Dr Irena A. Pidek

Dr Irena Agnieszka Pidek złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr I. A. Pidek wskazała Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

31 lipca 2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

18 września 2013 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

10 października 2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1 Przewodniczący prof. dr hab. Leon Andrzejewski 
(Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja   Kopernika w Toruniu)
2 Sekretarz komisji prof. UMCS. dr hab. Wojciech Zgłobicki 
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)
3 Recenzent prof. dr hab. Marian Harasimiuk 
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)
4 Recenzent prof. PAN dr hab. Dorota Nalepka 
(Instytut Botaniki im. W.Szafera Polskiej Akademii Nauk)
5 Recenzent prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko 
(Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
6 Członek Komisji prof. PAN dr hab. Mirosław Błaszkiewicz 
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Toruniu)
7 Członek Komisji prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk 
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

 

10 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

22 stycznia 2014 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Irenie Agnieszce Pidek

W załączeniu:

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat dr Ireny Agnieszki Pidek dotyczący osiągnięć naukowo-badawczych
  • Uchwała Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS o nadaniu stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem

Wniosek

wniosek

Autoreferat

autoreferat

Uchwała Rady Wydz.

Uchwała Rady Wydziału