Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Kierownik Katedry

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin
pok. nr 4.03B, tel. 81 5376374
mail: agnieszka.lewicka-zelent@mail.umcs.pl

Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:
dr Ewa Trojanowska

pok. nr 4.15, tel. 815376382
mail: ewa.trojanowska@mail.umcs.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS
dr Andrzej Chudnicki
dr Wojciech Czerski
dr Katarzyna Korona
dr Renata Krawczyk (urlop macierzyński)
dr Ewa Trojanowska


Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz
dr hab. Anna Wojnarska, prof. UMCS

Wypromowani doktorzy
Ewa Grudziewska, Krzysztof Gogacz, Katarzyna Potaczała-Perz, Edyta Masternak, (promotor: dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS);
Monika Wiśniewska-Dejneka, Agnieszka Pytka, Sylwia Huczuk-Kapluk, Ewa Trojanowska, Kazimierz Nosal (promotor dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS);
Małgorzata Osińska, Karolina Zoszak-Łoskot (promotor: dr hab. Anna Wojnarska, prof. UMCS)

Doktoranci
Joanna Rusinkiewicz, Robert Ćwikowski (promotor: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS)

Historia Katedry
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej powstał w 2005 roku wskutek wydzielenia z Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej zespołu liczącego sześć osób, który rozwijał się dynamicznie w obszarze naukowym i dydaktycznym. Dwie osoby z tego zespołu uzyskały stopień doktora habilitowanego (Anna Wojnarska – 2014, Agnieszka Lewicka-Zelent – 2015) oraz doktora (Katarzyna Korona – 2019). Obecny skład osobowy został wzbogacony o nowe osoby i liczy siedem osób. Zespół przygotował liczne publikacje w postaci monografii, artykułów naukowych i referatów na konferencjach. Duża popularność prowadzonego przez zespół kierunku powoduje konieczność elastycznego dostosowania zainteresowań dydaktycznych do współczesnych potrzeb resocjalizacji, co jest realizowane poprzez kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Aktualna tematyka badawcza
• Mediacja po wyroku
• Praca penitencjarna ze sprawcami zabójstw
• Profilaktyka uzależnień
• Cyberzagrożenia
• Skuteczność prowadzonych oddziaływań w zakładach karnych wobec osadzonych
• Socjoterapia i arteterapia w resocjalizacji penitencjarnej
• Uzależnienia behawioralne
• Zdrowie psychiczne i psychoterapia w resocjalizacji

Projekty badawcze
1. Nowy Dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych POWR.02.20.00-000009/18 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, koordynator merytoryczny, autor raportu projektu, metodyk)
2. Nowa Szansa – POWR.02.20.00-00-0020/19 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, ekspert merytoryczny, autor raportu projektu, prelegent)
3. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Zadanie nr 6: Badania, analizy, diagnoza i ich upowszechnianie – opracowanie raportów – cząstkowego i końcowego z realizacji projektu.” Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, ekspert merytoryczny, autor części raportu, prelegent)
4. Projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2023-2025 (w ramach umowy DFS-V.7222.31.2022 zawartej przez Stowarzyszenie POSTIS i Ministra Sprawiedliwości w dniu 7 lutego 2023 r.) (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, koordynator merytoryczny, ekspert merytoryczny, prelegent; dr Ewa Trojanowska – ekspert merytoryczny, prelegent).

