Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS
Komitet Nauk Geograficznych PAN
Komitet Badań Czwartorzędu PAN
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Lubelskie Towarzystwo Naukowe

 

Interdyscyplinarne seminarium naukowe

 „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ"

dedykowane
prof. dr hab. Marii Łanczont
z okazji jubileuszu pracy zawodowej 

pod honorowym patronatem
JM Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, 9-10 września 2021 r. 


Film o Seminarium (TV UMCS)   |   Fotorelacja w obiektywie Bartosza Prolla   |   Monografia konferencyjna (sklep)   |   Monografia konferencyjna (online i plik PDF)   |   Sprawozdanie (Annales UMCS, plik PDF)


 

PROGRAM SEMINARIUM

9 września (czwartek): Miejsce obrad – Aula LTN, Plac Litewski 2

13.30-15.30: Rejestracja uczestników seminarium

15.00-15.10: Otwarcie Seminarium

15.10 - 17.10Sesja plenarna część I

 • 15.10-15.30: Prof. dr hab. Marek Degórski: Co gleba może powiedzieć nam o paleokrajobrazach?
 • 15.30-15.50: Prof. dr hab. Zdzisław Jary, dr Ludwig Zoeller, dr Pierre Antoine, dr hab. inż. Piotr Moska, prof. PŚ, prof. dr hab. Andrij Bogucki, dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS, mgr Marcin Krawczyk, mgr Michał Łopuch,drJerzy Raczyk, dr Jacek Skurzyński, dr Olena Tomeniuk: Późnoplejstoceńskie zmiany klimatyczno-środowiskowe zapisane w lessach Polski i zachodniej części Ukrainy
 • 15.50-16.10: Prof. dr hab. Jan Dzierżek i prof. dr hab. Leszek Lindner: Problemy maksymalnego zasięgu i zaniku lądolodu skandynawskiego w Górach Świętokrzyskich
 • 16.10-16.30: Dr hab. Piotr Gębica, prof. UR: Ewolucja systemów fluwialnych w późnym glacjale w Europie Środkowo-Wschodniej
 • 16.30-16.50: Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz: Ewolucja permafrostu podczas ostatniego cyklu glacjalno-interglacjalnego na młodoglacjalnym obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego
 • 16.50-17.10: Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki: O karpackich źródłach materiału lessowego Polski i zachodniej Ukrainy

17.10 - 17.20: Przerwa kawowa

17.20 - 18.20Sesja plenarna część II

 • 17.20-17.40: Prof. dr hab. Paweł Valde-Novak: Ujazd i Hłomcza - późnoglacjalne stanowiska w zachodniokarpackich utworach pokrywowych 
 • 17.40-18.00: Prof. dr hab. Lidija Dubis i dr Jurij Andrejczuk: Ocena stopnia eolizacji ziarn kwarcowych osadów wydm śródlądowych i piasków pokrywowych prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego 
 • 18.00-18.20: Dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG, dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, dr Aleksandra Zgrundo, prof. Shota Mamuladze: Badania geoarcheologiczne strefy brzegowej Morza Czarnego w rejonie „Rzymskiego Fortu Apsaros” w Goni (Gruzja)

18.20-18.30: Przerwa kawowa

od 18.30: Sesja jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Marii Łanczont


10 września (piątek)miejsce obrad – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2d

8.30-10.00: Godziny pracy Sekretariatu Seminarium

9.00-10.40: Sesja tematyczna I Aula Wydziału NoZiGP

 • 9.00-9.20: Dr Aleksandra Majecka, dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ, dr hab. inż Piotr Moska, prof. PŚ, dr Daniel Okupny, prof. dr hab. Leszek Marks, mgr Anna Tołoczko-Pasek: Wiek bezwzględny i charakter procesów peryglacjalnych zapisanych w osadach z Józefowa, Wysoczyzna Łódzka
 • 9.20-9.40: Mgr Michał Łopuch, dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS, prof. dr hab. Zdzisław Jary: Ewolucja pola wydmowego Borów Stobrawskich w świetle analiz morfometrycznych
 • 9.40-10.00: Prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz: Malakologiczne wskaźniki zróżnicowania nasilenia antropopresji w późnym holocenie w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • 10.00-10.20: Dr hab. Maciej Dąbski, prof. UW, Mgr Małgorzata Berent, Mgr Marta Jastrzębska: Struktury poligonalne na wybranych obszarach staroglacjalnych widoczne na obrazach z Google Earth i Geoportalu
 • 10.20-10.40: Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski: ‘Struktury widmowe’ w mikrorzeźbie torfowisk alkalicznych jako pochodna późnoglacjalnej aktywności peryglacjalnej na obszarach zbudowanych z kredy piszącej – studium przypadku z Pagórów Chełmskich (Polesie Wołyńskie)

