Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Węgliński

dr hab. Andrzej Węgliński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Telefon
(81) 5376375
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje wirtualne - PONIEDZIAŁEK, godz. 16-17, (po wcześniejszym kontakcie mailowym)


Konsultacje stacjonarne - ŚRODA, godz.  11.30 - 12-30,


 


 


 


 

Adres

LUBLIN

O sobie

Realizując rozszerzony program studiów z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz z wybranych przedmiotów z psychologii zawsze marzyłem o łączeniu teorii naukowej z praktyką wychowawczą. Dlatego po ukończeniu studiów magisterskich zdobyłem dodatkowe kwalifikacje w ramach dwuletnich Specjalnych Studiów Socjoterapeutycznych organizowanych przez Oddział Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W ten sposób mogłem wykonywać zadania pedagoga ds. resocjalizacji w Ośrodku Higieny Psychicznej dla Ludzi Zdrowych w Lublinie przy ul. Złotej 1. W tym okresie nawiązałem też Współpraca ze Stowarzyszeniem Wioski Dziecięce SOS. W ramach warsztatów socjoterapeutycznych i prowadzonych wykładów przygotowywałem kandydatki do pełnienia funkcji matki lub cioci w pracy z podopiecznymi w Wioskach Dziecięcych w Biłgoraju oraz Kraśniku. Poza pracą naukową od 1984 roku pełniłem funkcję kuratora zawodowego w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Lublinie, a następnie wizytatora ds. pedagogicznych przy Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. Współpraca z kuratorami rodzinnymi została zwieńczona obroną pracy doktorskiej i opracowaniem monografii naukowej pt. Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz izolacji zakładowej”.

Po tzw. nadzwyczajnych wydarzeniach w zakładach poprawczych w Polsce w latach 1993-94 pracowałem w charakterze pedagoga społecznego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Dominowie opracowując nowy system resocjalizacji nieletnich. Zdobyte doświadczenia metodyczne oraz publikacje naukowe umożliwiły mi aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu ds. Reformy Kurateli Sądowej pod kierunkiem dr Katarzyny Sawickiej i działalności Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Resocjalizacji Nieletnich kierowanego przez Profesora Lesława Pytkę. Kilkuletni okres wdrażania reform zakończony został opracowaniem założeń „Modelu kurateli sądowej w Polsce” (1996) i „Raportu o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych” (1998).

Ożywione dyskusje wśród członków Zespołu, hospitacje wybranych placówek dla nieletnich, konferencje metodyczne organizowane przez resort sprawiedliwości dla dyrektorów zakładów poprawczych, pozwoliły mi na opracowanie system patronatu indywidualnego i modelu indywidualno-terapeutycznych oddziaływań w pracy z grupą podopiecznych w zakładzie poprawczym oraz zasad kierowania wychowanków do młodzieżowych ośrodków adaptacji społecznej (MOAS-ów), a także opracowanie autorskich technik do analizy zakładowych mikrosystemów wychowawczych. W ten sposób po przeprowadzonych badaniach powstała monografia pt. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna, która była podstawą do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Obecnie moje zainteresowania naukowe koncentrują się na bezpośrednich oddziaływaniach metodycznych kuratorów sądowych w pracy z osobami dozorowanymi z problemem alkoholowym. W wyniku przeprowadzonych badań powstała monografia – W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej. Natomiast po opublikowaniu w resorcie sprawiedliwości nowego rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Rozporządzenie MS, 2013, poz. 335) zainteresowałem się metodą zarządzania ryzykiem przestępczości powrotnej (recydywy) w dozorach probacyjnych i praktyką opartą na dowodach(evidence-based practice) w resocjalizacji osób skonfliktowanych z prawem. Mam nadzieję, że w wyniku wykonanych oraz opisanych już badań powstanie monografia naukowa – Zapobieganie przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych.


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

Zarządzanie ryzykiem przestępczości powrotnej (recydywy) w dozorach probacyjnych

Praktyka oparta na dowodach (evidence-based practice) w resocjalizacji osób skonfliktowanych z prawem

Bezpośrednie oddziaływania metodyczne kuratorów sądowych (styl, metody formy wychowania w środowisku otwartym)

Efektywność resocjalizacji w środowisku otwartym oraz w zakładowych mikrosystemach wychowawczych

Profilowanie zakładowych instytucji dla nieletnich z uwzględnieniem metody zarządzania przypadkiem,

Analiza zdolności empatycznych osób skonfliktowanych z prawem

Doktoranci

 Grudziewska Ewa - „Efektywność arteterapii w rozwijaniu umiejętności społecznych nieletnich”, (15 maja 2009 r.)

 Gogacz Krzysztof. Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych (11 grudnia 2009 r.)

 Potaczała-Perz Katarzyna – „Stymulowanie empatii i rozwoju moralnego nieletnich poprzez edukację mediacyjną (11 marca 2016r.)

Masternak Edyta - Zastosowanie biblioterapii w rozwijaniu umiejętności społecznych i korygowaniu symptomu wykolejenia społecznego nieletnich (08 marca 2017). 

Małgorzata Żyłowska, „Zastosowanie treningu zastępowania agresji w korygowaniu zachowań destrukcyjnych i rozwijaniu umiejętności prospołecznych nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (w przygotowaniu)

Projekty badawcze

W ramach konkursu Opus 15 został przygotowany projekt bdawczy pt. Zapobieganie przestępczości powrotnej skazanych w dozorach probacyjnych(numer ID 407659). Celem badań będzie próba oceny efektywności procesu resocjalizacji i reintegracji społecznej skazanych zróżnicowanych pod względem grup ryzyka przestępczości powrotnej w środowisku otwartym w warunkach dozorów kuratorskich z wykorzystaniem strategii opartej na metodzie case management i modelu zarządzania ryzykiem przestępczości powrotnej w dozorach kuratorskich.

