Metodyka badań

Metodyka badań: Realizacja projektu oparta jest na zebraniu i zestawieniu danych geologicznych, paleoekologicznych, paleoklimatycznych i chronostratygraficznych. Zostało już dokonane dobre rozpoznanie terenu badań. Wytypowano wstępnie blisko 19 profili położonych wzdłuż doliny Dniepru i po obu stronach rzeki, a badanych szczegółowo będzie 8. Część badań będzie realizowana bezpośrednio w terenie (analiza sedymentologiczna, paleopedologiczna, podatności magnetycznej). Z wysoką rozdzielczością będą pobrane próbki, poddane następnie analizom laboratoryjnym (litologiczna, geochemiczna, mikromorfologiczna, paleobotaniczna, paleomagnetyczna, kolorymetryczna oraz datowaniu). Badania paleomagnetyczne będą przeprowadzone w 2 profilach nadczarnomorskich, gdzie spodziewamy się wyznaczenia granicy epok Brunhes/Matuyama (0,87 miliona lat) jako ważnego repera czasowego. Planuje się także określenie kierunków i siły wiatru w oparciu o analizę nośników podatności magnetycznej, określonych za pomocą pomiarów jej anizotropii. Przy takim ujęciu szeregu celów cząstkowych pracy, nasz projekt ma znaczenie zarówno metodyczne, jak i poznawcze, ponieważ ostatecznym wynikiem będzie:

  • rozpoznanie roli czynników (od lokalnych po globalne) w procesie formowania poszczególnych członów sekwencji lessowo-glebowych;
  • rekonstrukcja i charakterystyka środowiskowa plejstoceńskich stref paleokrajobrazowych przecinanych przez dolinę Dniepru;
  • określenie skali przemieszczeń tych stref pod wpływem zmian klimatycznych. Współcześnie wzdłuż tej doliny przebiega klimatyczna granica pomiędzy wpływami atlantyckimi i kontynentalnymi cyrkulacji atmosferycznej, dlatego też celem projektu jest także określenie tych relacji w plejstocenie. Projekt jest inicjatywą wspólną i będzie realizowany w zespole uznanych badaczy lessów z Polski i z ośrodka kijowskiego.

Strona startowa projektu