Akty prawne i formularze

 Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2019

Regulamin
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Elektronicznej Legitymacji (EL) zwany dalej „regulaminem” obejmuje zasady wydawania, funkcjonowania i użytkowania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ELS lub blankiecie ELS – rozumie się przez to Elektroniczną Legitymację Studencką w rozumieniu obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. ELD lub blankiecie ELD – rozumie się przez to Elektroniczną Legitymację Doktoranta w rozumieniu obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. EL – rozumie się przez to Elektroniczną Legitymację Studencką i Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELS i ELD),
 4. hologramie – rozumie się przez to nalepkę służącą do wizualnego potwierdzenia ważności ELS lub ELD w rozumieniu obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5. SELS (System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) – rozumie się przez to informatyczny system obsługujący przygotowanie do wydania oraz funkcjonowanie
  (w szczególności przedłużanie ważności, unieważnianie) ELS i ELD,
 6. Sekcja ds. Systemów Toku Studiów UMCS rozumie się przez to jednostkę informatyczną uczelni odpowiedzialną za przygotowanie do wydania EL oraz administrowanie SELS,
 7. LubMAN UMCS – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną sprawującą nadzór nad Sekcją ds. Systemów Toku Studiów,
 8. Dziale Zamówień Publicznych – rozumie się przez to jednostkę odpowiedzialną za kompleksowe zaopatrzenie uczelni w aparaturę, sprzęt, akcesoria i specjalistyczne materiały niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej,
 9. administratorze SELS – rozumie się przez to pracownika Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS uprawnionego do zarządzania SELS,
 10. systemie dziekanatowym – rozumie się przez to aktualnie użytkowany na UMCS informatyczny system obsługujący tok studiów studentów, doktorantów oraz słuchaczy podyplomowych,
 11. administratorze bazy danych systemu dziekanatowego – rozumie się przez to pracownika Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS uprawnionego do zarządzania bazą danych systemu dziekanatowego,
 12. IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) – rozumie się przez to informatyczny system obsługi rekrutacji kandydatów na studia,
 13. Biuro Rekrutacji – rozumie się przez to jednostkę administracyjną uczelni odpowiedzialną za administrowanie IRK i przesyłanie zleceń na wydruk EL zamówionych przy użyciu IRK,
 14. administratorze bazy danych systemu IRK – rozumie się przez to pracownika Biura Rekrutacji uprawnionego do zarządzania bazą danych systemu IRK,
 15. użytkowniku EL – rozumie się przez to osobę uprawnioną do posługiwania się (legitymowania się) EL,
 16. pracowniku dziekanatu – rozumie się przez to pracownika dziekanatu uprawnionego do obsługi użytkownika EL w zakresie wydawania EL przygotowanych do wydania przez administratora SELS, obsługi procesu wymiany EL w kontakcie z użytkownikiem EL oraz elektronicznego oraz wizualnego przedłużania ważności EL,
 17. pracowniku szkoły doktorskiej – rozumie się przez to pracownika szkoły doktorskiej uprawnionego do obsługi użytkownika EL w zakresie wydawania EL przygotowanych do wydania przez administratora SELS, obsługi procesu wymiany EL w kontakcie z użytkownikiem EL oraz elektronicznego oraz wizualnego przedłużania ważności EL,
 18. pracowniku Oddziału Komputeryzacji Biblioteki Głównej UMCS – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za informatyczną obsługę Biblioteki Głównej UMCS, w tym obsługę użytkownika EL w zakresie wykorzystania blankietu EL w charakterze karty bibliotecznej, 
 19. dysponencie hologramów – rozumie się przez to pracownika dziekanatu upoważnionego do dysponowania hologramami,
 20. głównym kierunku studiów – rozumie się przez to pierwszy kierunek studiów użytkownika EL,
 21. dodatkowym kierunku studiów – rozumie się przez to kolejny kierunek studiów użytkownika EL (np. drugi),
 22. wydruku EL –rozumie się przez to proces personalizacji EL (naniesienie danych na blankiet EL oraz zakodowanie części elektronicznej blankietu EL) w celu przygotowania do wydania EL użytkownikowi.

