Brak legitymacji

Procedura postępowania w sytuacji, gdy użytkownik EL zgłasza, że nie otrzymał blankietu EL

(§8 Regulaminu)

  1. Pracownik administracji wydziałowej, szkoły doktorskiej lub Centrum Kadrowo-Płacowego jest zobowiązany do sprawdzenia w systemach informatycznych poprawności i kompletności danych, obecności zdjęcia użytkownika EL oraz statusu płatności za blankiet EL, w szczególności weryfikacji okazanej przez użytkownika EL kserokopii dowodu opłaty za blankiet EL oraz ewentualnego kontaktu z Kwesturą lub SOR w celu ustalenia statusu płatności za blankiet EL.
  2. Pracownik administracji wydziałowej lub Centrum Kadrowo-Płacowego powinien poinformować użytkownika EL o działaniach, które winien podjąć w celu dokonania płatności,
  3. Pracownik administracji wydziałowej lub Centrum Kadrowo-Płacowego powinien podjąć stosowne kroki w celu dokonania przeksięgowania wpłaty jeśli została zrealizowana na inne konto niż powinna.
  4. W sytuacji, gdy w USOS:

nie ma zdjęcia użytkownika EL:

pracownik administracji wydziałowej, szkoły doktorskiej lub Centrum Kadrowo-Płacowego jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika EL o konieczności sprawdzenia i dopełnienia wszystkich formalności związanych z dostarczeniem zdjęcia.

pojawiło się zlecenie wydruku kolejnej EL z systemu rekrutacyjnego:

pracownik administracji wydziałowej lub szkoły doktorskiej powinien sprawdzić:

  • czy istnieje aktywna EL w systemie USOS, a jeśli tak, to poinformować użytkownika EL o konieczności jej zwrócenia,
  • czy wygenerowane struktury EL są aktualne pod względem daty ważności wyświetlanej w systemie USOS, a jeśli nie, to zgłosić ten fakt administratorom USOS w celu wygenerowania aktualnej struktury EL.

Jeśli sprawdzenie powyższych kwestii nie rozwiązuje problemu, student powinien wypełnić formularz Zgłoszenie problemu: Nie otrzymałem legitymacji studenckiej na stronie legitymacja.umcs.pl (zakładka: Brak legitymacji).