Dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak

19 lutego 2019 r. dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia

01 marca 2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20 marca 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania oraz wyznaczyła sekretarza, recenzenta oraz członka komisji habilitacyjnej

04 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  • przewodniczący – prof. Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • sekretarz – dr hab. Piotr Kulesza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • recenzent – dr hab. Piotr Weckwerth, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • recenzent – prof. Zdzisław Jary, Uniwersytet Wrocławski
  • recenzent – dr hab. Jan Rodzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • członek – dr hab. Ewa Smolska, Uniwersytet Warszawski
  • członek – dr hab. Waldemar Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

22 lipca 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej

18 września 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr Renacie Kołodyńskiej-Gawrysiak stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki  o Ziemi  i środowisku.