Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Kierownik Katedry
dr hab.Anna Wojnarska, prof. UMCS
ul. Narutowicza 12 , 20-004 Lublin
pok.  nr 48,  tel. 81 537
mail: wojnarska@poczta.umcs.lublin.pl

Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:
dr hab. Agnieszka Lewicka- Zelent, prof. UMCS
pok.  nr 28, tel. 81 537 13
mail: agnieszka.lewicka@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy

dr Andrzej Chudnicki
dr Wojciech Czerski
dr Katarzyna Korona
dr hab Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
mgr Małgorzata Osińska
dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS
dr hab. Anna Wojnarska, prof. UMCS
dr hab. Paweł MaciaszczykPracownicy emerytowani
Prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz

Doktoranci
Grudziewska Ewa, Gogacz Krzysztof; Potaczała-Perz Katarzyna; Masternak Edyta; Małgorzata Żyłowska; Promotor: dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS);
Joanna Rusinkiewicz, Agnieszka Pytka, Robert Ćwikowski, Małgorzata Pychner
Sylwia Huczuk-Kapluk,  Ewa Trojanowska, Kazimierz Nosal, Małgorzata Żyłowska (Promotor dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS);
Małgorzata Osińska,  Karolina Zoszak-Łoskot (promotor: dr hab. Anna Wojnarska, prof. UMCS)

Historia Katedry
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej powstał w 2005 roku wskutek wydzielenia z Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej zespołu liczącego sześć osób, który rozwijał się dynamicznie w obszarze naukowym i dydaktycznym.  Dwie osoby z tego zespołu uzyskały stopień doktora habilitowanego (Anna Wojnarska – 2014, Agnieszka Lewicka – Zelent 2015) oraz doktora (Katarzyna Korona 2019).  Obecny skład osobowy został wzbogacony o nowe osoby i liczy osiem osób. Zespół przygotował liczne publikacje  w postaci monografii, artykułow naukowych i referatów na konferencjach. Duża popularność prowadzonego przez zespół kierunku powoduje konieczność elastycznego dostosowania zainteresowań dydaktycznych do współczesnych potrzeb resocjalizacji, co jest realizowane poprzez  kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Aktualna tematyka badawcza
    Zasoby osób resocjalizowanych w warunkach wolnościowych i zakładowych
    Diagnozowanie czynników ryzyka recydywy przestępczej
    Mediacja w praktyce sądowej i szkolnej
    Zakresy wykorzystania socjoterapii i arteterapii w resocjalizacji
    Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych
    Bezpośrednie oddziaływania metodyczne kuratorów sądowych (styl, metody formy wychowania w środowisku otwartym)
    Profilaktyka szkolna.
    Kompetetncje psychospołeczne wybranych grup zawodowych i społecznych
    Problemy współczesnego społeczeństwa informacyjnego

Projekty badawcze
Nowy Dialog– badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych POWR.02.20.00-000009/18 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Dr hab. Agnieszka Lewicka – Zelent, prof. UMCS - koordynator merytoryczny, autor raportu projektu, metodyk).

Najważniejsze publikacje:
Bartkowicz Z., Chudnicki A. (2015), Konflikty z prawem byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Resocjalizacja Polska, 10.
Bartkowicz Z., Wojnarska A., Węgliński A. (2013), (red.) Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Chudnicki A. (2019), Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Czerski W. (2018), Wybrane zagrożenia współczesnego społeczeństwa informacyjnego, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”, 4 (41).
Czerski W. (2019), Zjawisko uzależnienia od smartfonu dzieci i młodzieży w świetle wybranej literatury, „Edukacja - Technika – Informatyka”, 2/28.
Czerski W. (2019), Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów, „Dydaktyka informatyki”, 14.
Lewicka-Zelent A. (2015), Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Lewicka-Zelent A. (2017), Gotowość osób pozbawionych wolności do zadośćuczynienia osób,  Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Lewicka-Zelent A., Klimczak W., Trojanowska E., (2020), Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Węgliński A. (1993), Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz izolacji zakładowej,  Lublin, Wydawnicwto UMCS.
Węgliński A. (2004), Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Analiza pedagogiczna,   Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Węgliński A. (2016), W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Wojnarska A. (2011) Diagnostyka resocjalziacyjna- wybrane zagadnienia, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Wojnarska A. (2013), Kompetencje komunikacyjne nieletnich, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Krasowicz- Kupis G., Wojnarska A. (2017), KBPK-R Kwestionariusz do badania poczucia kontroli- wersja zrewidowana, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Lewicka-Zelent A., Korona K. (red.) (2015), Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców, Warszawa, Difin.
Lewicka-Zelent A., Korona K., Lesiuk M. (2013), Psychospołeczne funkcjonowanie uczestników programu resocjalizacyjnego „Uwolnij swoje emocje. Uwolnij siebie”, Lublin, Episeme.