Nazywam się Jakub Knurek. Jestem absolwentem studiów na kierunku Biologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się w 2013 roku od wstąpienia do Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS. W fotografii najbardziej inspiruje mnie możliwość zatrzymania momentu na klatce kliszy fotograficznej. Jest to swoiste przełożenie mojej filozofii życiowej do świata sztuki. Wydobycie intensywności danej chwili zawsze jest niedoskonałe w ujęciu rzeczywistym, stąd niedoskonałe jest także jej zatrzymanie. Stąd też oddanie uczuć towarzyszących konkretnym ujęciom stało się moim fotograficznym nemezis. Jednocześnie muszę przyznać, że moim ulubionym tematem fotografii są krajobrazy oraz obiekty (zwykle botaniczne) w skali makro. Nie stronię jednak od współpracy z ludźmi i czynnie działam, tworząc wraz z pozostałymi członkami SKFP relacje fotograficzne z wielu wydarzeń z życia Uczelni.

Pierwszy stopień studiów na kierunku Biologia specjalności mikrobiologia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskałem w wyniku obrony pracy pt. „Wpływ pałeczek Legionella pneumophila na apoptozę u makrofagów człowieka”. Promotorem pracy była Pani dr hab. Marta Palusińska-Szysz. Tytuł magistra biochemii uzyskałem w wyniku obrony pracy pt. „Wpływ światła czerwonego i białego na sekretom Trametes versicolor w warunkach inhibicji proteasomalnej degradacji białek”. Promotorem tej pracy była Pani dr hab. Magdalena Staszczak. W swojej dotychczasowej działalności naukowej zajmowałem się badaniami nad wpływem czynników abiotycznych na sekretom komórek oraz proteostazą komórkową. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, prowadzę badania dotyczące modyfikacji nanocząsteczkami metali kompozytu kościozastępczego pod opieką dr hab. n. farm. Anny Belcarz.

Byłem stypendystą Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia (2017), stypendystą Własnego Funduszu Stypendialnego Santander Universidades za osiągnięcia społeczne (2017) oraz wielokrotnym stypendystą Stypendium Rektora UMCS za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne (2014-2017). Zostałem wyróżniony w Konkursie im. dr Jamie Lynn Marshall na Najlepszego Absolwenta UMCS 2017. Byłem czynnym uczestnikiem i współorganizatorem wielu seminariów oraz konferencji naukowych o zakresie ogólnopolskim i międzynarodowym. We współpracy z innymi studentami oraz pracownikami naukowymi Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS opublikowałem 10 artykułów naukowych w czasopismach studenckich oraz ogólnopolskich periodykach naukowych. Brałem również aktywny udział w działaniach wielu organizacji studenckich:

 • Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej (2012-...), tenor
 • Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS (2013-2017), skarbnik: 2013-2017
 • Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS (2013-2017), wiceprzewodniczący: 2016-2017
 • Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl” UMCS (2014-2017)
 • Politologiczne Koło Naukowe UMCS (2015-2017), wiceprzewodniczący: kadencja 2016/17, członek honorowy: od 2017 r.
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron” UMCS (2016-2017)

Do swoich najważniejszych osiągnięć zaliczam:

 • I miejsce na III Forum Młodych Przyrodników „Rolnictwo. Żywność. Zdrowie” (05.2016; temat: „Inhibitory proteasomów w leczeniu nowotworów opornych na chemioterapię i radioterapię”)
 • Nagroda Publiczności VI Konferencji Biologii Molekularnej w Łodzi (04.2017; temat: „Analiza molekularna gruczolakoraka oraz płaskonabłonkowego raka przełyku – badania histopatologiczne i genetyczne”)
 • III miejsce na V Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym „Molekularne mechanizmy powstawania chorób nowotworowych” (04.2016; temat: „Wykorzystanie witaminy D w terapiach przeciwnowotworowych”)
 • Wyróżnienie na III Ogólnokrajowej Konferencji Młodych Naukowców (04.2016; temat: „Proteasomy – molekularna maszyneria życia i śmierci”)
 • Wyróżnienie na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny” (11.2015; temat: „Pomówmy zdrowo o stresie”)
 • IV miejsce w Konkursie Literackim w ramach XII edycji Dni Jana Pawła II „Prawa Człowieka i Prawa Narodów” za pracę pt. „Problem wolnej woli w ujęciu encykliki Veritatis splendor w kontekście dialogu z filozofią deterministyczną” (2017)
 • Wyróżnienie w Konkursie im. dr Jamie Lynn Marshall na Najlepszego Absolwenta UMCS (2017)
 • Tytuł Najaktywniejszego Studenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Kozienaliowej Gali Naukowca (2016)
 • Organizacja cyklu ogólnopolskich konferencji studencko-doktoranckich (w ramach działania w Politologicznym Kole Naukowym UMCS)
 • Organizacja I-ego Uczelnianego Seminarium Naukowego studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (główny organizator; 11.2016)

Galeria - Jakub Knurek

  Członkowie