Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Żukowska

dr hab. Anna Żukowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 63 56
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Konsultacje w semestrze letnim:                                                                                                             poniedziałek godz. 15:30 - 17:30 (Wirtualny Kampus)                                                                                  Zgłoszenia na konsultacje proszę przesyłać drogą mailową                                                                                                  email: anna.zukowska@poczta.umcs.lublin.pl                                                                                


                                                                                  


 


 


 


 


 


 


 


 

Działalność naukowa

Wybrane PUBLIKACJE od 2000 roku

Wydawnictwa książkowe (autorstwo i redakcja /współredakcja):

1. Żukowska A.M., Kształcenie i dokształcanie nauczycieli rysunku na potrzeby szkół ogólnokształcących w II Rzeczypospolitej, UMCS, Lublin 2003.

2. Żukowska A.M., Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej, UMCS, Lublin 2009.

3. Żukowska A.M., Kontekst historyczny polskiej edukacji plastycznej, UMCS, Lublin 2020

4. Żukowska A.M. (red.), Sztuka-edukacja-współczesność UMCS, Lublin 2007.

5. Żukowska A.M. (red.), Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, UMCS, Lublin 2013.

6. Żukowska A.M. Chepil M. O.Karpenko (red.), In the sphere of education and artistic work,  Ministry of Science and Education of Ukraine Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2016.

7. Żukowska A.M. W. Bobrowicz (red.) Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej, UMCS, Lublin 2017.

8. "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" Vol. 37, nr 2 (2018), red. A. M. Żukowska, M. Czepil, O. Karpenko, Lublin 2018.

9. "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" Vol. 38, nr 1 (2019), red. A. M. Żukowska, W. Bobrowicz, Lublin 2019.

 Rozdziały w monografiach naukowych:

Żukowska A. M., Rola czasopism przedmiotowych w nauczaniu rysunku w okresie międzywojennym,[w:] Popek S. Tarasiuk R. (red.),II Lubelskie Forum "Sztuka-Edukacja". U podstaw edukacji plastycznej, UMCS, Lublin 2000, s. 209-224.

Żukowska A.M., Nauczanie rysunku w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939,[w:] Lameński L. (red.), Życie artystyczne Lublina 1901-2001, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie, Lublin 2001, s. 137-145.

Żukowska A.M., Weibliche Bildbotschaften. Lubliner Kunstlerinnen stellen sich vor,[w:] Selbstfindung-Selbstkonfrontation. Frauen in gesellschaftlichen Umbruchen, Rudolph A.(red.),Dettelbach 2002, s.457-461.

Żukowska A.M.,Temat muzyczny w malarstwie jako zagadnienie inspirujące działania plastyczno-muzyczne w zakresie przedmiotu "sztuka", Kataryńczuk-Mania L. Karcz J. (red.), Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, Zielona Góra 2002,s. 251-159.

Żukowska A.M., Uwarunkowanie ideologiczne edukacji plastycznej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] K. Stępnik M. Piechota (red.),Socrealizm. Fabuły komunikaty ikony,UMCS Lublin 2006, s. 521-534.

Żukowska A.M., Rola edukacji plastycznej w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży, [w:] Limont W. Nielek-Zawadzka K. (red.), Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, t. II, Impuls, Kraków 2006, s. 425-439.

Żukowska A.M., Współpraca szkół ogólnokształcących z muzeami w zakresie wychowania przez sztukę w Polsce Ludowej, [w:] Żukowska A.M., (red.), Sztuka edukacja współczesność,UMCS, Lublin 2007, s.167-182.

Żukowska A.M., Ideologiczny charakter treści programowych w nauczaniu rysunku w szkolnictwie ogólnokształcacym w latach 1945-1963, [w:] Żukowska A.,Sztuka edukacja współczesność, UMCS,Lublin 2007, s.155-165.

Żukowska A.M., Metodyka realizacji założeń edukacji plastycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po 1963 roku, [w:] Krasoń K. Mazepa-Domagała B.,Oblicza sztuki dziecka.W poszukiwaniu istoty ekspresji, Katowice-Mysłowice 2007,s.281-312.

Żukowska A.M., Koncepcje edukacji plastycznej w Polsce,[w:] Zalewska-Pawlak M.(red.), Sztuka wobec zakresów człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia, UŁ Łódź 2009, s.335-349.

Żukowska A.M., Literatura specjalistyczna dla nauczycieli realizujacych przedmiot "wychowanie plastyczne" i "plastyka" w polskim szkolnictwie ogólnokształcacym, Winiarz A. (red.), W kręgu oświaty szkolnictwa i nauki. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Karolowi Poznańskiemu, Wyd.I-F DRUKARNIA Bogusława Kaczyńska-Woźniak, Lublin 2011, s.331-352.

