Kalendarium działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Lublinie
(opracował Piotr Dymmel)

12 stycznia 1927 – zebranie założycielskie Oddziału Lubelskiego PTH; pierwszym prezesem Oddziału został Leon Białkowski, zastępcą prezesa został ks. Józef Umiński. Akces do Towarzystwa zgłosiło 35 osób.
 
1928 – powołanie przy Oddziale Sekcji nauczania historii.
 
1933 – przekształcenie Sekcji nauczania historii w Sekcję Dydaktyczną Oddziału.
 
23 września 1946 – zebranie organizacyjne Oddziału lubelskiego PTH; podjęcie uchwały o przywróceniu do życia Oddziału Lubelskiego PTH i wystąpieniu z wnioskiem o jego rejestrację. Wybrano zarząd tymczasowy Oddziału, którego przewodniczącym został Leon Białkowski.
 
12 grudnia 1947 – Jan Dobrzański został wybrany nowym przewodniczącym Oddziału.
 
6 lutego 1948 – powołanie Komitetu Regionalnego Polskiego Słownika Biograficznego w składzie zarządu Oddziału.
 
16 stycznia 1949 – powstanie Sekcji Nauk Pomocniczych Historii Oddziału, której przewodniczącym został L. Białkowski
 
22 stycznia 1949 – Aleksander Kossowski na posiedzeniu Oddziału przedstawił projekt opracowania monografii Lublina.
 
18 maja 1949 – Jan Dobrzański ponownie został wybrany prezesem Oddziału.
 
II połowa 1949 – powstanie Sekcji Dydaktycznej Oddziału pod przewodnictwem Stefana Wojciechowskiego.
 
16 grudnia 1949 – powołanie Komisji Upowszechniania Wiedzy Historycznej w składzie: Andrzej Wojtkowski, Jan Dobrzański, Stefan Wojciechowski i Józef Mazurkiewicz.
 
31 stycznia 1950 – Jan Dobrzański ponownie został wybrany prezesem Oddziału.
 
1950-1951 – po weryfikacji liczba członków Oddziału wynosiła ok. 40 osób.
 
Kwiecień 1951 – powstanie Sekcji Archiwalnej przy Oddziale, której przewodniczyła Mirosława Zakrzewska.
 
11 kwietnia 1951 – Leon Halban został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
23 maja 1952 – Leon Halban został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
1952-1953 – po weryfikacji liczba członków Oddziału wynosiła 46 osób.
 
11 kwietnia 1953 – Leon Halban został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
18 marca 1954 – na posiedzeniu zarządu Oddziału Andrzej Wojtkowski przedstawił stan prac na bibliografią Lublina.
 
1954 – powstanie Sekcji Historii Najnowszej Oddziału, której przewodniczącym został Stanisław Krzykała.
 
26 maja 1954 – na walnym zebraniu Oddziału wysunięto postulat opracowania wyboru źródeł do dziejów Lublina i Lubelszczyzny.
 
19 listopada 1954 – powstanie Sekcji Miłośników Lublina Oddziału, której przewodniczącym został Józef Mazurkiewicz.
 
Maj 1955 – Oddział liczył 50 członków.
 
26 maja 1955 – Leon Halban został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
24 września 1955 – powołanie z inicjatywy Oddziału Koła Miłośników Historii w Lubartowie.
 
11 listopada 1955 – posiedzenie zarządu Oddziału, na którym dokonano powołania komitetu redakcyjnego i opracowania założeń wydawnictwa źródeł do historii ziemi lubelskiej.
 
1958 – ukazał się T. 1 „Rocznika Lubelskiego” organu Oddziału; redaktorem naczelnym został Jan Dobrzański.
 
2 czerwca 1956 – Leon Halban został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
17 czerwca 1957 – Leon Halban został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
1958 – liczba członków Oddziału wyniosła 76 osób.
 
12 lutego 1958 – Tadeusz Mencel został wybrany prezesem Oddziału.
 
1958-1959 – przygotowanie planu pracy Oddziału w związku obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 
23 marca 1959 – Józef Mazurkiewicz został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
17 marca 1960 – Kazimierz Myśliński został wybrany prezesem Oddziału.
 
Koniec 1960 – organizacja wspólnie z redakcją „Sztandaru Ludu” odczytów otwartych poświęconych przeszłości Lublina w ramach cyklu „Lublin 960-1960”.
 
16 luty 1961 – podpisanie porozumienia w sprawie badań nad historią zbrodni hitlerowskich na Lubelszczyźnie.
 
23 marca 1961 – Juliusz Willaume został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
12 września 1961 – powołanie Komitetu Redakcyjnego seryjnego wydawnictwa „Studia na dziejami Lublina i Lubelszczyzny”.
 
Koniec 1961 – reaktywowanie działalności Sekcji Historii Najnowszej Oddziału, której przewodniczył Stanisław Krzykała.
 
1961-1962 – po weryfikacji Oddział liczył 70 członków.
 
15 marca 1962 – Józef Mazurkiewicz został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
2 maja 1963 – Józef Mazurkiewicz został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
1963-1964 – przygotowanie comiesięcznych prelekcji radiowych poświęconych historii Lublina i Lubelszczyzny.
 
7 maja 1964 – Henryk Zins został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
I połowa 1965 – przy Oddziale działają następujące komisje i sekcje: Komisja wykładów i odczytów pod przewodnictwem Henryka Zinsa, Komisja wydawnicza pod przewodnictwem Józefa Mazurkiewicza, Sekcja sesji wyjazdowych pod przewodnictwem Stanisława Tworka, Sekcja dydaktyczna pod przewodnictwem E. Zaleskiej z udziałem Jana Dobrzańskiego, Sekcja kontaktów terenowych pod przewodnictwem Franciszka Cieślaka i Sekcja miłośników Lublina pod przewodnictwem Józefa Mazurkiewicza.
 