Współpraca naukowa

Systematyczny udział w w pracach Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN.

Współpraca z Zakładem Resocjalizacji Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersyttetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przygotowaniu tematu - Evidence-Based Practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej -pod kierunkiem  dr hab. Macieja Muskała prof. UAM

Współpraca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w przygotowaniu tematu - Ludzie, idee i instytucje w służbie niedostosowanym społecznie na przestrzeni wieków kierowanego przez dr hab. Justynę Kusztal, prof. UJ -  Rocznik Polska Myśl Pedagogiczna 2020, vol. 6

W ramach wykonanych badań empirycznych do tematu; Zapobieganie przestępczości powrotnej skazanych w dozorach probacyjnych – systematyczna współpraca z kuratorami sądowymi z Sądów Okregowych w Lublinie, Warszawie, Tarnobrzego, Słupsku. Zebrane informacje będą podstawą do wypracowania nowych zasad funkcjonowania systemu probacji w Polsce i przygotowania miedzynarodowej konferencji naukowej na temat efektywności procesu resocjalizacji skazanych zróżnicowanych pod względem grup ryzyka przestępczości powrotnej z wykorzystaniem strategii opartej na metodzie case management i modelu zarządzania ryzykiem przestępczości powrotnej w dozorach kuratorskich

Nagrody i wyróżnienia

Nagrodę zespołową trzeciego stopnia MEN – z tytułu osiągnięć naukowych za udział w opracowaniu podręcznika pt. „Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej” pod red. Łukasza. Drwala

Nagrodę zespołową za wkład w rozwój i parametryzację Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Nagroda rektorska za monografię - Zaponieganie przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych (UMCS 2021)

Najważniejsze publikacje 

Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz izolacji zakładowej”, Resocialization of juvenile delinquents in open environment and closed institutions Lublin UMCS 1993, , ISBN 832270528X

Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Analiza pedagogiczna, Educational microsystems in the resocialization of juvenile delinquents. Pedagogical analysis,  Lublin 2004, , ISBN8385976612

W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowe, In Search of Educational Probation ] Lublin, UMCS 2016,, ISBN 9788377848791

Zrewidowana wersja kwestionariusza rozumienia empatycznego innych ludzi - KRE II[A Revised Version of the ‘Empathic Understanding of Others’ Questionnaire] [w:] A. Wojnarska (red.) Diagnostyka resocjalizacyjna – wybrane zagadnienia, UMCS Lublin 2010, s. 65-88. ISBN:978-83-227-3254-0

Zasoby osobiste społecznych kuratorów sądowych niezbędne w przezwyciężaniu zaburzeń w przystosowaniu dozorowanych z problemem alkoholowym, Individual resources and professional competencies of probation officers necessary in working with a probationer with an alcohol problem] Personal resources necessary social probation in overcoming problems in adapting supervised alcohol problem [w;] Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne, Cz 2, Redakcja naukowa A. Bałandynowicz, E. Jówko, K. Marciniak-Paprocka, Siedlce 2015, , ISBN 9788370517588

Profilowanie zakładowych instytucji dla nieletnich z uwzględnieniem metody zarządzania przypadkiem, Profiling of Juwenilne Institutions Taking the Case Management Method into Consideration [w;] A. Karłyk-Ćwik, M. Heine (red.), Resocjalizacja nieletnich stan obecny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2018, ss. 103-124, ISBN 9788365408310

Resocjalizacja w środowisku otwartym z zastosowaniem metody zarządzania przypadkiem w dozorach kuratorskich, Resocialization in open environment using the case management method of probation officers [w:] Współczesne dylematy resocjalizacyjne - w stronę twórczej resocjalizacji, Pod. red. W. Ambrozika, A. Kieszkowskiej, K. Sawickiego, Impuls, Kraków 2018, ss. 409-418 ISBN 9788380955486

Ewolucja zakładowych i wolnościowych instytucji resocjalizacyjnych w Polsce na tle rozwiązań europejskich, [w;] M. Adamczyk (red. naukowy), Wykłady inauguracyjne wygłoszone we Wszechnicy Świętokrzyskiej w 25-leciu uczelni (1994-2019), Kielce 2019, ss. 105-120, ISBN 978-83-62718-42-9

Classification of convicts under supervision of probation officers to the recidivism risk groups based on criminogenic factorKategoryzacja skazanych oddanych pod dozór kuratora sądowego do grup ryzyka przestępczości powrotnej na podstawie czynników kryminogennych, „Polska Myśl Pedagogiczna”, 2020, z. 6, ISSN 2450-4572

Zastosowanie metody zarządzania ryzykiem zachowań przemocowych w metodyce wykonania dozorów kuratorskich, Application of risk management method of violent behavior by probation officers „Probacja”, 2019, nr 3, ss. 31-57  ISSN: 1689-6122 | ICV: 58,10

Style and methods of impact of court probation officers in their work with the supervised qualified to various recidivism risk groups Styl i sposoby oddziaływania kuratorów sądowych w pracy z dozorowanymi zakwalifikowanymi do zróżnicowanych grup ryzyka przestępczości powrotnej, „Resocjalizacja Polska”, 2019, nr 18, ss. 171-190, ISSN: 2081-3767 (Print)