§2
Nadzór i administracja SELS

1. Sekcja ds. Systemów Toku Studiów UMCS sprawuje merytoryczną opiekę nad EL oraz zarządza SELS.

2. Wszelkie spory, których rozstrzyganie nie podlega właściwości władz uczelni bądź właściwości sądów powszechnych, rozstrzyga Sekcja ds. Systemów Toku Studiów UMCS.

3. Sekcja ds. Systemów Toku Studiów UMCS może na podstawie wydanych upoważnień przekazać wybranym podmiotom – pracownikom UMCS lub jednostkom organizacyjnym UMCS – część swoich uprawnień dotyczących zarządzania SELS. Przekazanie uprawnień wymaga formy pisemnej.

§3
Prawa i obowiązki administratora SELS

1. Administratorzy SELS są uprawnieni do:

 1. zarządzania SELS (w tym serwerami SELS oraz centrum wydruku EL),
 2. dostępu do danych użytkowników EL w zakresie niezbędnym do wydruku EL,
 3. unieważnienia EL oraz przygotowania do wydania duplikatu EL na podstawie doręczonego do Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS przez pracownika dziekanatu lub pracownika szkoły doktorskiej wniosku użytkownika EL na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu EL,
 4. dokonywania w podstawowym zakresie eksperty z blankietów EL na wniosek pracownika dziekanatu lub pracownika szkoły doktorskiej – opis stosownych procedur znajduje się w §10.

2. Administratorzy SELS są zobowiązani do stałego:

 1. otrzymywania z systemu dziekanatowego danych użytkowników EL,
 2. otrzymywania z systemu IRK zdjęć użytkowników EL oraz danych finansowych służących do weryfikacji statusu opłat za blankiet EL w SELS,
 3. przekazywania pracownikom Oddziału  Komputeryzacji Biblioteki Głównej UMCS danych użytkowników EL na potrzeby wykorzystania blankietu EL w charakterze karty bibliotecznej,
 4. wydruku blankietów EL,
 5. przekazywania wydrukowanych blankietów EL do odpowiednich dziekanatów lub szkół doktorskich,
 6. technicznego utrzymywania SELS,
 7. obsługi SELS w zakresie problemów z przedłużaniem EL w dziekanatach lub szkołach doktorskich.

§4
Obowiązki pracownika dziekanatu oraz pracownika szkoły doktorskiej w zakresie SELS

1. Pracownicy dziekanatu oraz pracownicy szkoły doktorskiej są zobowiązani do:

 1. stosowania się do zaleceń instrukcji stanowiskowej dla aplikacji SELS,
 2. uczestniczenia w kursach z obsługi aplikacji SELS, a w szczególności
  w indywidualnym szkoleniu dla nowo zatrudnionych pracowników dziekanatów lub pracowników szkoły doktorskiej,
 3. przedłużania ważności EL (elektronicznie, hologramy)
 4. unieważniania EL,
 5. utrzymywania danych w systemie dziekanatowym zgodnie ze stanem faktycznym,
 6. niezwłocznego odsyłania administratorom SELS formularzy dotyczących pokwitowania ilościowego blankietów EL przekazanych przez administratorów SELS,
 7. niezwłocznego przekazywania administratorom SELS poprawnie wypełnionych formularzy dotyczących wydania duplikatu EL,
 8. niezwłocznego zgłaszania administratorom SELS problemów technicznych z przedłużeniem EL – opis stosownych procedur znajduje się w §10,
 9. wyjaśniania problemów związanych  z EL zgłaszanych przez  studentów i doktorantów
  (w tym sprawdzenie poprawności zdjęć, kompletności danych oraz dokonanych opłat) – opis stosownych procedur znajduje się w §9,
 10. zgłaszania szczególnych przypadków, które wymagają wyjaśnienia, administratorom SELS, – opis stosownych procedur znajduje się w §9,
 11. zgłaszanie administratorowi SELS unieważnienia EL, które blokowały wydruk nowych EL zamówionych w systemie IRK, niezwłocznego unieważniania legitymacji, które nie powinny być aktywne, w szczególności w przypadku ukończenia studiów, uprawomocnienia się skreślenia studenta/doktoranta itp.,
 12. deponowania EL w kartotekach (teczkach) użytkowników EL, którzy utracili status studenta/doktoranta, z zastrzeżeniem procedur opisanych w §13 oraz §14.

