Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mirosław Grusiewicz

dr hab. Mirosław Grusiewicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Telefon
503 644 267
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.wychmuz.pl/
Konsultacje

Instytut Pedagogiki, sala nr 9,


Na czas zawieszenia zajęć i konsultacji w budynku Instytutu, poza dostępem na Wirtualnym Kampusie, namawiam do kontaktów e-mailowych i telefonicznych.   


 

O sobie

Redaktor naczelny czasopisma „Wychowanie Muzyczne”

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki

Aktualna tematyka badawcza

- przemiany edukacji muzycznej na świecie,

- współczesne uwarunkowania powszechnej edukacji muzycznej w Polsce,

- wpływ przemian kulturowych i cywilizacyjnych  na idee i praktykę edukacyjną,

- funkcjonowanie szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej w zakresie założeń i ich realizacji, oceny uczniów, nauczycieli, rodziców, postaw i oczekiwań społecznych oraz wiedzy i kompetencji muzycznych uczniów, 

- doświadczanie muzyki w różnych grupach społecznych, świadomość i celowość kontaktów z muzyką, jej funkcje, znaczenie w życiu ludzi.  


Działalność naukowa

Wybrane publikacje 

Monografie:

M. Grusiewicz, 2015, Wkład czasopisma „Wychowanie Muzyczne” w rozwój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, Wydawnictwo UMCS oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin, s. 696.

M. Grusiewicz, 2011, Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin, s. 142.

M. Grusiewicz, 2010, Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje, (współautorzy: A. Białkowski, M. Michalak), Fundacja Muzyka Jest dla Wszystkich, Warszawa, s. 170.

Rozdziały w monografiach:

M. Grusiewicz, 2017, Zapomniane przeżycie estetyczne, [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna, red. B. Pazur, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin, s. 27−44.

M. Grusiewicz,  2012, Stałe dyskursy pedagogiki muzycznej, [w:] Tożsamość pedagogiki muzyki, red. A. Michalski, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk, s. 36–44.

M. Grusiewicz, 2009, Komputerowe wspomaganie edukacji muzycznej w gimnazjum, [w:] Bliżej muzyki. Gimnazjum. Poradnik, red. I. Pisarkiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 10–20.

Artykuły:

M. Grusiewicz, 2020, Współczesne wyzwania powszechnej edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia”, vol 33, nr 2, s. 103−116.

M. Grusiewicz, 2019, Edukacja muzyczna − w stronę współczesnej kultury, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, tom XXXVIII, nr 1, s. 113−129

M. Grusiewicz, 2018, Muzyka w edukacji przyszłości, „Studia z Pedagogiki Muzycznej”, nr 1, s. 13−24.


Ogłoszenia