2 czerwca 1965 – Oddział otrzymał dyplom uznania za pracę społeczną przyznany przez Komitet Miejski Frontu Jedności Narody w Lublinie.
 
3 czerwca 1965 – Henryk Zins ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
Grudzień 1965 – ukazała się publikacja „Dzieje Lublina” t. 1.
 
31 grudnia 1965 – liczba członków Oddziału wynosiła 112 osób.
 
1965-1966 – Oddział w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego rozpoczął cykl wykładów pod tytułem „Polska w kulturze powszechnej”.
 
30 marca 1966 – Henryk Zins ponownie wybrany prezesem Oddziału (ukonstytuowanie zarządu 5 kwietnia).
 
 2 czerwca 1967 – Oddział PTH wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Naukowym zorganizował sesję naukową pt. „Rola Lublina w dziejach Polski” w ramach obchodów 650-letniej rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego.
 
8 czerwca 1967 – Henryk Zins ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
9 grudnia 1967 – uroczyste posiedzenie Oddziału z okazji 40 rocznicy jego powstania.
 
21 marca 1968 – Kazimierz Myśliński zostaje wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
Luty-marzec 1969 – zorganizowanie wspólnie z Międzynarodowym Klubem Prasy i Książki cyklu odczytów pt. „Jak rodziła się Polska”.
 
26 marca 1969 – Kazimierz Myśliński zostaje ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
9-13 września 1969 – obrady X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, zorganizowanego przy udziale Oddziału.
 
2 kwietnia 1970 – Zygmunt Mańkowski został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
1971 – przy Oddziale działają następujące sekcje i komisje: Komisja Wydawnicza, Komisja Kontaktów z Terenem, Sekcja Dydaktyczna i Sekcja Miłośników Lublina.
 
4 kwietnia 1972 – Zygmunt Mańkowski został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
15 maja 1972 – likwidacja Komisji Wydawniczej i powstanie Sekcji Odczytowej.
 
20 lutego 1973 – Zygmunt Mańkowski został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
Marzec-kwiecień 1973 – zorganizowanie przy udziale Międzynarodowego Klubu Prasy i Książki w Lublinie cyklu odczytów pt. „Wielcy Lublinianie”.
 
9 października 1973 – powołanie z inicjatywy Oddziału Koła Terenowego w Chełmie, liczącego 12 członków.
 
1973-1974 – udział w organizacji cyklu odczytów pt. „Barwy dawnego Lublina”
 
16 maja 1974 – Zygmunt Mańkowski został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
1974 – przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich I Olimpiady Historycznej; powołanie Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady, którego przewodniczącym został Wiesław Śladkowski.
 
1976 – ukazała się publikacja „Dzieje Lublina” t. 2.
 
29 kwietnia 1976 – Adam Witusik został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
10 grudnia 1977 – uroczyste posiedzenie naukowe z okazji 50-lecia Oddziału.
 
21 czerwca 1978 – Zygmunt Mańkowski został ponownie wybrany prezesem Oddziału (ukonstytuowanie Zarządu Oddziału 10 lipca).
 
26 czerwca 1980 – Mirosława Zakrzewska-Dubasowa została wybrana prezesem Oddziału.
 
Przełom 1981/1982 – po zawieszeniu PTH na skutek wprowadzenia stanu wojennego prezes Oddziału został pełnomocnikiem ds. zabezpieczenia majątku Oddziału.
 
21 października 1982 – Mirosława Zakrzewska-Dubasowa została ponownie wybrana prezesem Oddziału.
 
24 lutego 1983 – podjęcie przez Zarząd Oddziału inicjatywy wydania „Lubelskiego Słownika Biograficznego”.
 
30 IV 1985 – wybór nowych władz Oddziału.
  
8 listopada 1990 – Tadeusz Radzik został wybrany nowym prezesem Oddziału (19 listopada ukonstytuowanie zarządu).
 
12 lipca 1991 – podjęcie inicjatywy wydania Słownika biograficznego miasta Lublina.
 
19 listopada 1993 – Adam Witusik został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
1993 – ukazał się Słownik biograficzny miasta Lublina, t. I, pod red. T. Radzika, J. Skarbka i A. A. Witusika.
 
9 grudnia 1995 – Oddział liczył 102 członków.
 
1996 – ukazał się Słownik biograficzny miasta Lublina, t. II, pod red. T. Radzika, A.A. Witusika i J. Ziółka.
 
1997 – udział Oddziału w organizacji obchodów 680 rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego.
 
1997 – ukazała się książka Lublin w dziejach i kulturze Polski, pod red. T. Radzika i A. A. Witusika.
 
10 czerwca 1997 - A. A. Witusik został ponownie wybrany prezesem Oddziału.
 
Grudzień 2000 – Oddział liczył 111 członków.
 
14 marca 2006 – Bogusław Kasperek został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
22 stycznia 2009 – Robert Litwiński został wybrany nowym prezesem Oddziału.
 
12 maja 2009 – wiceprezes Zarządu Głównego PTH prof. A. Chwalba wręczył dyplomy Honorowych Członków PTH prof. prof. W. Śladkowskiemu i J. Ziółkowi
 
Październik 2009 – po piętnastoletniej przerwie ukazał się t. XXXV „Rocznika Lubelskiego”
 
Październik 2009 – ukazał się Słownik biograficzny miasta Lublina, t. III, pod red. T. Radzika, A. A. Witusika i J. Ziółka
 
Listopad 2010 – ukazał się t. XXXVI „Rocznika Lubelskiego”