Najważniejsze publikacje:
Chudnicki A. (2019), Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Czechowska‑Bieluga M., Zielińska P., Krawczyk R., Sordyl-Lipnicka B. (2023), Change Readiness and Positive Orientation in Professional Helpers in the Polish Welfare System during the COVID-19 Pandemic, “The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”, t. 13, nr 2, s. 91-118, DOI: 10.15633/pch.13206
Czerski W.M. (2021), The Polish adaptation and validation of the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) / Polska adaptacja i walidacja Nomophobia Questionnaire (NMP-Q), „Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania”, t. 34, nr 3, DOI: 10.5114/ain.2021.111787
Korona K. (2021), Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Lewicka-Zelent A., Korona K. (2022), Klimat społeczny miejsca pracy a poczucie bezpieczeństwa w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej, „The Prison Systems Review”, t. 114, nr I, s. 87-113.
Lewicka-Zelent A.E. (2023), Dyspozycyjny optymizm u osób pracujących podczas odbywania kary pozbawienia wolności, „Prawo w Działaniu”, vol. 53, s. 20-39, DOI: 10.32041/pwd.5302
Lewicka-Zelent A.E. (2023), The Migration of Ukrainians to Poland: The Context of Border Criminology, “Białostockie Studia Prawnicze”, vol. 28, nr 1, s. 155-172, DOI: 10.15290/bsp.2023.28.01.09
Lewicka-Zelent A.E., Czechowska-Bieluga M., Zielińska P. (2023), Psychospołeczne skutki pandemii Covid-19 wśród Polaków w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, „Probacja”, nr 2, s. 31-49, DOI: 10.5604/01.3001.0053.6701
Lewicka-Zelent A.E., Czerski W.M. (2023), Validation and Psychometric Properties of the Polish Version of the Fear of COVID-19 Scale Among Adolescents, “Journal of Modern Science”, vol. 51, nr 2, s. 23-42, DOI: 10.13166/jms/167442
Lewicka-Zelent A.E., Trojanowska E. (2022), Skuteczność autorskiego programu mediacyjnego w zakresie zwiększania gotowości do zadośćuczynienia u skazanych mężczyzn, „Resocjalizacja Polska”, nr 24, s. 275-288, DOI: 10.22432/pjsr.2022.24.18
Węgliński A. (2021), Efektywność wykonywania kar wolnościowych charakteru probacyjnego w zróżnicowanych grupach ryzyka przestępczości powrotnej osób dozorowanych, „Probacja”, t. 3, s. 13-43, DOI: 10.5604/01.3001.0014.6376
Węgliński A. (2021), Zapobieganie przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Profil naukowo-badawczy Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Profil naukowo-badawczy Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej jest zróżnicowany, zgodny z zainteresowaniami badawczymi jej pracowników, ustalony na podstawie obszarów niszowych w badaniach naukowych oraz dostosowany do potrzeb potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku Pedagogika resocjalizacyjna. W roku akademickim 2023/24 obejmuje on kilka realizowanych aktualnie nurtów badawczych. Pracownicy Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej prowadzą badania związane z psychospołecznym funkcjonowaniem osób skazanych i nieletnich, uwzględniając różnorodne zmienne, m.in. sposoby radzenia sobie ze stresem, empatię, poczucie odpowiedzialności, przebaczenie, jakość życia itd. Zamierzając uzyskać całościowy obraz jednostek penitencjarnych, podejmują również badania dotyczące psychospołecznego funkcjonowania funkcjonariuszy Służby Więziennej. Poza tym w obszarze zainteresowania pozostają specyficzne problemy funkcjonowania skazanych. Ponadto przedmiotem badań jest socjoterapia i arteterapia w procesie resocjalizacji penitencjarnej oraz mediacja po wyroku, jako innowacyjne sposoby oddziaływania na osoby skazane. Na poziomie wsparcia osób pozbawionych wolności interesujące jest także ustalenie możliwości prowadzenia terapii w zakładach karnych i aresztach śledczych. Z uwagi na brak narzędzi badawczych wystandaryzowanych w grupie osób skazanych, pracownicy Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej poszukują przedmiotu badań stanowiących ich podstawę w diagnozie resocjalizacji penitencjarnej. Odrębny obszar zainteresowania naukowego stanowią cyberzagrożenia, uzależnienia behawioralne, metody pracy z osobami uzależnionymi oraz profilaktyka uzależnień. Problematyka badań obejmuje także: resocjalizacja oparta na dowodach (evidence-based practice), resocjalizacja w warunkach wolności dozorowanej w ujęciu case management’u, bezpośrednie oddziaływania wychowawcze kuratorów sądowych (styl, metody, formy wychowania) i koncepcja metodyki resocjalizacji wolnościowej w ujęciu odbudowania planu życiowego osób dozorowanych.

