Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Maj

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej: • 1.07 (pokój A5.63): 11.00-13.00

 • 4.07 (MS Teams, kod do konsultacji: crsiaeb): 10.00-12.00

 • 11.07 (MS Teams, kod do konsultacji: crsiaeb): 10.00-12.00

 • zaległe egzaminy i zaliczenia odbędą się w piątek (1.07) w godzinach 11.00-13.00 w pokoju A5.63


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy


 


 

O sobie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa doktorska Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej napisana pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko).

Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół religii i związków wyznaniowych, organizacji wyznaniowych, polityki wyznaniowej, ruchów społecznych i politycznch oraz demokracji bezpośredniej.

Sekretarz "Annales UMCS Sectio K: Politologia", więcej informacji: journals.umcs.pl/k

Prowadzone zajęcia:

 • Religie i związki wyznaniowe
 • Religia w przestrzeni publicznej w Polsce
 • Współczesne ruchy polityczne
 • Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci
 • Radykalne ruchy społeczne w Polsce
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Współczesne ruchy subkulturowe
 • Subkultury we współczesnych społeczeństwach

Działalność naukowa

Monografie autorskie i pod redakcją


 • M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practicies, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2021.
 • S. Dudra, R. Król-Mazur, D. Maj, Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna, Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2018, ss. 202.
 • D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 281.
 • Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 509.
 • Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 226.
 • Politologia religiired. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 674. 
 • Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 344. 
 • Ekologizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 323. 
 • Feminizmred. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 517.

Artykuły


 • D. Maj, With or without referendum? The importance of the institution of nationwide referendums in Poland and Germany, [w:] Poland in the eyes of neighbors, neighbors in the eyes of Poles, red. A. Citkowska-Kimla, P. Kimla, M. Cyran, A. Kluba, AT Wydawnictwo, Kraków 2021, s. 141-156.
 • D. Maj, Partycypacja polityczna w republikach bałtyckich, [w:] Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 197-219.
 • D. Maj, Local Direct Democracy in Lithuania, Latvia and Estonia: A Comparative Study, [w:] What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity, red. K. Kujawińska Courtney, T. Fisiak, A. Miksza, G. Zinkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 165-172.
 • D. Maj, Ruchy separatystyczne w Estonii, [w:] Ruchy separatystyczne, red. M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 87-100. 
 • D. Maj, Ewolucja demokracji bezpośredniej na Litwie, Łotwie i w Estonii po 1991 roku – perspektywy rozwoju i bariery stosowania, [w:]Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie, red. M. Musiał-Karg, A. Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 79-90.
 • D. Maj, Demokracja bezpośrednia a kwestie religijne w Republikach Bałtyckich, [w:] Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 275-285.
 • D. Maj, M. Pomarański, The Practical Dimension of Civic Participation in Poland after 1989, [w:] Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 135-158.
 • D. Maj, Direct Democracy in Estonia, [w:] Handbook of Direct Democracy in Cenral and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 96-107.
 • D. Maj, Direct Democracy in Latvia, [w:] Handbook of Direct Democracy in Cenral and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 131-145.
 • D. Maj, Direct Democracy in Lithuania, [w:] Handbook of Direct Democracy in Cenral and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 146-163.
 • D. Maj, Ruch głębokiej ekologii, [w:] Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 71-82.
 • D. Maj, Religijne think tanki w Europie, [w:] Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, red. W. Ziętara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 129-144.
 • D. Maj, Dekady Ekumeniczne Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich jako formy programów antydyskryminacyjnych, [w:] Dyskryminacja: przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, red. M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 31-46.
 • D. Maj, Ekologiczna odpowiedzialność chrześcijan. Przykład ECEN (European Christian Environmental Network), [w:] Ekologizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 247-257.
 • D. Maj, Koncepcje polityki wewnętrznej w ujęciu polskich ruchów neopogańskich po roku 1989, [w:] Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, 259-273.
 • D. Maj, Ruchy neopogańskie w Europie na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 449-460.
 • D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich a integracja europejska. Ewolucja stanowiska, [w:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, red. R. Michalak, Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2015, s. 285-300.
 • D. Maj, Prawa kobiet w ujęciu Konferencji Kościołów Europejskich, [w:] Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 365-375.
 • D. Maj, Nowe ruchy społeczne jako podmioty e-mobilizacji w warunkach procesów globalizacji, [w:] Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 111-122;
 • D. Maj, Netarchia – koncepcja demokracji sieciowej, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 293-302;
 • D. Maj, Zasada subsydiarności w katolickiej nauce społecznej. Wymiar teoretyczny i praktyczny, [w:] Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 57-73;
 • D. Maj, Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym w Polsce jako forma realizacji zasady subsydiarności, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 275-289;
 • D. Maj, Chrześcijańska wizja zjednoczonej Europy, [w:] Polska i Europa na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 13-22;
 • D. Maj, Problem religii w konstytucji europejskiej na łamach „Polityki” w latach 2002-2007, [w:] Współczesne media: status – aksjologia – funkcjonowanie. Tom II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 148-153;
 • D. Maj, A. Rakowska, Demokracja bezpośrednia: literatura w języku angielskim (aneks), [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Europie i świecie, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 571-605.
 • D. MajReferendum ogólnokrajowe w republikach bałtyckich po 1991 roku – analiza porównawcza„Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, sectio K: Politologia” 2016, vol. XXIII nr 2, s. 113-132.
 • D. Maj, Inicjatywa ludowa na Litwie i Łotwie po 1991 roku – analiza porównawcza, „Prawo i Polityka” 2016, t. VII, s. 47-64.

 

Udział w grantach


 • Civic Budget in V4 Countries, ID: 21910257, instytucja finansująca: International Visegrad Fund (rola w grancie: wykonawca).
 • Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989; instytucja finansująca: International Visegrad Fund (rola w grancie: wykonawca).
 • Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna; instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS 15 (2014-12-15); panel dyscyplin: HS5; ID: 278685; nr rejestr.: 2014/15/B/HS5/01866 (rola w grancie: wykonawca).