Dr Wojciech Sobolewski

26. sierpnia 2015 r. Dr Wojciech Sobolewski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

28. sierpnia 2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a  jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Wojciecha Sobolewskiego wskazała Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

23. września 2015 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

8. października 2015 r.  Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

Przewodniczący

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień  
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2

Sekretarz komisji

dr hab. Piotr Zagórski  
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

3

Recenzent

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska 
(Uniwersytet Gdański)

4

Recenzent

dr hab. Włodzimierz Marszelewski 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

5

Recenzent

dr hab. Jan Rodzik  
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

6

Członek Komisji

dr hab. Artur Magnuszewski  
(Uniwerytet Warszawski)

7

Członek Komisji

prof. dr hab. Andrzej Świeca 
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)


1. lutego 2016 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej.

17. lutego 2016 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Sobolewskiemu w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplina geografia.