Problematyka wąwozów drogowych w Europie

W prestiżowym czasopiśmie Earth-Science Reviews opublikowany został artykuł naukowy będący efektem międzynarodowej współpracy specjalistów z zakresu badań nad erozją wąwozową. W skład zespołu autorskiego wchodzi czterech pracowników naszego Instytutu:

Zgłobicki W., Poesen J., De Geeter S., Boardman J., Gawrysiak L., Golosov V., Ionita I.,  Niacsu L., Rodzik J., Stankoviansky M., Stolz Ch. Sunken lanes - Development and functions in landscapes. Earth-Science Reviews, 221, 2021, 103757.

Praca stanowi pierwsze przeglądowe ujęcie problematyki wąwozów drogowych w Europie, przeanalizowano w niej wszystkie dostępne informacje na temat ich cech, rozwoju i funkcji w krajobrazach. Jest efektem intensywnej współpracy badaczy z kilku europejskich krajów z wiodącą rolę pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS.

Sunken lanes (wąwozy drogowe, głębocznice) to niewielkie, antropogeniczne formy geomorfologiczne o szerokości 2 m lub większej, wcięte co najmniej 0,5 m poniżej poziomu otaczającej powierzchni terenu. Powstają w wyniku ruchu ludzi, zwierząt, pojazdów oraz erozji związanej działalnością spływającej wody i ruchów masowych. Chociaż te formy terenu są dość powszechne na całym świecie oraz opublikowano wyniki lokalnych i regionalnych badania dotyczące różnych aspektów ich powstawania i funkcjonowania to zainteresowanie międzynarodowej społeczności naukowej tą problematyką jest ograniczone.

Formowanie wąwozów drogowych wynika z występowania interakcji między czynnikami naturalnymi  a antropogenicznymi. Rodzaj skały, stan zwietrzenia i rodzaj gleby kontrolują erozję materiału, a tym samym inicjację, rozwój i zachowanie wąwozów. Pełnią one w krajobrazie szeroki zakres funkcji, z których większość wymaga dalszych badań wspierających ich właściwe zarządzanie i ochronę: ekologiczne, mikroklimatologiczne, hydrologiczne, geomorfologiczne, komunikacyjne, geoturystyczne, edukacyjne, naukowe, wojskowe, przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego. Wąwozy drogowe podobnie jak inne elementy krajobrazu (np. terasy), stanowią wieloletnie dziedzictwo dawnych krajobrazów rolniczych, a wysokie walory przyrodnicze i kulturowe uzasadnia ich ochronę.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Earth-Science Reviews to 200 punktów, a pięcioletni IF wynosi 13,3.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    20 sierpnia 2021