Żukowska A.M., Od rysunku do plastyki-ewolucja problemu,[w:] Kuśpit M.(red.), Barwy twórczości.Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Leonowi Popkowi,Wyd. UMCS 2013, s.271-298.

Żukowska A.M., Pedagogika artystyczna w zakresie rysunku w Przedrewolucyjnej Rosji, [w:] Żukowska A.M. (red.),Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 65-92.

Żukowska A.M., Stylistyka plakatu polskiego w latach miedzywojennych, Lewartowicz U. (red.), Maski Dziesiątej Muzy. Edukacyjne i literackie refleksje wokół sztuki filmowej. Księga dedykowana Pamięci Profesora Janusza Plisieckiego, Impuls,Kraków 2015, s. 97-112.

Żukowska A.M., Contemporary sacred art as a path to humanity -perfecting beauty on the example of works by Marko Iwan Rupnik, edited by Grabowski A. Suświłło M., Art in the public and sacred spheres,Wyd.Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015,s. 167-179.

Żukowska A.M., From an art master to a teacher of visual arts education. The evolution of the problem, edited by Karpenko O. Parczewska T., Around the care and upbringing of pedagogical reflection, Drohobych 2015,s.48-61.

Żukowska A.M., Akcja plastyczna w edukacji. Geneza i rozwój problematyki, [w:] Denek K. Kamińska A. Oleśniewicz P. (red.), Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 119-128.

Żukowska A.M., Analiza struktury wytworu plastycznego dziecka w kontekście teorii dzieła sztuki. Model trójwarstwowy,[w:] W trosce o dziecko-współczesne wyzwania pedagogiki przedszkolnej, Guz S. Centner-Guz M. Zwierzchowska I.(red.), wyd.UMCS, Lublin 2015,s. 349-359.

Żukowska A.M., The axiological dimension of Jan Marcin Szancer's illustration work, [w:] Chepil M. Żukowska A.M. Karpenko O.,In the sphere of education and artistic work, Ministry of Science and Education of Ukraine Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2016, s.220-230.

Żukowska A.M., Poszukiwanie polskiego stylu narodowego w sztuce i edukacji artystycznej w drugiej połowie XIX stulecia i na początku XX wieku, [w:] Kamińska A. Oleśniewicz P.(red.), Edukacja Jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości,Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2016, s.157-169.

Żukowska A.M., Koncepcja swobodnej ekspresji w sztuce i edukacji plastycznej w ujęciu Anny Trojanowskiej - Kaczmarskiej, [w:] Kamińska A. Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra Kierunki rozwoju współczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza "Humanitas",Sosnowiec 2017, s.121-133.

Żukowska A.M.,Wychowawcza i ewangelizacyjna rola współczesnej sztuki sakralnej na przykładzie twórczości Marko Ivana Rupnika, [w:] Nowa ewangelizacja Język - Teologia- Kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, wyd. BIBOLOS, Tarnów 2017, s.169-189.

Żukowska A.M., Sztuka jako instrument badań pedagogicznych. Rozważania teoretyczne, [w:] Bobrowicz W. Żukowska A.M. (red.), Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej, UMCS Lublin 2017, s.31-42.

Żukowska A.M., Edukacja plastyczna i wychowanie estetyczne w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym na Lubelszczyźnie w latach międzywojennych, "Biografistyka pedagogiczna", t. 3, Katedra Biografistyki Pedagogicznej KUL 2018, s.221-238.

 

 Hasło encyklopedyczne:

Żukowska A.M., Sztuka jako wartość w życiu człowieka,[w:] Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej,pod red. prof. dr hab. Krystyny Chałas, ks. dr.hab. Adama Maja prof. KUL, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1135-1139.

Artykuły w czasopismach naukowych (wybór):

Żukowska A.M., Kwalifikacje zawodowe nauczycieli realizujących nauczanie rysunku w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1918-1939, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2002, nr 3-4, s. 59-75.

Żukowska A.M.,O kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli rysunku szkół ogólnokształcących, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio L Artes, Lublin 2003, s.227-250.

Żukowska A.M., Odczyty pedagogiczne jako forma doskonalenia i popularyzacji doświadczeń nauczycieli rysunku w Polsce po II wojnie światowej, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2003, nr 3-4,s. 85-91.

Żukowska A.M., Studia nauczycielskie jako forma ksztalcenia nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego w Polsce po II wojnie światowej,"Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2005, nr 1-2, s.109-140.

Żukowska A.M., Licea pedagogiczne jako forma kształcenia nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego dla potrzeb szkół podstawowych w Polsce Ludowej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" sectio L Artes, Lublin 2005/2006, s.93-116.

