Metodyka pomiarów meteorologicznych

Katedra Hydrologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, UMCS w Lublinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski
Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie

organizują w dniach
30 czerwca – 2 lipca 2022 roku w Lublinie
V Ogólnopolską Konferencję Metodyczną na temat:

Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych
połączoną z obchodami 70-lecia badań klimatologicznych w UMCS 

Patronat honorowy:

JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
JM Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur 

 

Program konferencji

30 czerwca 2022

900-1000

- rejestracja uczestników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, al. Kraśnicka 2D, parter przy portierni budynku 

Otwarcie Konferencji - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (sąsiedni budynek), Aula A1.16

1000-1020

Chmiel S. (Kierownik Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS) – przywitanie Gości

1020-1045

Bogusław B.M.: Historia badań klimatologicznych w UMCS

1045-1120

wystąpienia Gości

1120-1200

przerwa kawowa – sala 301D

 Sesja I - Aula A1.16 Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

1200-1215

Bryś K., Bryś T., Marsz A. A., Styszyńska A.: Zmierzone parowanie potencjalne we Wrocławiu a parowanie terenowe obliczone za pomocą wskaźnika Ivanova (1961-2020)

1220-1235

Krzyżewska A., Dyer J., Fuhrmann C.: Metodyczne aspekty wydzielania fal upałów o dużej wilgotności

1240-1255

Bartoszek K., Matuszko D.: Usłonecznienie w Polsce, porównanie danych z pomiarów satelitarnych i naziemnych

1300-1315

Wibig J.: Zmiany pokrywy śnieżnej w Polsce w świetle wybranych wskaźników

1320-1335

Przybylak R., Wyszyński P., Pospieszyńska A.: Opady zmierzone na różnych wysokościach nad poziomem gruntu w obserwatorium meteorologicznym UMK w Toruniu i ich zastosowanie

1340-1400

dyskusja 

1400-1530

Obiad – sala 301D

 Sesja II - Aula A1.16 Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS 

1530-1545

Ustrnul Z., Bochenek B., Wypych, A., Kubacka D.: Zastosowanie uczenia maszynowego w detekcji frontów atmosferycznych

1550-1605

Stachura G.: Zastosowanie metod uczenia maszynowego w ocenie grubości pokrywy śnieżnej na terenie Polski

1610-1625

Styszyńska A., Marsz A. A.: Obszary zlewni Bugu i Warty w świetle wskaźnika suchości klimatu de Martonne’a

1630-1645

Ojrzyńska H., Błaś M., Kryza M.: Zawartość pary wodnej w atmosferze nad Polską – porównanie wyników z sondaży aerologicznych oraz modelu WRF

1650-1705

Kotarba A.: Wiarygodność naziemnych wizualnych detekcji chmur Cirrus

1710-1725

dyskusja 

1730-1815

sesja posterowa (III piętro)

 