Department of Re-socialisation Pedagogy
Head of Department

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin
pok. nr 4.03B, tel. 81 5376374
mail: agnieszka.lewicka-zelent@mail.umcs.pl

Secondary contact person for Chair matters:
dr Ewa Trojanowska

pok. nr 4.15, tel. 815376382
mail: ewa.trojanowska@mail.umcs.pl

Employees:

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS
dr Andrzej Chudnicki
dr Wojciech Czerski
dr Katarzyna Korona
dr Renata Krawczyk (urlop macierzyński)
dr Ewa Trojanowska

Retired staff
prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz
dr hab. Anna Wojnarska, prof. UMCS

PhDs promoted
Ewa Grudziewska, Krzysztof Gogacz, Katarzyna Potaczała-Perz, Edyta Masternak, (promoter: dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS);
Monika Wiśniewska-Dejneka, Agnieszka Pytka, Sylwia Huczuk-Kapluk, Ewa Trojanowska, Kazimierz Nosal (promoter: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS);
Małgorzata Osińska, Karolina Zoszak-Łoskot (promoter: dr hab. Anna Wojnarska, prof. UMCS)

PhD students
Joanna Rusinkiewicz, Robert Ćwikowski (promoter: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS)

History of the Department
The Department of Resocialisation Pedagogy was established in 2005 as a result of the separation of a team of six people from the Department of Special Psychopedagogy, which developed dynamically in the scientific and didactic areas. Two members of this team were awarded postdoctoral degrees (Anna Wojnarska - 2014, Agnieszka Lewicka-Zelent - 2015) and doctoral degrees (Katarzyna Korona - 2019). The current membership has been expanded to include seven new members. The team has produced numerous publications in the form of monographs, scientific articles and conference papers. The high popularity of the faculty run by the team makes it necessary to flexibly adapt the teaching interests to the contemporary needs of re-socialisation, which is done through contacts with scientific centres at home and abroad.

Current research topics
• Post-judgment mediation
• Penitentiary work with homicide perpetrators
• Prevention of addictions
• Cyber threats
• Effectiveness of inmate interventions in prisons
• Sociotherapy and art therapy in penitentiary rehabilitation
• Behavioural addictions
• Mental health and psychotherapy in rehabilitation

Research projects
1. New Dialogue - research on education, training and employment of inmates POWR.02.20.00-000009/18 Priority II Effective public policies for the labour market, economy and education, Measure 2.20 High-quality social dialogue on adapting education and training systems to the needs of the labour market, co-financed by the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020 (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, content coordinator, author of the project report, methodologist)
2. New Opportunity - POWR.02.20.00-00-0020/19 Priority II Effective public policies for the labour market, economy and education, Measure 2.20 High-quality social dialogue on adapting education and training systems to the needs of the labour market, co-financed by the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020 (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, subject matter expert, author of the project report, speaker)
3. "Piloting a programme implementing the idea of restorative justice on the territory of the Regional Inspectorate of the Prison Service in Lublin. Task No. 6: Research, analysis, diagnosis and dissemination - development of partial and final reports on project implementation." Funding from the Justice Fund administered by the Minister of Justice (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, subject matter expert, author of part of the report, speaker)
4. Project implemented with funds from the Fund for Victims' Aid and Post-Penitentiary Assistance - Justice Fund in the field of Providing assistance to persons deprived of liberty, released from penal institutions and detention centres and their relatives, for entities not included in the public finance sector and not operating for profit, including associations, foundations, organisations and institutions for the years 2023-2025 (under the agreement DFS-V.7222 .31.2022 concluded by the POSTIS Association and the Minister of Justice on 7 February 2023) (dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, substantive coordinator, substantive expert, speaker; dr Ewa Trojanowska - substantive expert, speaker).

