Dr Andrzej Gluza

dr Andrzej Feliks Gluza

28 stycznia 2015 r. Dr Andrzej Feliks Gluza złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia.

3 lutego 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Andrzeja Feliksa Gluzy wskazała Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

18 marca 2015 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Andrzeja Gluzy oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek) w postępowaniu habilitacyjnym dra Andrzeja Gluzy.

9 kwietnia 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w składzie:

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko

1.

Przewodniczący

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego)

2.

Sekretarz

dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

3.

Recenzent

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego)

4.

Recenzent

prof. dr hab. Marian Harasimiuk
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

5.

Recenzent

prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego)

6.

Członek Komisji

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk)

7.

Członek Komisji

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw. UMCS (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

16 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

3 lipca 2015 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Andrzejowi Feliksowi Gluzie