 • Berbeć T., Doroszewski A.: Walidacja systemu monitoringu suszy rolniczej z wykorzystaniem teledetekcji multispektralnej na przykładzie woj. zachodniopomorskiego
 • Bokwa A., Sekuła P., Bartyzel J., Bochenek B., Chmura Ł., Gałkowski M., Zimnoch M., Kud M., Nęcki J.: Pionowy profil wiatru i temperatury a stężenia PM10 w miejskiej warstwie granicznej na przykładzie Krakowa
 • Chojnacka-Ożga L., Ożga W.: Stan badań klimatologii leśnej w Polsce
 • Dobek M., Wereski S., Krzyżewska A.: Bioclimatic conditions and air quality in Lublin, Poland (2015-2019)
 • Drzeniecka-Osiadacz A., Sawiński T., Kowalczyk M., Korzystka-Muskała M., Modzel P.: Pomiary dronowe w badaniach atmosferycznych – metodyka i przykładowe analizy
 • Flis-Olszewska E.: Temperatura ekwiwalentna w wybranych zabytkowych obiektach sakralnych w Lublinie w 2016 roku
 • Kendzierski S., Kirschenstein M., Krasuski K., Ambroziak R.: Porównanie sprawdzalności modelu GFS oraz WRF nad obszarem Polski
 • Koza P., Kozyra J., Żyłowska K., Pudełko R.: Porównanie map opadu atmosferycznego uzyskanego z wykorzystaniem danych radarowych i na podstawie pomiarów naziemnych
 • Krzyżewska A., Arachchige S. D., Dobek M., Wereski S.: 2010 and 2015 heat waves in varied urban area – a case study from Lublin, SE Poland
 • Nieróbca A., Doroszewski A.: Klimatyczna ocena warunków plonowania pszenicy ozimej dla Polski w wieloleciu 1971-2020
 • Owczarek M., Malinowska M.: Pomiary usłonecznienia rzeczywistego na stacji limnologicznej UG w Borucinie heliografem C-S oraz czujnikiem CSD4
 • Półrolniczak M., Kolendowicz L., Zwolska A.: The influence of weather and level of observer expertise on suburban landscape perception
 • Tomczyk A. M., Miś F.: Zimowe ekstrema termiczne w Polsce
 • Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M.: Warunki bioklimatyczne sezonu zimowego w Polsce (1980/81-2019/20)
 • Wojciechowska I., Kotarba A. Z., Żmudzka E.: Trendy w częstości rodzajów chmur nad Polską na podstawie obserwacji satelitarnych (MODIS) i naziemnych (SYNOP) (2003-2021)
 • Ziernicka-Wojtaszek A.: Porównanie meteorologicznych wskaźników niedoborów i nadmiarów opadów atmosferycznych w Polsce południowo-wschodniej w okresie 1901-2020
1930 uroczysta kolacja "Trójka" & ''Bazylia" ul. Langiewicza 16

 


1 lipca 2022 

sesja IV - Aula A1.16 Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

900-915

Pawlak W., Fortuniak K., Siedlecki M.: Zastosowanie pomiarów potencjału oskydacyjno-redukcyjnego (redox) do analizy zmienności turbulencyjnych strumieni metanu FCH4 w Biebrzańskim Parku Narodowym podczas suszy.

920-935

Siedlecki M., Pawlak W., Fortuniak K.: Porównanie wybranych metod oceny ewapotranspiracji terenów bagiennych

940-955

Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.: Problemy wyznaczania niepewności pomiarowych sum rocznych i miesięcznych strumieni gazów cieplarnianych mierzonych metodą kowariancji wirów

1000-1015

Tomczyk A. M., Bednorz E.: Regiony bioklimatyczne w Polsce

1020-1035

Czarnecka K., Kuchcik M., Baranowski J., Lindner-Cendrowska K.: Metody inwentaryzacji wybranych elementów zagospodarowania przestrzennego w badaniach klimatu miasta

1040-1055

Sulikowska A., Wypych A.: Wskaźnik ekstremalności (Extremity Index, EI): ocena intensywności i zasięgu przestrzennego ekstremów ciepła w Europie

1100-1120 

dyskusja 

1120-1150

przerwa kawowa – sala 301D (III piętro)

 sesja V - Aula A1.16 Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS 

1150-1205

Marosz M., Miętus M., Biernacik D.: Wieloletnia (1951-2021) zmienność temperatury powietrza w Polsce

1210-1225

Sulik S., Kejna M.: Porównanie dni z burzą w Polsce na podstawie obserwacji SYNOP i systemu detekcji wyładowań atmosferycznych PERUN

1230-1245

Piasecki K.: Występowanie i detekcja superkomórek burzowych nad Polską

1250-1305

Piotrowski P.: Koincydencja i dynamika cyrkulacji atmosferycznej na obszarze Polski

1310-1325

Filipiak J., Miętus M.: Potencjał polskich zasobów archiwalnych z zakresu meteorologii z okresu przed 1945 rokiem

1330-1345

Dyskusja

1345-1515

Obiad – sala 301D (III piętro)

 sesja VI - Aula A1.16 Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS 

1520-1535

Kołodziej G.: Obserwacje pogody a dylematy prognoz typu nowcasting

1540-1605

Chojnacka-Ożga L., Ożga W.: Możliwości wykorzystania różnych parametrów i wskaźników meteorologicznych w dendroklimatologii

1600-1620

Kusek K., Szwed M.: Badanie zmienności meteorologicznych, kalendarzowych i termicznych pór roku w Polsce – możliwości, wyzwania, problemy

1620-1635

Sawiński T., Drzeniecka-Osiadacz A., Batog P., Modzel P., Remut A., Korzystka-Muskała M.: Wykorzystanie czujników niskokosztowych w udostępnianiu danych o środowisku atmosferycznym – doświadczenia z realizacji projektu LIFE-MAPPINAIR/PL

1640-1655

Remut A., Sawiński T., Modzel P., Drzeniecka-Osiadacz A.: Możliwości integracji systemów pomiarowych na potrzeby przetwarzania, analizy i udostępniania danych meteorologicznych

1700-1715

dyskusja

1720-1800

dyskusja ogólna i podsumowanie konferencji

1900

Stacja meteorologiczna w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Ognisko

 Czas wystąpień – po 15 minut; po referacie jest 5 minut na pytania i odpowiedzi


 2 lipca 2022

Sesja terenowa

Zbiórka osób jadących na sesję terenową (LAW w Dęblinie) godzina 800 przed budynkiem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, al. Kraśnicka 2D.

Plan wizyty w Lotniczej Akademii Wojskowej (dwie grupy od godziny 1000):

 • Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego Lotniczo-Gimnastyczne Przyrządy Specjalne
 • Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CaPTO)
 • Laboratorium Meteorologii Lotniczej
 • Symulator SW-4 „PUSZCZYK”
 • Symulator spadochronowy i urządzenie treningowe do nauki katapultowania
 • Symulator „SELEKCJONER”
 • Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
 • Muzeum
 • Posiłek ok. godziny 1400 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Konferencji 2022klimat@gmail.com


Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski – honorowy przewodniczący
 • dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS – przewodniczący
 • dr Małgorzata Kirschenstein – wiceprzewodniczący
 • dr Mateusz Dobek – sekretarz
 • dr Krzysztof Siwek - sekretarz
 • prof. dr hab. Józef Kołodziej – członek honorowy
 • dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS
 • dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
 • dr Krzysztof Bartoszek
 • dr Łukasz Chabudziński
 • dr Magdalena Kończak
 • dr Agnieszka Krzyżewska
 • dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • dr inż. Sara Lehmann-Konera
 • dr Joanna Sposób
 • dr Sylwester Wereski
 • dr Marta Ziółek
 • mgr Mariusz Pliżga
 • mgr Krzysztof Stępniewski
 • mgr Paweł Zaborski
 • mgr Beata Zielińska

Komitet Naukowy

 • dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS – przewodniczący
 • prof. dr hab. Leszek Kolendowicz
 • dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Mirosław Miętus
 • prof. dr hab. Krzysztof Migała
 • prof. dr hab. Rajmund Przybylak
 • prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
 • prof. dr hab. Joanna Wibig
 • dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW

Za Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS


Szanowni Państwo,

z przyjemnością zawiadamiamy, że już można wysyłać manuskrypty do specjalnego tomu Atmosphere, poświęconego V Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Numer pozostanie otwarty do 20 grudnia br. Link do strony wydawnictwa. Koszt publikacji to 2000 CHF. Dla uczestników konferencji jest specjalna zniżka 400 CHF.

dr Agnieszka Krzyżewska (Guest Editor)

 

 

 

 

 


Wskazówki dojazdu:

Instytut NoZiŚ UMCS znajduje się w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Obiekt ten, jak też sąsiadujący z nim budynek Wydziału Politologii UMCS (patrz program!), jest cześcią tzw. Kampusu Zachodniego.

Uwaga! Jedyny wjazd na teren Kampusu jest od jednokierunkowej(!) ul. Głębokiej. Wjazd za szlaban jest możliwy poprzez naciśnięcie przycisku SOS i tylko dla osób, które zgłosiły numery tablic rejestracyjnych.

Współrzędne geograficzne: 51°14'52.6"N 22°31'24.9"E (51.247944, 22.523576)

Lokalizacja: pinezka Google Maps


 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (sąsiedni budynek), Aula A1.16