§5
Prawa i obowiązki Biura Rekrutacji w zakresie SELS

Pomoc osobom zamawiającym EL poprzez IRK, w szczególności rozwiązywanie problemów ze zdjęciem, opłatą za legitymację i innych przyczyn uniemożliwiających wydanie EL.

§6
Prawa i obowiązki administratora bazy danych systemu IRK w zakresie SELS

1. Administratorzy bazy danych systemu IRK są uprawnieni do otrzymywania z Kwestury danych finansowych w celu weryfikacji statusu opłat za blankiet EL.

2. Administratorzy bazy danych systemu IRK są zobowiązani do:

 1. stałego przekazywania administratorom SELS zamówień na EL, tj. zdjęć oraz statusu płatności za blankiet EL osób przyjętych na studia, przy czym przekazywanie danych dostępnych w dniu poprzednim musi odbywać się do godziny 12.00 następnego dnia,
 2. blokowania użytkownikom EL możliwości edycji danych oraz zdjęć w IRK po zakończeniu procesu rekrutacji w danym roku kalendarzowym.

§7
Obowiązki administratora bazy danych systemu dziekanatowego w zakresie SELS

Administratorzy bazy danych systemu dziekanatowego są zobowiązani do stałego przekazywania administratorom SELS danych użytkowników EL na potrzeby przygotowania do wydania EL - opis stosownych procedur znajduje się w §9.

§8
Prawa i obowiązki użytkownika EL

1. Użytkownik EL jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania regulaminu SELS,
 2. zwrotu EL do właściwego dziekanatu lub szkoły doktorskiej niezwłocznie po utracie statusu studenta, doktoranta, niezwłocznego złożenia oświadczenia o utracie blankietu EL stanowiącego Załącznik nr 13 do regulaminu EL, złożenia wniosku o wydanie duplikatu EL na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1,

2. Użytkownik EL ma prawo do:

1. otrzymania pierwszego egzemplarza blankietu EL przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

a) uzyskanie, potwierdzonego wpisem do systemu dziekanatowego, statusu studenta lub doktoranta (zakwalifikowanie się na studia lub do szkoły doktorskiej w procesie rekrutacji lub wznowienie wcześniej przerwanych studiów, studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej),
b) wniesienie stosownej opłaty za blankiet EL. Wysokość opłaty za pierwszy egzemplarz blankietu ELS oraz ELD regulują obowiązujące rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przepisy wewnętrzne uczelni, przy czym warunek wniesienia opłaty nie dotyczy doktorantów odbywających kształcenie w szkole doktorskiej,
c) dostarczenie zdjęcia w wersji elektronicznej zgodnie z wymaganiami zawartymi w  §15.

2. otrzymania duplikatu blankietu EL w następujących przyczyn:

a) utrata, zagubienie, zniszczenie blankietu,
b) zmiana danych osobowych na skutek zmiany adresu zameldowania lub/i zmiany imienia lub/i nazwiska,
c) niezgodność danych lub/i zdjęcia ze stanem faktycznym na skutek podania błędnych danych osobowych lub/i nieprawidłowego zdjęcia w systemie IRK.
d) Wysokość opłaty za duplikat blankietu ELS reguluje obowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przepisy wewnętrzne uczelni.

3. korzystania z blankietu EL w roli karty bibliotecznej,
4. korzystania z blankietu EL w roli Karty Biletu Elektronicznego,
5. korzystania z blankietu EL w roli karty identyfikacyjnej/dostępu do wyznaczonych pomieszczeń, lokalizacji i punktów – kwestie dostępu do ww. regulują odrębne przepisy.

§9
Procedura postępowania w sytuacji, gdy użytkownik EL zgłasza, że nie otrzymał blankietu EL

1. Pracownik dziekanatu lub pracownik szkoły doktorskiej jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia w aplikacji SELS będącej składnikiem SELS poprawności i kompletności danych, obecności zdjęcia użytkownika EL oraz statusu płatności za blankiet EL.

