Jubileusz XXV-lecia Wydziału Politologii UMCS

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2018 roku obchodzi 25. lecie powstania i aktywnej obecności w życiu naukowym. Początki Wydziału Politologii sięgają roku 1964, gdy rektorem UMCS był prof. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler. Wtedy to, w porozumieniu z Jego Magnificencją, dr Jan Szreniawski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji przystąpił do organizacji Studium Nauk Politycznych. Pierwszymi pracownikami Studium byli wówczas: mgr Józef Juszczyński, mgr Edward Olszewski, mgr Bogusław Pawłowski oraz mgr Ziemowit Jacek Pietraś.

Po pięciu latach - w roku 1969 - kierownictwo Studium objął doc. dr Albin Koprukowniak, historyk z Wydziału Humanistycznego UMCS. Udało mu się, po wieloletnich staraniach, zintegrować podobne placówki funkcjonujące przy Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej i Politechnice Lubelskiej. W dniu 14 czerwca 1975 roku utworzony został Międzyuczelniany Instytutu Nauk Politycznych UMCS /MINP UMCS/. Jego pracownicy, których liczba wyraźnie wzrosła, realizowali przedmiot pn. Podstawy Nauk Politycznych. Obok filozofii i ekonomii politycznej wchodził on w skład tzw. bloku przedmiotów humanistycznych, obowiązkowych w dydaktyce na wszystkich państwowych wyższych uczelniach.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju politologii w UMCS było uruchomienie w roku 1980 pięcioletnich dziennych studiów magisterskich w zakresie nauk politycznych. Równocześnie MINP w strukturze Uczelni stał się instytutem na prawach wydziału. W rok później dyrektorem MINP został wybrany po raz pierwszy pracownik Instytutu - doc. dr hab. Ziemowit Jacek Pietraś. Instytutem kierował do stycznia roku następnego. Ze swojego stanowiska został odwołany po wprowadzeniu stanu wojennego. Na czele Instytutu stanął wówczas doc. dr hab. Edward Olszewski, który pozostawał na stanowisku dyrektora do roku 1990. W czerwcu 1990 roku na dyrektora MINP wybrany został prof. dr hab. Jan Jachymek. W tym też roku zostały uruchomione studia zaoczne. Na wniosek Rady Instytutu w dniu 8 lipca 1991 roku Senat Akademicki UMCS podjął decyzję o zmianie nazwy MINP na Instytut Nauk Politycznych.

W nowych warunkach transformacji ustrojowej Instytut rozwijał się bardzo intensywnie. Dość wspomnieć, że w latach 1990 tych siedmiu pracowników uzyskało tytuły profesora, kilku awansowano na stanowisko profesora UMCS, kilkunastu uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, wielu zaś pomyślnie sfinalizowało przewody doktorskie. W kwietniu 1992 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych przyznała INP prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. W tym samym roku - 13 listopada odbyła w INP się pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej.

Jako, że pozycja naukowa Instytutu wyraźnie się rozwinęła i umocniła, jego Rada podjęła starania o przekształcenie Instytutu w Wydział Politologii. Zostały one pomyślnie uwieńczone uchwałą Senatu UMCS z 20 stycznia 1993 roku. Pierwsze, otwarte i uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Politologii odbyło się dnia 26 lutego 1993 r. o godzinie 10.00 w sali im. Ignacego Daszyńskiego w budynku stanowiącym siedzibę Wydziału przy Placu Litewskim 3. Uczestniczyli w nim: Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior, prorektor - prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dziekani Wydziałów: Humanistycznego - prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski, Ekonomicznego - prof. dr hab. Jan Zalewa, Prawa i Administracji - prof. dr hab. Marek Kuryłowicz i Chemii - prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski. Pierwszym Dziekanem Wydziału Politologii został wybrany dotychczasowy dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jan Jachymek. Od roku 1999 - 2004 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Ziemowit Jacek Pietraś. Po nagłej i nieoczekiwanej śmierci prof. Ziemowita Jacka Pietrasia funkcję Dziekana przejął prof. dr hab. Henryk Chałupczak, a od 1 września 2005  do 31 sierpnia  2008 pełnił ją prof. dr hab. Stanisław Michałowski (do momentu powołania na stanowisko Prorektora ds. Studenckich). Następnie przez dwie kadencje (do 31 sierpnia 2016 r.) funkcję Dziekana sprawował prof. dr hab. Grzegorz Janusz. W 2016 r. Dziekanem Wydziału Politologii została wybrana prof. dr hab. Iwona Hofman.

W czasie rozwoju Wydziału zmieniała się jego struktura organizacyjna. Na początku lat 80-tych funkcjonowało w nim 5 zespołów naukowo-badawczych: Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, Teorii Polityki i Organizacji Politycznych, Współczesnych Ruchów Politycznych i Myśli Politycznej, Polityki Społeczno-Gospodarczej i Badań Polonijnych. Potem Zespoły przekształcały się w Zakłady. Pod koniec lat 80-tych funkcjonowało ich 6: Stosunków Międzynarodowych, Myśli Politycznej XIX i XX w., Ruchów i Doktryn Politycznych, Systemów Politycznych, Badań Etnicznych i Socjologii Polityki. W latach dziewięćdziesiątych powstały kolejne: Zakład Dziennikarstwa, Zakład Praw Człowieka oraz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, natomiast w roku 2003 powstał Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej, który następnie przekształcił się w Zakład Filozofii i Socjologii Polityki. W 2009 r. został powołany Zakład Komunikacji Społecznej, a rok później Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii.

Od roku 1999/2000 badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału koncentrują się wokół 2 głównych, wiodących tematów:

    * Polska w okresie transformacji systemowej;
    * Europa wobec wyzwań XXI wieku.

Ukoronowaniem rozwoju i osiągnięć Wydziału stała się decyzja Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, która w marcu 2001 roku przyznała mu pełne prawa akademickie, tj. prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o tytuł naukowy. Kolejnym sukcesem było przyznanie w marcu 2018 r. dla Wydziału Politologii przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dziedzinie Nauk o mediach. Nasz Wydział uzyskał takie uprawnienia jako drugi ośrodek naukowy w kraju.

Obecnie Wydział kształci ponad 1700 studentów (w tym 250 z zagranicy) na 7 kierunkach studiów I i II stopnia: Politologia, Stosunki międzynarodowe, International Relations, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Produkcja medialna, Społeczeństwo informacyjne. Ponadto na wydziale realizowane są studia doktoranckie z zakresu Nauk o polityce (od roku akademickiego 2017/18 także w języku angielskim) oraz Nauk o mediach. Posiadamy także dwa kierunki specjalistycznych studiów podyplomowych: Marketing i brokering informacji oraz Public Relations and media marketing. Spełniają one kryteria innowacyjności i wymagania pracodawców, dając szansę na zatrudnienie w wielu firmach i instytucjach życia publicznego.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej jest liderem w rankingu "Studenci zagraniczni w Polsce 2017" Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Studenci cudzoziemcy stanowią obecnie ponad 6% wszystkich studiujących, a wśród nich najwięcej wybrało Wydział Politologii.

W 2018 roku na Wydziale Politologii UMCS zatrudnionych jest 109 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 18 profesorów, 28 doktorów habilitowanych, 60 doktorów, 3 magistrów.