Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Maj

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w trakcie letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej: • 2.07 (wtorek): 12.00-13.00 (pokój A5.63)

 • 3.07 (środa): 14.00-15.30 (pokój A5.63) 

 • 8.07 (poniedziałek): 11.30-12.30 (pokój A5.63)


 


 

O sobie

 • 2007 – magister politologii uzyskany na podstawie pracy Mozaika religijna Lublina, (Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 2014 – doktor nauk społecznych uzyskany na podstawie rozprawy Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej (Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 


Działalność naukowa

Główne zainteresowania naukowe:


 • religie i organizacje wyznaniowe, polityka wyznaniowa
 • ruchy społeczne i polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem nowych ruchów społecznych
 • kontrkultura i ruchy subkulturowe
 • demokracja partycypacyjna
 • region republik bałtyckich

 

Współpraca naukowa:


 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Karola (Praga, Czechy)
 • Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie (Trnava, Słowacja)
 • E-democracy Workshop Association (Budapest, Hungary)

 

Granty naukowe / Scientific projects: 


 • Democratic Innovations in Slovakia and Poland, Visegrad Fellowship #62310007, instytucja finansująca: International Visegrad Fund (grant indywidualny)
 • Civic Budget in V4 Countries, ID: 21910257, instytucja finansująca: International Visegrad Fund (rola w grancie: wykonawca).
 • Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989; instytucja finansująca: International Visegrad Fund (rola w grancie: wykonawca).
 • Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna; instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS 15 (2014-12-15); panel dyscyplin: HS5; ID: 278685; nr rejestr.: 2014/15/B/HS5/01866 (rola w grancie: wykonawca).

 

Główne publikacje:

Monografie autorskie i pod redakcją:


 • Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2022.

 • M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practicies, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2021.

 • S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna, Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2018, ss. 202.
 • D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 281.
 • Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 509.
 • Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 226.
 • Politologia religiired. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 674. 
 • Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 344. 
 • Ekologizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 323. 
 • Feminizmred. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 517.

Artykuły


 

 • D. Maj, Reforma administracyjna w Estonii i jej wpływ na partycypację polityczną na poziomie lokalnym, „Studia Politologiczne” 2024, nr 71, s. 165-182, DOI: 10.33896/SPolit.2024.71.11.
 • D. Maj, Together or Apart? The Russian-Speaking Minority in Estonia and Its (Dis)Integration into Society after 1991, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” 2023, nr XXX (2), s. 33-51, http://dx.doi.org/10.17951/k.2023.30.2.33-51.
 • D. Maj, Demokracja partycypacyjna na rozdrożu: przypadek partycypacji politycznej na poziomie lokalnym w Estonii, [w:] Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewności. Ciągłość i zmiana, M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023, s.73-89.
 • D. Maj, Uwarunkowania relacji państwo-wspólnoty wyznaniowe w Estonii po 1991 roku, [w:] Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2022, s.146-159.
 • D. Maj, The State and Religious Communities: Their Relationship and Its Development in Estonia after 1991, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” 2021, nr XXVIII (2), s. 71-87, DOI10.17951/k.2021.28.2.71-87
 • D. Maj, With or without referendum? The importance of the institution of nationwide referendums in Poland and Germany, [w:] Poland in the eyes of neighbors, neighbors in the eyes of Poles, red. A. Citkowska-Kimla, P. Kimla, M. Cyran, A. Kluba, AT Wydawnictwo, Kraków 2021, s. 141-156.
 • D. Maj, Partycypacja polityczna w republikach bałtyckich, [w:] Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 197-219.
 • D. Maj, Local Direct Democracy in Lithuania, Latvia and Estonia: A Comparative Study, [w:] What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity, red. K. Kujawińska Courtney, T. Fisiak, A. Miksza, G. Zinkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 165-172.
 • D. Maj, Ruchy separatystyczne w Estonii, [w:] Ruchy separatystyczne, red. M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 87-100. 
 • D. Maj, Ewolucja demokracji bezpośredniej na Litwie, Łotwie i w Estonii po 1991 roku – perspektywy rozwoju i bariery stosowania, [w:]Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie, red. M. Musiał-Karg, A. Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 79-90.
 • D. Maj, Demokracja bezpośrednia a kwestie religijne w Republikach Bałtyckich, [w:] Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 275-285.
 • D. Maj, M. Pomarański, The Practical Dimension of Civic Participation in Poland after 1989, [w:] Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 135-158.
 • D. Maj, Direct Democracy in Estonia, [w:] Handbook of Direct Democracy in Cenral and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 96-107.
 • D. Maj, Direct Democracy in Latvia, [w:] Handbook of Direct Democracy in Cenral and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 131-145.
 • D. Maj, Direct Democracy in Lithuania, [w:] Handbook of Direct Democracy in Cenral and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 146-163.
 • D. Maj, Ruch głębokiej ekologii, [w:] Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 71-82.
 • D. MajReferendum ogólnokrajowe w republikach bałtyckich po 1991 roku – analiza porównawcza„Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, sectio K: Politologia” 2016, vol. XXIII nr 2, s. 113-132.
 • D. Maj, Inicjatywa ludowa na Litwie i Łotwie po 1991 roku – analiza porównawcza, „Prawo i Polityka” 2016, t. VII, s. 47-64.

 

Materiały dydaktyczne:


 •  M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Partycypacja obywatelska w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Przewodnik dobrych praktyk, Lublin 2018.
 • M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Civic participation in the Visegrad Group Countries after 1989. Good Practice Guidelines, Lublin 2018.
 • M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Polgári szerepvállalás a Visegrádi Cspoport országaiban 1989 után. Hasznos gyakorlati útmutató, Lublin 2018.
 • M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Občanská participace ve státech Visegrádské skupiny po roce 1989. Směrnice o správných postupech, Lublin 2018.
 • M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Občianska participácia v krajinách Višehradskej štvorky po roku 1989. Príručka osvedčených postupov, Lublin 2018.

Ogłoszenia