Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Wojciech Ziętara

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA, KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Funkcje
Dziekan
Telefon
815376004
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Studenci


w semestrze letnim zapraszam do kontaktu za pośrednictwem elektronicznej poczty służbowej 


wojciech.zietara@mail.umcs.pl


lub stacjonarnie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45 gabinety A.4.32 lub A.5.54.


Wojciech Ziętara

Adres

ul. Głęboka 45, pokój A.5.54
20-612 Lublin

O sobie

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014) na podstawie rozprawy habilitacyjnej Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884-1939, Toruń 2013, ss. 522, opublikowanego dorobku naukowego oraz przyjetego przez Radę Wydziału Politologii UMCS kolokwium habilitacyjnego. Profesor UMCS (2019).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006).

Absolwent Wydziału Politologii UMCS na kierunku Politologia (1999) oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku Prawo (2002).


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Historia i współczesność doktryn i ruchów politycznych; Międzynarodowe organizacje ruchów politycznych; Miejsce i znaczenie think tanków i fundacji politycznych we współczesnym świecie; Fundacje polityczne jako przykład think tanków stowarzyszonych z partiami politycznymi.

Współpraca naukowa

Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja Dokąd zmierza świat? Chrześcijaństwo i Chrześcijanie a polityka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 13 grudnia 2022

Projekty badawcze

Współwykonawca w projekcie OPUS15 Narodowego Centrum Nauki: Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna (Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989. Formal-Legal and Practical Aspects. The Political Analysis). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko.

Najważniejsze publikacje naukowe

Autor monografii

Think Tanki w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 148.

Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 522.

Międzynarodówka Socjalsityczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 162.

Think tanks. Na przykładzier USA i Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 144.

Międzynarodówka Socjalistyczna. Organizacja, doktryna i działalność w latach 1951-2001, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 308.

Redakcja i współredakcja publikacji

Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 176.

Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczneWybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 579 (współredaktor Maria Marczewska-Rytko).

Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 224 (współredaktor Edward Olszewski).

20 wybranych artykułów w czasopismach naukowych i części prac zbiorowych

Instytucja referendum w Republice Tatarstanu (Federacja Rosyjska), “Wschód Europy” 2019, vol. 5, No 1, s. 165-182.

Teoria sieci międzynarodowych organizacji ruchów politycznych w erze Internetu, „Facta Simonidis” 2019, nr 1 (12), s. s. 9-24.

Referendum jako instrument legitymizacji ekspansji terytorialnej Federacji Rosyjskiej, [w:] T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz (red.), Rosja, UE i przestrzeń poradziecka – problemy sąsiedztwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 107-128.

Referendum konstytucyjne jako instrument legitymizacji władzy autorytarnej na przykładzie Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej, [w:] W kręgu historii, politologii i emigracji, K. Leszczyńska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 209-225.

Direct Democracy in Belarus, [w:] Handbook of Direct Democracy in Central and estern Europe after 1989, M. Marczewska-Rytko (ed.), Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 24-40.

Direct Democracy in Russia, [w:] Handbook of Direct Democracy in Central and estern Europe after 1989, M. Marczewska-Rytko (ed.), Barbara Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2018, s. 242-259.

Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białorusi po 1991 roku, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2016, Vol. XXIII. 2, s. 133-147.

Europejskie fundacje polityczne. Wymiar prawny i finansowy oraz struktura sieciowa, [w:] Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, red. W. Ziętara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 107-127.

Niemieckie fundacje polityczne. Geneza, finanse i struktury, [w:] Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, red. W. Ziętara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 85-105.

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny. Organizacja i wartości polityczne, [w:] Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 139-165.

Kryzys ideowy współczesnej socjaldemokracji, [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczneWybrane problemy, pod red. M. Marczewskiej-Rytko, W. Ziętary, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 205-218.

The „third way” as an example, redefining the ideological identity of modern social democracy (In the second half of the 20th century) [w:] „Politics, Culture and Socialization” 2014, Vol. 5, No 2, Barbara Budrich Publishers, s. 154-169.

Internet jako źródło wzrostu partycypacji politycznej? Rozważania na przykładzie USA i Polski, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 221-250.

Think Tanks as a Complementary Element of the American Political System, “Ad Americam. Journal of American Studies” 2012,Vol. 13, s. 111- 124.

Legitimization function of the Socialist International: The Case of the Central – Eastern Europe (CEE), „Politics, Culture and Socialization” 2012, Vol. 3, No 1-2, Special Issue: „Is Socialization into Democratic Politics a Matter of Psychology, Education, or Communication?”, Barbara Budrich Publishers, s. 49-62.

Demokracja ateńska a demokracja współczesna, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2011, Vol. XVI, nr 16, s. 236-248.

Strony internetowe organizacji pozarządowych jako źródło informacji i wiedzy (na przykładzie wybranych polskich think tanków), [w:] Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 301-327.

Internacjonalizacja i internalizacja polskich partii politycznych na przykładzie relacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Międzynarodówki Socjalistycznej, [w:] Polska – Europa – świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Marczewska-Rytko, S. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 281-306.

Definicje, funkcje i klasyfikacje think tanków, [w:] Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. T. Bąkowski, J. Szlachetko, Gdańsk 2012, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 9-30.

Demokracja bezpośrednia w Polsce w kontekście rozwiązań demokracji ateńskiej, [w:] red. M. Marczewska – Rytko, Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 157-174.

 

                                                             Działaność dydaktyczna

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce

Postępowanie administracyjne

Podstawy prawa administracyjne

Ekspertyzacja systemu bezpieczeństwa narodowego

Historia doktryn politycznych i prawnych

Ruchy społeczne i polityczne

Polityka gospodarcza

Think tanki w polityce bezpieczeństwa narodowe

Think tanki w sieci

Ponadnarodowe struktury partii politycznych

Międzynarodowe organizacje ruchów politycznych

Utopie polityczne jako gatunek literacki

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Cultural Tourism