Major publications:
Chudnicki A. (2019), Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Czechowska‑Bieluga M., Zielińska P., Krawczyk R., Sordyl-Lipnicka B. (2023), Change Readiness and Positive Orientation in Professional Helpers in the Polish Welfare System during the COVID-19 Pandemic, “The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”, t. 13, nr 2, s. 91-118, DOI: 10.15633/pch.13206
Czerski W.M. (2021), The Polish adaptation and validation of the Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) / Polska adaptacja i walidacja Nomophobia Questionnaire (NMP-Q), „Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania”, t. 34, nr 3, DOI: 10.5114/ain.2021.111787
Korona K. (2021), Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Lewicka-Zelent A., Korona K. (2022), Klimat społeczny miejsca pracy a poczucie bezpieczeństwa w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej, „The Prison Systems Review”, t. 114, nr I, s. 87-113.
Lewicka-Zelent A.E. (2023), Dyspozycyjny optymizm u osób pracujących podczas odbywania kary pozbawienia wolności, „Prawo w Działaniu”, vol. 53, s. 20-39, DOI: 10.32041/pwd.5302
Lewicka-Zelent A.E. (2023), The Migration of Ukrainians to Poland: The Context of Border Criminology, “Białostockie Studia Prawnicze”, vol. 28, nr 1, s. 155-172, DOI: 10.15290/bsp.2023.28.01.09
Lewicka-Zelent A.E., Czechowska-Bieluga M., Zielińska P. (2023), Psychospołeczne skutki pandemii Covid-19 wśród Polaków w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, „Probacja”, nr 2, s. 31-49, DOI: 10.5604/01.3001.0053.6701
Lewicka-Zelent A.E., Czerski W.M. (2023), Validation and Psychometric Properties of the Polish Version of the Fear of COVID-19 Scale Among Adolescents, “Journal of Modern Science”, vol. 51, nr 2, s. 23-42, DOI: 10.13166/jms/167442
Lewicka-Zelent A.E., Trojanowska E. (2022), Skuteczność autorskiego programu mediacyjnego w zakresie zwiększania gotowości do zadośćuczynienia u skazanych mężczyzn, „Resocjalizacja Polska”, nr 24, s. 275-288, DOI: 10.22432/pjsr.2022.24.18
Węgliński A. (2021), Efektywność wykonywania kar wolnościowych charakteru probacyjnego w zróżnicowanych grupach ryzyka przestępczości powrotnej osób dozorowanych, „Probacja”, t. 3, s. 13-43, DOI: 10.5604/01.3001.0014.6376
Węgliński A. (2021), Zapobieganie przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Scientific and research profile of the Department of Re-socialisation Pedagogy
The scientific and research profile of the Department of Re-socialisation Pedagogy is diverse, in line with the research interests of its staff, established on the basis of niche areas in research and tailored to the needs of potential employers of Re-socialisation Pedagogy graduates. In the academic year 2023/24, it includes several ongoing research streams. The staff of the Department of Resocialisation Pedagogy conduct research related to the psychosocial functioning of convicted persons and juveniles, taking into account a variety of variables, including ways of coping with stress, empathy, sense of responsibility, forgiveness, quality of life, etc. Intending to obtain a holistic picture of penitentiary units, they also undertake research on the psychosocial functioning of prison officers. In addition, specific problems of convict functioning remain in the area of interest. Furthermore, sociotherapy and art therapy in the process of penitentiary re-socialisation and post-sentence mediation as innovative ways of influencing convicted persons are the subject of research. At the level of support for persons deprived of their liberty, it is also of interest to establish the possibility of conducting therapy in prisons and detention centres. Due to the lack of standardised research tools in the group of convicted persons, the staff of the Department of Re-socialisation Pedagogy are looking for a research subject that constitutes their basis in the diagnosis of penitentiary re-socialisation. A separate area of scientific interest is cyber threats, behavioural addictions, methods of working with addicts and addiction prevention. The research issues also include: evidence-based practice of rehabilitation, rehabilitation in the conditions of supervised freedom in terms of case management, direct educational interactions of probation officers (style, methods, forms of upbringing) and the concept of methodology of freedom rehabilitation in terms of rebuilding the life plan of supervised persons.