KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH

Opis

 


Badania


Pracownicy Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych prowadzą badania naukowe w zakresie następujących obszarów tematycznych:

1. Myśl społeczna i ruchy polityczne

 • myśl i ruch: komunistyczny, socjalistyczny, socjaldemokratyczny, ludowy, liberalny, konserwatywny, chadecki; myśl i ruchy: ekstremistyczne, populistyczne, feministyczne, haktywistyczne; nowe ruchy społeczne; nieposłuszeństwo obywatelskie; ruchy protestu; ruchy secesjonistyczne; utopie polityczne.

2. Systemy religijne we współczesnym świecie

 • kwestie terminologiczne i metodologiczne; nauka a religia; czynnik religijny w badaniach politologicznych; myśl społeczna systemów religijnych; relacje religia-państwo; procesy instytucjonalizacji religii; wolność religijna; miejsce religii w porządku demokratycznym; konflikty i wojny religijne; mniejszości wyznaniowe; sekularyzacja, prywatyzacja, deprywatyzacja religii; fundamentalizm religijny; przywództwo religijne; rytualizm religijny; religia we współczesnym świecie; organizacje wyznaniowe; nowe ruchy religijne.

3. Demokracja bezpośrednia i elektroniczna

 • teoria demokracji; demokracja bezpośrednia w Polsce i świecie; haktywizm; cyberterroryzm; cyberaktywizm.

4. Problematyka etniczna

 • rola mniejszości narodowych w stosunkach międzynarodowych i w procesie transformacji ustrojowej w Polsce; grupy etniczne we współczesnym świecie; mniejszości polskie oraz skupiska polonijne; prawno-międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych; polityka mniejszościowa wybranych państw; status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na świecie, historyczne uwarunkowania relacji etnicznych, narodowościowych i wyznaniowych, stosunki polsko-żydowskie na przestrzeni dziejów, ludność romska na ziemiach polskich.

W Katedrze Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych prowadzone są ponadto badania w zakresie polityki gospodarczej, think tanków i fundacji politycznych.

 

Realizacja grantów badawczych 


Pracownicy Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych realizują obecnie następujące projekty badawcze: 

 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, ID: 21910257: Civic Budget in V4 Countries, kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, uczestnicy: dr Dorota Maj, partnerzy: Uniwersytet Karola, Czechy (Dusan Brabec, Dan Šárovec), e-Democracy Workshop Association, Węgry (Csaba Madarasz), The University of Ss. Cyril and Methodius, Słowacja (Michał Garaj, Jakub Bardović), INFOR PL S.A. Gazeta Samorządu i Administracji.
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 16211: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe, kierownik projektu:  prof. Jose M. Rosales; uczestnik projektu:   prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko.
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15221: Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development, kierownik projektu: prof. Alison Farrell, uczestnik projektu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko.
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15207: Professionalization and Social Impact of European Political Science, kierownik projektu: prof. Giliberto Capano, uczestnik projektu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko.
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 17135: Constitution-making and deliberative democracy, kierownik projektu: prof. Min Reuchamps, uczestnik projektu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • European Research Council (ERC), European Union’s Horizon 2020; tytuł projektu: Roma Civic Emancipation Between The Two World Wars; grant nr 694656; kierownik projektu: prof. Elena Marushiakova, The University Court of St. Andrews, Great Britain; uczestnik projektu: dr Alicja Gontarek.