Żukowska A.M., Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej, "Wychowanie techniczne w szkole z plastyką" 2006,nr 4-5.

Żukowska A.M., Przygotowanie nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego dla szkół ogólnokształcących w akademiach sztuk pięknych w latach 1918-1939,"Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2008, nr1-2, s.55-68.

Żukowska A.M., Wpływ ofensywy ideologicznej na nauczanie rysunku w polskim szkolnictwie ogólnokształcacym w latach 1945-1963, "Przegląd Historyczno-Oświatowy", 2003, nr 1-2,s.129-141.

Żukowska A.M., Ośrodki metodyczne jako forma doskonalenia pracy zawodowej nauczycieli rysunki i wychowania plastycznego (lata 1945-1989), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio L Artes, Lublin 2008, s.85-102.

Żukowska A.M.,Uniwersyteckie ośrodki kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1945-1989, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska",sectio L Artes, Lublin 2010,s.83-103.

Żukowska A.M., Wyższe szkoły nauczycielskie jako forma kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego na potrzeby szkół podstawowych, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" XXXII, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 328-342.

 Żukowska A.M. ,Obraz Matki Boskiej Kapłańskiej, "Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion. Culture and Education. Poezja Religijna i Sakralna: Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania" Kraków 2015, nr 2, s. 258-264.

Żukowska A.M. Matka Boska Armenii (Ormiańska), "Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion. Culture and Education. Poezja Religijna i Sakralna: Międzynarodowy Kwartalnik Religii, Kultury i Wychowania"  Kraków 2015, nr 3, s.276-283.

Żukowska A.M. Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych,[w:] A. Kamińska (red.) "Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" 16/18, Sosnowiec 2018, s.31-41.

Żukowska A.M. Language Immerssion in the multi - system education in Andorra, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", red. A. M. Żukowska, M. Czepil, O. Karpenko, Vol 37,No 2, 2018.

Żukowska A.M. Wychowawczy i dydaktyczny potencjał sztuki w edukacji dziecka, [w:] A. Kamińska P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych,Warszawa 2019, s.149 -159.

Żukowska A.M. Retrospekcja relacji mistrz-uczeń w przestrzeni edukacyjnej sztuk pięknych, [w:] Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom II Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce, red. U. Szuścik i R. Raszka, UŚ Katowice 2019, s. 35-50.

Żukowska A.M. Estetyczny wymiar natury. Perspektywy badawczwe, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", Vol 38, nr1, 2019, s. 41-19.

Żukowska A.M. Wymiar aksjologiczny twórczosci ilustratorskiej Jana Marcina Szancera, [w:] Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, red. J. Andrzejewska, B. Bilewicz , UMCS Lublin 2020.

Czynny udział w konferencjach międzynarodowych i zagranicznych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uczelnia Miejscem Sztuki,ISW Zielona Góra, 22-24 maja 2013.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek-Sztuka -Edukacja pt. Twórcza ekspresja w edukacji XXI wieku, Olsztyn 9-11 czerwca 2014.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjność w praktyce pedagogicznej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,UŚ w Katowicach, Cieszyn 16 kwietnia 2015.

Seminarium Edukacyjne Organizacja systemu szkolnictwa w Portugalii org.UEF,Stowarzyszenie Polonijne Associacao Sócio - Curtural "Polonia", Lizbona 13-18 kwietnia 2015.

Ukraińska Miedzynarodowa Konferencja Ditiństwo w socjalno-piedagogicznemu dickursi, Uniwersytet Ivana Franki, Drohobych, kwiecień 2015.

XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra, Zakopane 20-22 czerwca 2016.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanja u kontieksti ciwilizacijnich procjesiw, Uniwersytet Ivana Franki, Drohobych 30-31 września 2016.

Międzynarodowe Seminarum Edukacyjne Trzy systemy szkolnictwa w jednym kraju - Jak to funkcjonuje, Andora 18-22 października 2016.

III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe Edukacja estetyczna w kontekscie kształcenia postawy kreatywnej, Lublin - Lwów 15-17, maja 2017.

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra, Zakopane 19-21 czerwca 2017.

IV Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe Kreatywność w sztuce, nauce      i zyciu codziennym, Lublin - Lwów,16 -19 kwietnia 2018.

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra, Zakopane 18-20 czerwca, 2018.

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra, Zakopane  24-26 czerwca, 2019.

 

Działalność artystyczna-wystawy malarstwa i grafiki za granicą:

Reims (Francja) 2000; Penzlin (Niemcy) 2002, 2006; Neubrandenburg (Niemcy) 2003; Wenecja 2010; Lwów 2017 (wystawa grafiki); Palermo (Sycylia) 2019 (wystawa malarstwa)