Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Alicja Lisiecka

dr Alicja Lisiecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2021/2022:


Konsultacje stacjonarne: wtorek 10.15 - 11.15 (Instytut Pedagogiki, p. 420)


Konsultacje zdalne - czwartek 8.00 – 9.00
Link do konsultacji: 
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=19640  


Zgłoszenia na konsultacje zdalne proszę przesyłać drogą mailową na adres: alicja.lisiecka@mail.umcs.pl

O sobie

Pedagog. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Public relations i marketingu medialnego. Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+ (kierunek: psychologia). Członek Towarzystwa Historii Edukacji.

Projekty:

1. „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” (2021-2023) - kierownik merytoryczny ds. materiałów audiowizualnych.

 


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

  • Wychowanie estetyczne w perspektywie historycznej
  • Edukacja estetyczna
  • Marketing/animacja kultury

Publikacje
Monografie:

Lisiecka A., Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939, wyd. UMCS, Lublin 2020, ss. 231.

Artykuły i rozdziały:

Lisiecka A., Nauczyciel szkoły powszechnej krzewicielem kultury estetycznej (1918–1939), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia" 2021, 34(3), s. 59–73. 

Lisiecka A., O pedagogicznym znaczeniu piękna w świetle biografii Williama Morrisa (1834-1896), "Biografistyka Pedagogiczna" 2021, t. 6, nr 1, s. 35-49.

Lisiecka A., Wstręt, czyli kategoria nieobecna w edukacji estetycznej, w: Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie, kształcenie, rozwój, red. B. Majerek, A. Domagała-Kręcioch, Impuls, Kraków 2021, s. 227-238.

Lisiecka A., Crafts classes as one of the dimensions of aesthetic education in Polish elementary schools (1918-1939), "History of Education & Children's Literature", vol. XVI, n. 1, 2021, s. 321-333.

Lisiecka A., Recepcja poglądów Johna Ruskina na wychowanie w Polsce przełomu XIX i XX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 42, s. 145-158.

Lisiecka A., Aksjologiczna ideowość, w: Kompetencje kluczowe animatorów kultury i ich kształcenie, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 123-133.

Lisiecka A., "Piękno uspołecznione". Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie, w: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, red. A. Kamińska-Małek, P. Oleśniewicz, Warszawa 2020, s. 64-71.

Lisiecka A., Podmiotowość animatora i menedżera kultury w dobie ponowoczesności – implikacje dla akademickiego modelu kształcenia, w: Edukacja w XXI wieku – teoria i metody badawcze, red. M. Śliwa, E. Chodźko, Lublin 2020, s. 50-56.

Lisiecka A., Problematyka powszechnego nauczania robót ręcznych na łamach kwartalnika „Praca Ręczna w Szkole” (1927-1939), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2020, t. 39, nr 1, s. 149-164.

Przed 2019 (rok uzyskania stopnia doktora):

Lisiecka A., Programy nauczania przedmiotów artystycznych w zakładach kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w latach międzywojennych, w: Wybrane aspekty z zakresu edukacji i literatury, red. E. Chodźko, A, Surma, Lublin 2019, s. 156-168.

Lisiecka A., Przedmioty artystyczno-techniczne w programach Wyższych Kursów Nauczycielskich w dwudziestoleciu międzywojennym, „Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2018, tom XIII, nr 1, s. 61-75.

Lisiecka A., Programy nauki zajęć praktycznych w Polsce międzywojennej,„Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2017, tom XII, nr 1, s. 75-87.

Lisiecka A., The Ego states of readers of literature and their reading preferences, [w:] In the sphere of education and artistic work, pod red. Chepil M., Żukowska A., Karpenko O.,Drohobycz 2016, s. 120-134.

Lisiecka A., Funkcje czytelnictwa w perspektywie pedagogicznej, „Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2015, tom X, nr 1, s. 43-51.