2. W sytuacji, gdy w aplikacji SELS:

1. nie ma danych osobowych użytkownika EL, a występują one w systemie dziekanatowym pracownik dziekanatu lub pracownik szkoły doktorskiej jest zobowiązany do powiadomienia (telefonicznie, mailem etc.) administratorów bazy danych systemu dziekanatowego o konieczności wysłania brakujących danych użytkownika EL do SELS.
2. nie ma zdjęcia użytkownika EL, pracownik dziekanatu lub pracownik szkoły doktorskiej jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika EL o konieczności sprawdzenia i dopełnienia wszystkich formalności w IRK.
3. wcześniej wydrukowana na innym programie studiów EL jest aktywna (brak unieważnienia), co blokuje wydruk nowej EL zamówionej podczas rekrutacji w IRK:

a) poinformować użytkownika EL o konieczności unieważnienia EL,
b) pracownik dziekanatu lub pracownik szkoły doktorskiej obsługujący program studiów, na którym EL jest aktywna, jest zobowiązany do unieważnienia EL i poinformowania o tym fakcie (mailowo, telefonicznie etc.) administratora SELS.

4. nie ma informacji o płatności za blankiet EL, pracownik dziekanatu jest zobowiązany do:

a) weryfikacji okazanej przez użytkownika EL kserokopii dowodu opłaty za blankiet EL pod kątem potwierdzenia poprawności dokonanej opłaty za EL oraz ewentualnego kontaktu z Kwesturą UMCS w celu ustalenia statusu płatności za blankiet EL.
b) Pracownik dziekanatu powinien poinformować użytkownika EL o działaniach, które winien podjąć w celu dokonania płatności, o ile płatność nie została wcześniej dokonana.
c) Pracownik dziekanatu powinien podjąć stosowne kroki w celu dokonania przeksięgowania wpłaty jeśli została wpłacona na inne konto niż powinna (w szczególności gdy wpłata została dokonana na konto wydziałowe w czasie trwania rekrutacji).

 §10
Procedura rozwiązywania problemów z przedłużeniem blankietu EL

1. W przypadku braku możliwości przedłużenia ważności blankietu EL (o czym informuje aplikacja SELS) z powodu braku stosownych uprawnień (np. użytkownik EL zmienił główny program studiów i nie nastąpiła zamiana kierunku w SELS w sposób automatyczny) pracownik dziekanatu jest zobowiązany do zmiany programu studiów na program główny w aplikacji SELS.

2. W przypadku braku możliwości odczytania danych użytkownika EL z blankietu EL (o czym informuje aplikacja SELS komunikatem: brak karty w czytniku):

1. pracownik dziekanatu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administratora SELS o braku możliwości przedłużenia ważności blankietu EL na skutek prawdopodobnego uszkodzenia. Powiadomienie administratora SELS przez pracownika dziekanatu musi odbywać się pisemnie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do regulaminu EL - do ww. formularza powinien być dołączony blankiet EL, którego dotyczy zgłoszenie.
2. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do regulaminu EL administrator SELS winien dokonać wstępnej ekspertyzy blankietu EL, polegającej na:

a) sprawdzeniu daty wydruku blankietu EL (gwarancja dostawcy na blankiet EL wynosi 12 miesięcy od daty wydruku),
b) testowym odczycie blankietu EL w czytniku,
c) oględzinach powierzchni blankietu EL pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

3. niezwłocznie po zakończeniu ekspertyzy wstępnej administrator SELS winien powiadomić pracownika dziekanatu oraz użytkownika EL o jej wynikach przesyłając do dziekanatu stosowne formularze:

a) w przypadku wygaśnięcia okresu gwarancyjnego na blankiet EL lub stwierdzenia jego uszkodzenia mechanicznego na etapie ekspertyzy wstępnej administrator SELS wypełnia i przesyła na ręce pracownika dziekanatu formularze stanowiące Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do regulaminu EL – pracownik dziekanatu jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika EL (Załącznik nr 4 do regulaminu EL) o konieczności wystąpienia o duplikat blankietu EL na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu EL oraz wniesienia stosownej opłaty za wydanie duplikatu blankietu EL.