 

 Monografie


Publikacje pracowników Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych ukazują się w ramach następujących serii wydawniczych:

Ruchy społeczne i polityczne

 • Ruchy separatystyczne, red. M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, Lublin 2019.
 • Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2017.
 • Ekologizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2016.
 • Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Lublin 2015.
 • Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Lublin 2015.
 • Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014.
 • W. Ziętara, Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884-1939, Toruń 2013.
 • W. Ziętara, Międzynarodówka socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012.
 • Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Olszewski, W. Ziętara, Lublin 2012.
 • Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), red. K. Leszczyńska, E. Olszewski, Lublin 2011.
 • Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Warszawa 2011.
 • W. Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna: organizacja, doktryna i działalność w latach 1951-2001, Toruń 2007.
 • Populizm na przełomie XX i XXI wieku: panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw, red. M. Marczewska-Rytko, Toruń 2006.
 • Idee, doktryny i ruchy narodowe: wybrane problemy, red. S. Stępień, Lublin 2006.
 • Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, red. E. Olszewski, Z. Tymoszuk, Lublin 2004.
 • Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004.
 • Konserwatyzm: historia i współczesność, red. S. Stępień, Lublin 2003.
 • Social democratic movement and ideology: yesterday and today, red. E. Olszewski, Lublin 2002.
 • Doktryna i ruch socjaldemokratyczny: historia i współczesność, red. E. Olszewski,  Puławy 2001.
 • Christian democracy in the modern world, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, Lublin 2000.
 • Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Kraków 2000.
 • Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, Lublin 1999.
 • S. Stępień, Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej, Lublin 1998.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm: teoria i praktyka polityczna, Lublin 1995.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm: zagadnienia teorii i praktyki politycznej w Ameryce Łacińskiej, Lublin 1992.
 • Naród i państwo w myśli politycznej i działalności polskiego ruchu robotniczego : materiały z konferencji naukowej w Nadrybiu w dniach 10-12 grudnia 1982 r., red. E. Olszewski, E.J. Pałyga, Lublin 1984.
 • Współczesne ruchy i doktryny polityczne, red. E. Olszewski, Lublin 1983.
 • E. Olszewski, Polska Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie 1942-1948, Lublin 1979.

Systemy religijne współczesnego świata

 • Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2018.
 • Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2016.
 • D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, Lublin 2016.
 • Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Lublin 2013.
 • M. Pomarański, Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Lublin 2013.
 • M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.
 • Religion in a changing Europe: between pluralism and fundamentalism: selected problems, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2003.
 • M. Marczewska-Rytko, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin 1997.

Demokracja bezpośrednia i elektroniczna

 • Civic participation in the Visegrad Group Countries after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Lublin 2018.
 • Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Opladen-Berlin-Toronto 2018.
 • Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013.
 • Democratic Thought in the Age of Gobalisation, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2012.
 • Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2011.
 • Demokracja bezpośrednia: wymiar lokalny i globalny, red. M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki, Lublin 2010.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2010.
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.

Problematyka etniczna

 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, T. II. Studia przypadków (do 1939 roku), red. K. Zieliński, A. Markowski, K. Kijek, Warszawa 2019.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, T. III. Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. K. Zieliński, A. Markowski, K. Kijek, Warszawa 2019.
 • T. Browarek, Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, Lublin 2018.
 • Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, red. K. Zieliński, K. Kijek, Lublin 2016.
 • A. Gontarek, Żydzi Mińska Mazowieckiego w latach 1918-1939, Lublin 2015.
 • The Lost World. Polish Jews. Photographs from 1918-1939, L. Dulik, K. Zieliński, Lublin-Warsaw 2015.
 • Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2015.
 • Medinat Izrael. Państwo i tożsamość, red. J. Krauze, K. Zieliński, Lublin 2013.
 • K. Zieliński, O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Lublin 2013.
 • Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. K. Zieliński, Lublin 2010.
 • Jerozolima Królestwa Polskiego. Opowieść o żydowskim Lublinie – The Jerusalem of the Kingdom of Poland. Story of the Jewish Lublin, red. K. Zieliński, L. Dulik, W. Golec, Lublin 2007.
 • K. Zieliński, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005.
 • K. Zieliński, N. Zielińska, Jeszywas Chachmej Lublin (Uczelnia Mędrców Lublina), Lublin 2003.
 • Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. K. Zieliński, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003.
 • K. Zieliński, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999.
 • K. Zieliński, W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Lublin 1998.