Zdjęcia do legitymacji

Zdjęcie do EL powinno spełniać te same wymagania dot. wizerunku osoby co zdjęcie do obecnie obowiązującego dowodu osobistego oraz określone niżej wymagania techniczne:

  1. osoba przedstawiona jest w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów,
  2. jednolite jasne tło,
  3. dobra ostrość i naturalne kolory,
  4. wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  5. widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
  6. rozmiar 500 x 625 pikseli,
  7. plik w formacie JPG,
  8. rozmiar pliku ze zdjęciem do 16 megabajtów (16 MB).

Wyjątki:

  1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).
  2. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą do uznania zdjęcia z nakryciem głowy lub z ciemnymi szkłami może być także dołączona do wniosku kserokopia dowodu tożsamości, w którym zastosowano takie zdjęcie.

Zobacz przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć na stronie obywatel.gov.pl