b) w przypadku braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia blankietu EL na etapie wstępnej ekspertyzy administrator SELS jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania uszkodzonego blankietu EL do dostawcy blankietów EL (dotyczy wyłącznie blankietów EL będących na gwarancji). Kwestie ochrony danych osobowych przesyłanych do dostawcy blankietów EL reguluje stosowna umowa. Jednocześnie administrator SELS wypełnia i wysyła na ręce pracownika dziekanatu formularze stanowiące Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 do regulaminu EL – pracownik dziekanatu jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika EL (Załącznik nr 6 do regulaminu EL) o warunkowym wydaniu bezpłatnego duplikatu EL na czas ekspertyzy blankietu u dostawcy oraz konieczności późniejszej opłaty za wydany warunkowo bezpłatny duplikat blankietu EL jeśli ekspertyza u dostawcy blankietów EL wykaże uszkodzenie mechaniczne blankietu z winy jego użytkownika.

4. Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich nie ponoszą kosztów wymiany EL. W przypadku problemów z przedłużeniem EL pracownik szkoły doktorskiej powinien zgłosić ten fakt administratorowi SELS za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu EL, jednocześnie powiadamiając doktoranta o konieczności złożenia w sekretariacie szkoły doktorskiej wniosku o wydanie duplikatu EL na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do EL, który ten niezwłocznie przekazuje administratorowi SELS.

 §11
Procedura wydawania EL

1. Czyste blankiety EL są zamawiane przez Dział Zamówień Publicznych na wniosek Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.

2. Sekcja ds. Systemów Toku Studiów UMCS dokonuje personalizacji czystego blankietu EL w procesie wydruku EL.

3. Komplet poprawnie wydrukowanych EL jest dostarczany (osobiście przez pracownika Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS lub pocztą przez Kancelarię UMCS) do dziekanatu lub szkoły doktorskiej wraz z ilościowym pokwitowaniem otrzymanych blankietów stanowiącym Załącznik nr 7 do regulaminu EL oraz jednym egzemplarzem protokołu wydruku, który zawiera: nazwę wydziału, kierunku i programu studiów, semestr oraz imiona, nazwiska i numery albumów studentów i uczestników studiów doktoranckich, dla których przygotowano legitymacje. Drugi egzemplarz protokołu pozostaje w dokumentacji Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.

4. Pracownik dziekanatu lub pracownik szkoły doktorskiej po sprawdzeniu zgodności dostarczonego kompletu poprawnie wydrukowanych EL z protokołem wydruku podpisuje i dostarcza do Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS dołączone do protokołu wydruku pokwitowanie ilościowe otrzymanych blankietów EL stanowiące Załącznik nr 7 do regulaminu EL.

5. EL wydawane są użytkownikom EL w dziekanacie lub szkole doktorskiej za potwierdzeniem odbioru. W dziekanacie lub szkole doktorskiej prowadzony jest rejestr wydanych EL (zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

6. Blankiety EL, które zostaną nieprawidłowo spersonalizowane lub zniszczone w procesie wydruku EL podlegają anulowaniu i są likwidowane przez Komisję Rektorską ds. Likwidacji Mienia i Aparatury Naukowej.

 §12
Procedura wydawania hologramów

1. Hologramy są zamawiane przez Dział Zamówień Publicznych na wniosek Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.

2. Dysponent hologramów pobiera hologramy za pokwitowaniem stanowiącym:

 1. Załącznik nr 8 do regulaminu EL dla hologramów semestralnych (studia I i II stopnia),
 2. Załącznik nr 10 do regulaminu EL dla hologramów rocznych (studia III stopnia), z Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS. Hologramy traktowane są jako druki ścisłego zarachowania i są ewidencjonowane ilościowo w SELS.

3. Hologramy umieszczane są na blankietach EL otrzymanych z Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.

4. Hologramy, które ulegną zniszczeniu albo przedawnieniu przekazywane są Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS po zakończeniu każdego semestru wraz z protokołem rozliczenia stanowiącym:

 1. Załącznik nr 9 do regulaminu EL dla hologramów semestralnych (studia I i II stopnia),
 2. Załącznik nr 11 do regulaminu EL dla hologramów rocznych (studia III stopnia).