10.40-10.50: Przerwa kawowa

9.00-10.40: Sesja tematyczna II Sala 301D III p. Wydział NoZiGP

 • 9.00-9.20: Prof. dr hab. Zofia Rączkowska, dr hab. Paweł Prokop, prof. IGiPZ: Rozwój gleb i rzeźby w obszarze proglacjalnym lodowca Pindari (Himalaje Centralne, Indie)
 • 9.20-9.40: Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. dr hab. Andrij Boguckij, doc. Ivan Zaleskij: Wpływ podłoża na przebieg plejstoceńskich procesów glacigenicznych na przykładzie Polesia (Polska SE, Ukraina NW)
 • 9.40-10.00: Dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. UJK: Plejstocen południowej części Gór Świętokrzyskich
 • 10.00-10.20: Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK, dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ: Analiza petrograficzna narzutniaków w żwirowni Łubienica-Superunki oraz ich skandynawskie obszary alimentacyjne
 • 10.20-10.40: Prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek, dr hab. Anna Hrynowiecka, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN, prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, dr Marcin Żarski, dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB, dr Magdalena Fiłoc, dr Magdalena Suchora; dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS, dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS, mgr Karol Standzikowski, prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, dr Anneli Poska, prof. Abdelfattah Zalat; dr hab. Marcin Szymanek, mgr Aleksandra Bober, mgr Dorota Brzozowicz mgr Karolina Łabęcka, mgr Krzysztof Stachowicz, dr Magdalena Kończak, mgr Danuta Portka, dr Justyna Dresler, mgr Kamil Kultys: Od późnego glacjału warty do schyłku eemu w świetle wyników multidyscyplinarnych badań kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (centralna Polska)

10.40-10.50: Przerwa kawowa

10.40-11.15: Sesja posterowa „Korytarz” przed Aulą Wydz. NoZiGP

 • Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, dr Paweł Przepióra, dr Edyta Kłusakiewicz, dr Marcin Frączek, dr Łukasz Podrzycki, mgr Karolina Fularczyk, dr Grzegorz Pabian, mgr Krzysztof Żurek: Budowa doliny Świśliny na stanowisku w Dołach Biskupich (woj. świętokrzyskie) - wstępne wyniki
 • Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, dr Paweł Przepióra, dr Marcin Frączek, dr Łukasz Podrzycki: Zróżnicowanie i wiek osadów wzgórz kemowych w okolicy Suchedniowa (Wyżyna Kielecka) - pierwsze wyniki
 • Dr Anna Orłowska, dr Joanna Rychel, dr Łukasz Zbucki, mgr Łukasz Nowacki, doc. Ivan Zaleskiy: Nowe spojrzenie na paleogeografię i stratygrafię wzniesień w Rostaniu (NW Ukraina) w świetle analiz sedymentologicznych i petrograficznych
 • Dr Joanna Rychel, dr Radosław Wasiluk: Zapis warunków peryglacjalnych w wybranych stanowiskach z północnego i środkowego Mazowsza
 • Dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, dr hab. Danuta Dzieduszyńska, prof. UŁ: Symptomy obecności wieloletniej zmarzliny w młodszym dryasie. Przypadki z regionu łódzkiego
 • Mgr Kamil Kultys, dr Magdalena Suchora, dr Jarosław Pietruczuk, dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS, mgr Karol Standzikowski, dr hab. Paweł Zieliński,prof. UMCS,drMagdalena Fiłoc,dr Joanna Jarosz: Holoceńska historia spisana na wododziale – rekonstrukcja zmian środowiska w oparciu o badania multi-proxy osadów torfowiska Kukawka (Równina Kozienicka)

11.15 - 14.00: Sesja tematyczna III – Aula Wydziału NoZiGP

 • 11.15-11.35: Dr Katarzyna Pochocka-Szwarc, dr Marcin Żarski, prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek, dr hab. Anna Hrynowiecka, dr hab. Marcin Szymanek: Nowe stanowiska osadów interglacjału mazowieckiego na Zaklęsłości Sosnowickiej (Polesie Zachodnie) i ich znaczenie paleogeograficzne i stratygraficzne
 • 11.35-11.55: Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK: Głazy narzutowe w obiektach dziedzictwa kultury nie tylko Pojezierza Myśliborskiego
 • 11.55-12.15: Dr Maciej J. Mendecki, dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG, dr hab. Bogdan Żogała, dr Ryszard Dubiel, mgr Emilia Bublijewska: Geofizyczne rozpoznanie osadów czwartorzędowych Mierzei Helskiej i zasięgu intruzji wód słonych
 • 12.15-12.35: Dr hab. Iwona Stan-Kłeczek, prof. UŚ: Wykorzystanie metod geofizycznych do rozpoznania peryglacjalnej pokrywy blokowej szczytu Ztracené kameny (Sudety Wschodnie, Republika Czeska)

12.35-12.45: Przerwa kawowa

 • 12.45-13.05: Mgr Marcin Krawczyk, prof. dr hab. Zdzisław Jary, dr Małgorzata Wieczorek: Charakterystyka uziarnienia lessów młodszych górnych (L1LL1) w Polsce
 • 13.05-13.20: Dr hab. Barbara Woronko: Mikromorfologia powierzchni ziaren frakcji pylastej jako źródło informacji o źródle lessów oraz procesach postsedymentacyjnych
 • 13.20-13.40: Dr Jacek Skurzyński, prof. dr hab. Zdzisław Jary, dr Jerzy Raczyk, dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS, dr hab. inż. Piotr Moska, prof. PŚ, mgr Marcin Krawczyk, prof. dr hab. Andrij Bogucki, dr Olena Tomeniuk: Wielopierwiastkowa interpretacja składu chemicznego lessów ukraińskich na przykładzie profilu w Wołoczysku (Podole)

13.40-14.00: Dyskusja i podsumowanie seminarium

14.00-15.15: Obiad – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2d


UWAGA! Jak dojechać do nas?

 • w czwartek: siedzibą Lubelskiego Towarzystwa Naukowego jest w Pałacu Czartoryskich na Placu Litewskim 2 położonym w ścisłym centrum Lublina. Okoliczne parkingi są płatne (koordynaty GPS 51,2491293 i 22,5613456)
 • w piątek: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (Al. Kraśnicka 2d) zlokalizowany jest w obrębie tzw. Kampusu Zachodniego. Dojazd jest możliwy tylko od jednokierunkowej ulicy Głębokiej (koordynaty GPS 51,2473538 i 22,5224164)


KOMITET NAUKOWY 

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – JM Rektor UMCS
 • Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS
 • Prof. dr hab. Irena A. Pidek – z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS
 • Prof. dr hab. Marek Degórski – przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jary – przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 • Prof. dr hab. Leszek Marks – Komitet Badań Czwartorzędu PAN
 • Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM – prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
 • Prof. dr hab. Andriy Bogucki – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franko we Lwowie
 • Prof. dr hab. Paweł Valde-Novak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maryna Komar – Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie
 • Prof. dr hab. Teresa Madeyska – Polska Akademia Nauk w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Sekretarz: dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS; dr hab. Piotr Kulesza
 • Członkowie: mgr Paweł Czubla; dr inż. Justyna Dresler; dr Beata Hołub; dr hab. Przemysław Mroczek; dr Anna Orłowska; dr Jarosław Pietruczuk; mgr Karol Standzikowski; dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS

KONTAKT

dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS
Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
Tel.: 81 5376846
e-mail: grzegorz.janicki@poczta.umcs.lublin.pl


 

 

Dofinansowano z programu "Doskonała nauka" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego