Dr Piotr Kulesza

27 listopada 2017 r. doktor Piotr Kulesza złożył  wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

30 listopada 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Piotra Kuleszy wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. 

17 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Piotra Kuleszy oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek).

8 marca 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  • Przewodniczący: prof. dr hab. Leon Andrzejewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Sekretarz komisji: dr hab. Stanisław Chmiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu)
  • Recenzent: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzw. (Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie)
  • Recenzent: dr hab. Jan Rodzik, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Członek Komisji: dr hab. Adam Wojciechowski, prof. nadzw. (Akademia Pomorska w Słupsku)
  • Członek Komisji: dr hab. Jacek Chodorowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

21 czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej. 

13 lipca 2018 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Piotrowi Kuleszy.