Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Browarek

Telefon
81-537-60-52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 10.15 - 11.15


Środa 10.15 - 11.15


 


Konsultacje odbywają się w sposób zdalny (MSTeams), po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.


 

O sobie

 Zainteresowania badawcze: mniejszości narodowe, polityka etniczna, konflikty etniczne, polityka migracyjna.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 

 • Browarek Tomasz, Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, Lublin 2018.
 • Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000.
 • Browarek Tomasz, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989, Lublin 2015.
 • Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz, Zielińska Nina, Mniejszości narodowe w Polsce. Materiał do bibliografii 1990-1996, Lublin 1998.
 • Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2015.
 • Polityka migracyjna w opbliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2018.
 • Browarek Tomasz, Podmioty współczesnej polityki etnicznej państwa polskiego, w: Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2015.
 • Browarek Tomasz, Ewa Pogorzała, The Ethnic Policy of Poland, in: Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries, ed. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015.
 • Browarek Tomasz, Pogorzała Ewa, Polityka etniczna Polski, w: Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015.
 • Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz, Polityka narodowościowa wybranych państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji (na przykładzie Polski i Ukrainy), w: Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989 - 2009, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Potza, M. Słowikowski, Toruń 2011.
 • Pogorzała Ewa, Browarek Tomasz, The Impact of EU Accession on Protection of National and Ethnic Minorities in Poland, in: Poland in the European Union. Ten Years of Active Membership, ed. Henryk Chałupczak, Ewa Pogorzała, Piotr Tosiek, Zamość 2014.
 • Browarek Tomasz, Versuch einer Periodisierung der Politik des polnischen Staates gegenüber der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg (1945 bis 1989), w: Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989, Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum (Hg.), Ferdinand Schӧningh, Paderborn 2017, s. 145-156
 • Browarek Tomasz, Sytuacje konfliktowe w polityce państwa polskiego wobec mniejszości ukraińskiej po 1989 roku, w: Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, pod red. A. Adamczyk, A. Saksona, C. Trosiaka, Poznań 2016.
 • Niemieckie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne, "Przegląd Zachodni" 2011, nr 2.
 • Inicjatywy organizacyjne mniejszości niemieckiej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku, "Rocznik Polsko-Niemiecki" 2014, nr 22.
 • Prasa ludności niemieckiej w Polsce Ludowej, "Annales UMCS. Sectio K Politologia" vol. XVI.
 • Położenie prawne i ekonomiczne ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945 - 1949, "Facta Simonides" 2009,nr 1.
 • Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2002, nr 3-4.
 • Zmiany w strukturze narodowościowej Białorusi w XX wieku, w: Stosunki polsko-białoruskie. T. 2. Społeczeństwo i polityka, red. S. Jaczyński, R.Pęksa, Siedlce 2009.
 • Ewolucja tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 roku, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2011.
 • Ewolucja statusu prawnego ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945 - 1989, w: Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego, red. B. A. Orłowska i K. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • Życie organizacyjne mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 roku, w: Mobilizacja i etniczność, red. M. Giedrojć, D. Kowalewska, M. Mieczkowska, Szczecin 2012.
 • Prasa ludności niemieckiej w polityce państwa polskiego po II wojnie światowej, w: Media mniejszości. Mniejszości w mediach, red. M. Adamik-Szyszak, E. Godlewska, Lublin 2014.
 • Struktura narodowościowa i społeczna Białorusi, w: Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009.
 • Podmioty doradcze i koordynujące w politycej państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, w: Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), pod red. A. Adamczyk, A. Saksona, C. Trosiaka, Poznań 2015.
 • Zmiany w polityce państwa polskiego wobec ludności niemieckiej w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, "Przegląd Narodowościowy" nr 4/2015.
 • Konflikty i kwestie sporne w polityce państwa polskiego wobec mniejszości niemieckiej w latach 1989-2004, w: Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania-stan obecny-wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, pod red. R. Zenderowskiego, K. Cebula i B. Kozińskiego, Warszawa 2016.
 • Determinanty polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, "Studia Śląskie" 2015, t. LXXVII.
 • Mniejszość ukraińska w wyborach parlamentarnych i samorządowych w III RP, w: Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 87-95.