyczące egzaminów podstawowych i wybranych egzaminów kierunkowych, które przeprowadzają pracownicy Katedry Postępowania Karnego UMCS. Obowiązującym stanem prawnym jest ten z daty odbycia egzaminu, chyba że egzaminator wskaże inaczej.

PRAWO STACJONARNE

egzamin zerowy z przedmiotu Postępowanie karne

w roku akademickim 2020/2021 nie zostanie przeprowadzony

I termin z przedmiotu Postępowanie karne

data: część pisemna - 5 lipca
sala: egzamin w formie zdalnej (MS Teams)
forma: dwuetapowa - pisemna (jw.), następnie ustna


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STACJONARNE

egzamin zerowy z przedmiotu Postępowanie karne

data:
sala:
forma: pisemna (test jednokrotnego wyboru)

I termin z przedmiotu Postępowanie karne (podział na tury)

data:
sala:
forma: pisemna (test jednokrotnego wyboru)

II termin z przedmiotu Postępowanie karne

data:
sala:
forma: pisemna (test jednokrotnego wyboru)


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NIESTACJONARNE

I termin z przedmiotu Postępowanie karne

data:
sala:
forma: pisemna (test jednokrotnego wyboru)

II termin z przedmiotu Postępowanie karne

data:
sala:
forma: pisemna (test jednokrotnego wyboru)

 

 

    Autor
    Piotr Wróbel