Lessy Ukrainy w badaniach paleośrodowiskowych

Zachęcamy do lektury kolejnej publikacji, będącej efektem działań naukowych w ramach projektu Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru – od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej realizowanego u Nas w Instytucie:

Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K., 2022. A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine). Quaternary Science Reviews, 285, 107521. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107521

Artykuł przedstawia wyniki badań najmłodszych lessów (L1) z Roksolan czyli z jednego z najbardziej znanych stanowisk lessowych południowej Ukrainy, u ujścia Dniestru do Morza Czarnego. Prezentowane wyniki badań są zwieńczeniem dziesięciu lat studiów lessów w rejonie Odessy, które były realizowane w ramach wspólnych polsko-ukraińskich badań naukowych.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w QSR to 140 punktów (Impact Factor: 3.803 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Link do grantu NCN "Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące..."

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2022