Dr Andrzej Plak

29 listopada 2018 r. dr Andrzej Plak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia

13 grudnia 2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

23 stycznia 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania oraz wyznaczyła sekretarza, recenzenta oraz członka komisji habilitacyjnej

07 lutego 2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  • przewodniczący – prof. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • sekretarz – dr hab. Paweł Zieliński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • recenzent – dr hab. Andrzej Greinert, Uniwersytet Zielonogórski
  • recenzent – dr hab. Michał Jankowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • recenzent – dr hab. Marek Drewnik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek – dr hab. Ryszard Malinowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • członek – dr hab. Stanisław Chmiel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

13 maja 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej

22 maja 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Plakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku