Dr Stanisław Chmiel

4 listopada 2016 r. Dr Stanisław Chmiel złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

4 listopada 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Stanisława Chmiela wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

16 listopada 2016 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Stanisława Chmiela oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek) w postępowaniu habilitacyjnym dra Stanisława Chmiela.

8 grudnia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

Przewodniczący

Prof. dr hab. Sławomir Gonet
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2

Sekretarz
komisji

Dr hab. Jacek Chodorowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

3

Recenzent

Prof. dr hab. Halina Smal
(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

4

Recenzent

Dr hab. Mirosław Żelazny
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

5

Recenzent

Dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
(Uniwersytet w Białymstoku)

6

Członek
Komisji

Dr hab. Tadeusz Molenda
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

7

Członek
Komisji

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

1 marca 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

15 marca 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Stanisławowi Chmielowi