Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Bobrowicz

dr Wojciech Bobrowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Telefon
81 537 63 86 (w godzinach konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje od 3.09.2023 odbywają się:


zdalnie (po uprzednim umówieniu się przez e-mail) na Wirtualnym Kampusie UMCS, we wtorki w godz. 11.00–12.00: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=21267


stacjonarnie: we wtorki w godzinach 12.00–13.00 w pok. 4.19 w Instytucie Pedagogiki UMCS, ul. Głęboka 43.


 


 


 


 


 


 

O sobie

Wojciech Bobrowicz


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Edukacja medialna
 • Edukacja estetyczna
 • Wiedza o sztuce (fotografia, film, sztuka współczesna)
 • Marketing w kulturze

 

Publikacje:

Monografie:

 1. Internet – kultura – edukacja, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006, stron 183.

Prace zbiorowe pod redakcją naukową:

 1. Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2009, stron 216.
 2. Sztuka/twórczość – edukacja. Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010, stron 316.
 3. Moda w kulturze, sztuce i edukacji, współredakcja: D. Kubinowski, Z. Pakuła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, stron 353.
 4. Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej, współredakcja: A.M. Żukowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s.247.
 5. Poza widzeniem, współredakcja J. Kirenko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 112.

Artykuły naukowe:

 1. Lubelskie prezentacje sztuki video jako forma upowszechniania sztuki współczesnej, [w:] Gajda J. (red.), Pedagogika kultury a edukacja kulturalna. Rozwój historyczny, aktualność, perspektywy, Wydawnictwo WSOSP, Lublin–Dęblin 1996, s. 316–320.
 2. Internetowe galerie sztuki inspiracją aktywności twórczej, [w:] Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2000, s. 181–185.
 3. Internetowe instytucje sztuki jako nowa forma animacji kulturalnej, [w:] Gajda J. (red.), Edukacja zorientowana na XXI wiek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 194–199.
 4. Internet jako szansa dla edukacji humanistycznej, [w:] Gajda J. (red.), O nowy humanizm w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2000, s. 291–297.
 5. Pozytywne i negatywne aspekty edukacji kulturalnej w cyberprzestrzeni, [w:] Idzikowski B., Narkiewicz–Niedbalec E. (red.), Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, Wyd. CAK w Warszawie, Zielona Góra 2000, s. 397–400.
 6. Internetowe prezentacje sztuki amatorskiej jako uzupełnienie innych form edukacji kulturalnej, [w:] Siemieniecki B., Skarbińska A., Sykulski J. (red.), Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko–Mazurskiej, Ciechocinek – Toruń – Suwałki 2000, s. 284–293
 7. Możliwości wykorzystania Internetu w animacji kulturalnej środowiska lokalnego, [w:] Gajda J., Żardecki W. (red.), Dylematy animacji kulturalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 245–250.
 8. Fotografia w Internecie a autoedukacja estetyczna, [w:] Strykowski W., Skrzydlewski W. (red.), Media a edukacja (CD–ROM), Poznań 2002
 9. Wartości uniwersalne w treściach internetowych grup dyskusyjnych, [w:] Kubinowski D. (red.), Kultura – wartości – kształcenie, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003, s. 297–302.
 10. Awangarda – hasło w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku pod red. T. Pilcha, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 246–247.
 11. Cyberprzestrzeń – hasło w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku pod red. T. Pilcha, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 542–544.
 12. Internet w kulturze – kultura w Internecie, [w:] Kubinowski D. (red.), Kultura współczesna a wychowanie człowieka, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, s. 263–269.
 13. Własność intelektualna w epoce nowych mediów, „Pedagogika Kultury”, T. I/2005, s. 201–205.
 14. Współczesny świat mediów – szanse i zagrożenia, [w:] W. Bobrowicz (red.), Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2009, s. 79-110.
 15. Edukacja kulturalna w cyberprzestrzeni – kreatywność i naśladownictwo, [w:] A. Roguska,  M. Danielak-Chomać (red.), Współczesna edukacja kulturowa – oblicza, przemiany, perspektywy, Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Siedlce 2010, s. 167-174.
 16. Sztuka Internetu – szanse i zagrożenia edukacji estetycznej w epoce nowych mediów, [w:] W. Bobrowicz (red.), Sztuka/twórczość – edukacja. Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010, s. 77-81.
 17. Współczesna kultura i media - tradycja, teraźniejszość, przyszłość, [w:] A. Roguska, M. Danielak-Chomać (red.), Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Kulturowa różnorodność, cz. II, Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa", Siedlce 2011, s. 45-57.
 18. Kształcenie kompetencji kulturowych młodzieży w świecie nowych mediów, [w:] A. Roguska, M. Danielak-Chomać, J. Dyrda (red.), Edukacja kulturowa. Oczekiwania i potrzeby, Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa", Siedlce 2012, s. 161-169.
 19. Funkcje nowych mediów w procesie animacji kulturalnej, [w:] D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Wydawnictwo MAKMED, Lublin 2013, s. 277-288.
 20. Moda na fotografię - moda w fotografii, [w:] W. Bobrowicz, D. Kubinowski, Z. Pakuła (red.), Moda w kulturze, sztuce i edukacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 331-340.
 21. Kompetencje komunikacyjne animatorów kultury w świecie nowych mediów, [w:] K. Olbrycht, B. Głyda, A. Matusiak (red.), Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 325-332.
 22. Kino ma sto dwadzieścia lat, [w:] U. Lewartowicz (red.), Maski dziesiątej muzy. Edukacyjne i literackie refleksje wokół sztuki filmowej, Impuls, Kraków 2015, s. 39–49.
 23. Projekt „Dzielnice Kultury” w Lublinie jako forma animacji społeczno-kulturalnej, „Studia Kulturowo-Edukacyjne” numer 1, tom XII, Lublin 2017, s. 63–73.
 24. The concept of native photography by Jan Bułhak in the context of modern aesthetic education, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 2018, Tom: XXXVII, Zeszyt: 2, s. 163-169.

Współautorstwo artykułów naukowych:

 1. Kubinowski D., Bobrowicz W., Żardecki W., 10 lat kształcenia animatorów i menedżerów kultury w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, [w:] Jedlewska B. (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, s. 280–318.

 

Recenzje:

 1. Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, „Pedagogika Kultury”, T. I/2005, s. 305–308.
 2. Piotr Sztompka, Socjologia wizualna, „Pedagogika Kultury”, T. II/2006.
 3. W. Bobrowicz, G. Ziółek (współautorstwo): Bella Dicks, Bruce Mason, Amanda Jane Coffey, Paul A. Atkinson, Qualitative research and hypermedia. Ethnography for the digital age, Sage Publications, London  2005, ss. 208, „Pedagogika Kultury”, T. III/2007, Wydawnictwo UMCS.
 4. Pedagogika medialna, (red.) B. Siemieniecki, PWN, Warszawa 2007, „Pedagogika Kultury”, T. IV/2008, Wydawnictwo UMCS, s. 287-289.

Wojciech Bobrowicz

 

 


Ogłoszenia