Katedra Pedagogiki Kultury

Kierownik Katedry

dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS

ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin
pok. nr 4.03A, tel. 81 5376373
mail: miroslaw.grusiewicz@mail.umcs.pl


Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry
dr Alicja Lisiecka

ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin
pok. nr 4.20, tel. 605 095 332
mail: a.lisiecka@mail.umcs.pl 
Pracownicy

dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS
dr hab. Wiesław Żardecki, prof. UMCS
dr Wojciech Bobrowicz
dr Marcin Cabak
dr Alicja Lisiecka
dr Zbigniew Pakuła
dr Rafał Wawer


Byli pracownicy
prof. dr hab. Janusz Gajda, prof. dr hab. Dariusz Kubinowski,  prof. dr hab. Janusz Plisiecki, dr Waldemar Frąckiewicz, dr Barbara Jedlewska, dr Katarzyna Siądecka, dr Agata Świdzińska, mgr Bartosz Dąbrowski, mgr Aneta Pepaś, dr hab. Anna Żukowska, prof. UMCS.

Doktoranci
mgr inż. Kamil Wawer, mgr Pavlo Vasylenko

Historia Katedry
Obecna Katedra Pedagogiki Kultury kontynuuje tradycje  powołanego w 1988 roku Zakładu Teorii Upowszechniania Kultury, który w roku 2003 zmienił nazwę na Zakład Pedagogiki Kultury. W ponad trzydziestoletniej swojej historii jego kierownikami byli prof. dr hab. Janusz Gajda (1988−2003), prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (2003−2007, 2010-2015 ), prof. dr hab. Janusz Plisiecki (2007−2010). Od 2015 funkcję tę pełni dr hab. Anna Żukowska, prof. UMCS. W latach 2005−2009 Zakład wydawał czasopismo naukowe „Pedagogika Kultury”, od roku 2011 wydawane są „Studia Kulturowo-Edukacyjne”. Katedra cyklicznie organizuje Międzynarodowe Sympozja Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja”. W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadzi studia o kierunku animacja kultury w specjalności scenicznej  oraz multimedialnej.

Aktualna tematyka badawcza
- studia teoretyczne z zakresu myśli pedagogicznej skoncentrowane na nowym odczytaniu koncepcji prekursorów i czołowych przedstawicieli polskiej pedagogiki kultury z intencją zidentyfikowania i rozwinięcia problemów istotnych współcześnie;
- studia teoretyczne i badania empiryczne dotyczące różnorakich relacji pomiędzy kulturą a wychowaniem i edukacją, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę wartości humanistycznych, z uwzględnieniem różnych kontekstów historycznych i współczesnych;
- prace z zakresu metodologii badań pedagogicznych z uwzględnieniem różnych podejść jakościowych i studiów kulturowo-edukacyjnych;
- prace badawcze, opracowania teoretyczne i metodyczne dotyczące dziedzin praktyki edukacyjnej opartych na założeniach pedagogiki kultury, w tym m.in. upowszechniania kultury, animacji kulturalnej, wychowania estetycznego i edukacji artystycznej, edukacji medialnej, regionalnej i międzykulturowej;
- prace  dotyczące zagadnień polityki kulturalnej, marketingu i menedżeryzmu w kulturze.

Współpraca naukowa i kulturalno-artystyczna
Instytucjonalnie Katedra współpracuje ze Lwowską Narodową Akademią Sztuki we Lwowie, pracownicy z licznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami i organizacjami państwowymi i społecznymi, w tym szczególnie z Wydziałem Nauk Społecznych KUL, Wydziałem Artystycznym UMCS oraz z lubelskim teatrami i domami kultury.

Najważniejsze publikacje obecnych pracowników
Bobrowicz W., Internet – kultura – edukacja, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006.
Bobrowicz W., Kubinowski D., Pakuła Z. (red.), Moda w kulturze, sztuce i edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
Cabak M., Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania, Wyd. UMCS, Lublin  2016.
Grusiewicz M., Wkład czasopisma „Wychowanie Muzyczne” w rozwój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
Kubinowski D.,  Lewartowicz U., Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej. Studia i szkice,  Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.
Lewartowicz U., Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Wyd. UMCS, Lublin  2015.
Lewartowicz U. (red.) Maski dziesiątej muzy. Edukacyjne i literackie refleksje wokół sztuki filmowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
Lisiecka A., Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918−1939, Wyd. UMCS, Lublin 2020.
Wawer R., Wiedza i jej związki z percepcją wzrokową człowieka. Diagnoza weryfikacyjna poziomu wiedzy studentów o savior-vivre w badaniach eyetrackingowych, Wyd. UMCS, Lublin  2018.
Wawer R., Wawer M., Trwałość wiedzy w procesie kształcenia,  Difin, Warszawa 2013.
Żardecki W., Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru. Wyd. UMCS, Lublin 2012.
Żardecki W., Animacja teatru w wymiarze pedagogicznym. Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2012.
Żukowska A. M., Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
Żukowska A. M., Sztuka jako instrument badań pedagogicznych. Rozważania teoretyczne, [w:] Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej, red. W. Bobrowicz, A. M.  Żukowska, Wyd. UMCS, Lublin 2017.
Żukowska A. M., Retrospekcja relacji mistrz-uczeń w przestrzeni edukacyjnej sztuk pięknych, [w:] Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom II. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce, red. U. Szuścik i R. Raszka, Wyd. UŚ, Katowice 2019.