Przeznaczone do likwidacji hologramy należy nakleić na kartkę papieru, przekreślić i opatrzyć adnotacją „anulowane” i przedstawić z protokołem rozliczenia podpisanym przez dysponenta hologramów oraz kierownika dziekanatu.

5. Hologramy, które ulegną zniszczeniu albo przedawnieniu są likwidowane przez Komisję Rektorską ds. Likwidacji Mienia i Aparatury Naukowej.

6. W przypadku, gdy użytkownik EL nie odbierze blankietu EL, na którym umieszczony został hologram, blankiet EL wraz z hologramem deponowany jest w teczce użytkownika EL.

 §13
Procedura postępowania w sytuacji, gdy użytkownik EL studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów

1. Użytkownik EL studiujący na więcej niż jednym programie studiów ma prawo tylko do jednego egzemplarza EL wydawanego na głównym programie studiów.

2. W sytuacji zakończenia studiów na głównym programie studiów (w świetle przepisów rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) użytkownik EL jest w zobowiązany do złożenia pisemnego zaświadczenia (będącego Załącznikiem nr 12 do regulaminu EL) o kontynuacji studiów na programie dodatkowym.

3. Pracownik dziekanatu obsługującego główny program studiów użytkownika EL jest zobowiązany do odnotowania faktu kontynuowania studiów na programie dodatkowym przez użytkownika EL oraz niezwłoczną zmianę kodu oraz nazwy wydziału, programu i specjalności w SELS, zgodnie z treścią zaświadczenia będącego Załącznikiem nr 12 do regulaminu EL.

4. Pisemne zaświadczenie, stanowiące Załącznik nr 12 do regulaminu EL jest dla pracownika dziekanatu obsługującego dotychczasowy główny program studiów dokumentem potwierdzającym rozliczenie się użytkownika EL z blankietu EL.

5. W rozumieniu SELS program dodatkowy użytkownika EL staje się jego programem głównym.

6. Użytkownik EL kontynuujący studia na programie dodatkowym i korzystający z blankietu EL wydanego na programie głównym jest zwolniony z opłat za blankiet EL w procesie rekrutacji na dodatkowy program studiów.

 §14
Procedura postępowania w sytuacji, gdy użytkownik ELS studiuje w systemie studiów dwustopniowych

1. Użytkownik ELS studiujący w systemie studiów dwustopniowych ma możliwość użytkowania w ramach studiów drugiego stopnia blankietu ELS wydanego na studiach pierwszego stopnia.

2. Pracownik dziekanatu obsługujący studia pierwszego stopnia użytkownika ELS jest zwolniony z konieczności:

 1. natychmiastowego unieważniania blankietu ELS,
 2. deponowania blankietu ELS w teczce użytkownika ELS.

3. Procedura unieważnienia i deponowania blankietów ELS może być przeprowadzona dopiero po 31 października roku, w którym absolwent ukończył studia pierwszego stopnia.

4. Blankiet ELS użytkowany wcześniej w ramach studiów pierwszego stopnia przedłużany jest na kierunku studiów drugiego stopnia. Użytkownik ELS jest zwolniony z opłaty za blankiet ELS
w procesie rekrutacji na studia drugiego stopnia.

5. Jeżeli podczas procesu przedłużania ELS na kierunku studiów drugiego stopnia wystąpi problem, należy rozważyć zastosowanie procedury zmiany  głównego programu studiów – opis procedury znajduje się w §10 pkt. 1.

 §15
Wymagania techniczne dla zdjęć na EL

1. Zdjęcie do EL powinno spełniać te same wymagania dot. wizerunku osoby co zdjęcie do obecnie obowiązującego dowodu osobistego oraz określone niżej wymagania techniczne:

 1. osoba przedstawiona jest w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów,
 2. jednolite jasne tło,
 3. dobra ostrość i naturalne kolory,
 4. wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 5. widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 6. rozmiar 300 x 375 pikseli,
 7. plik w formacie JPG,
 8. rozmiar pliku ze zdjęciem do 50 kilobajtów.

2. Nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać wyłącznie numer PESEL użytkownika EL.