Pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Karnego są autorami wielu publikacji opracowanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach, glos oraz sprawozdań. Poniżej wskazane zostały wybrane prace naukowe, lista jest aktualizowana na bieżąco.

Monografie i komentarze

 • Bojarski T., Kruk E., Skrętowicz E., Postępowanie w sprawach nieletnich: komentarz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, ss. 326;
 • Dudka K., Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, ss. 269;
 • Dudka K., Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 341;
 • Dudka K. (red.), Janicz M., Kulesza C., Matras J., Paluszkiewicz H., Skowron B., Kodeks postępowania karnego : komentarz, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ss. 1707;
 • Dudzik B, Kosowski J., Nowikowski I. (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym. tom I, Lublin 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, ss. 461;
 • Dudzik B., Kosowski J., Kruk E., Nowikowski I. (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym. tom II, Lublin 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, ss. 347;
 • Kosowski J., Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art 16 k.p.k., Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, ss 386;
 • Kruk E., Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżenia uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 411;
 • E. Kruk, Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 335 k.p.k., Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005, ss. 174;
 • Mozgawa-Saj M., Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, ss. 232;
 • Nowikowski I., Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, ss. 329.

 

Podręczniki

 • Błaszyk M., Dudka K. (red.), Mościcka-Podstawka M., Paluszkiewicz H. (red.), Skowron R., Włodkowski O.,Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ss. 171;
 • Dobosiewicz B., Dudka K. (red.), Dudzik B., Kosowski J., Kruk E., Mozgawa-Saj M., Strzelec P., Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 168;
 • K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ss. 547;
 • Dudzik B., Kosowski J., Przebieg procesu karnego. Repetytorium, Lublin 2013, ss. 137;

 

Artykuły i glosy

 • Dudka K. Aktywność oskarżyciela publicznego na rozprawie głównej w świetle zasady kontradyktoryjności, Prawo w działaniu 2012, nr 11, s. 7-34;
 • Dudka K., Rola prokuratora w znowelizowanym postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2, s. 60-67;
 • Dudka K., Uprawnienia pokrzywdzonego do zaskarżenia postanowienia sądu wydanego w trybie art. 354 k.p.k. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 35/04, Państwo i Prawo 2005, nr 7, s. 119-122;
 • Dudzik B., Generalne klauzule odsyłające w procesie karnym na przykładzie dobra wymiaru sprawiedliwości (uwagi na tle art. 37 k.p.k.), Annales UMCS 2016, nr 2, s. 279-290;
 • Dudzik B., Postępowanie przyspieszone w Kodeksie postępowania karnego, Prokurator 2007, nr 1, s. 35-47;
 • Kosowski J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2014 r., V  KZ 34/14, Orzecznictwo Sądów Polski 2015, nr 9, s. 1222-1228;
 • Kosowski J., Rozprawa „odmiejscowiona”, Prokuratura i Prawo 2012, nr 1, s. 37-53;
 • Kruk E., Mediation as One of the Forms of Resolving Conflicts in Offence Cases, Studia Iuridica Lublinensia 2018, nr 3, s. 89-108;
 • Kruk E., Zasada skargowości w polskim procesie karnym, Studia Iuridica Lublinensia 2016, nr 1, s.199-222;
 • Mozgawa-Saj M., Crime of desecration of a monument or another public place arranged to commemorate a historic event or to honour a person (Article 261 CC), Ius Novum 2018, nr 1, s. 205-227;
 • Mozgawa-Saj M., Ekstradycja - rozważania dogmatyczne i wyniki badań empirycznych, Prawo w działaniu 2012, nr 11, s. 55-90;
 • Nowikowski I., Funkcja gwarancyjna terminów w polskim Kodeksie postępowania karnego, Studia Iuridica Lublinensia 2013, nr 20, s. 23-32;
 • Orzeł K., Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia a rażące naruszenie prawa, Studia Iuridica Lublinensia 2016, nr 2, s. 211-244;
 • Osiak K., Kryminalistyczno-procesowe aspekty przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k., Prokuratura i Prawo 2018, nr 6, s. 137-156.