Dr Leszek Gawrysiak

09 stycznia 2019 r. dr Leszek Gawrysiak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia

18 stycznia 2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20 lutego 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania oraz wyznaczyła sekretarza, recenzenta oraz członka komisji habilitacyjnej

07 marca 2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  • przewodniczący – prof. Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • sekretarz – dr hab. Waldemar Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • recenzent – dr hab. Paweł Molewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • recenzent – prof. Mirosław Błaszkiewicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  • recenzent – prof. Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • członek – dr hab. Józef Kukulak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • członek – dr hab. Paweł Zieliński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

23 maja 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej

24 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr. Leszkowi Gawrysiakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku