Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu - e-wykład

Serdecznie zapraszamy  na zdalny wykład geomorfologiczny "Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu", który odbędzie się dziś (tj. środa, 15 czerwca 2022) o godz. 17.00. Prelegentką będzie prof. dr hab. Maria Łanczont (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS). Będzie to ostatni z sześciu wykładów zaplanowanych do realizacji w ramach e-odczytów Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Link do wykładu na platformie MS Teams

Prof. dr hab. Maria Łanczont jest geologiem czwartorzędu i geomorfologiem. Całe życie naukowe związana z UMCS w Lublinie. Jej praca badawcza dotyczy zagadnień peryglacjalnych, w tym zwłaszcza problematyki lessów Polski SE i Ukrainy. Zajmuje się też zagadnieniami rekonstrukcji warunków bytowania ludności paleolitycznej w zależności od zmian warunków przyrodniczych na podstawie interdyscyplinarnych badań lessowych stanowisk otwartych prowadzonych wspólnie z badaczami z Polski i Ukrainy (Lwów, Kijów). Znaczna część prac została wykonana w ramach projektów badawczych; od 1998 roku brała udział w realizacji 20 grantów badawczych jako kierownik (12) lub wykonawca (8). Tę współpracę dokumentują nie tylko wspólne publikacje, lecz także organizowane przez prof. Łanczont lub przy jej udziale systematycznie, co 2 lata, seminaria terenowe nt. korelacji stratygraficznej lessów i osadów lodowcowych oraz problemów glacjału i peryglacjału Polski i Ukrainy (łącznie 16). Jest członkiem-założycielem i członkiem honorowym SGP. Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Geograficznego (posiada Złotą Odznakę) i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Ostatnio została członkinią AcademiaNet, prestiżowego portalu dla kobiet odnoszących wybitne sukcesy w nauce, a prowadzonego przez Swiss National Science Foundation.

Streszczenie wykładu:
Tematem wykładu będzie przedstawienie preferencji osadnictwa paleolitycznego w najstarszym okresie rozwoju społeczności zbieracko-łowieckich na terenach lessowych północnego przedpola Karpat,  czyli strefy perykarpackich obniżeń typu kotlin i wysoczyzn podgórskich, po pas wyżyn metakarpackich (głównie w obszarze Wyżyny Podolskiej). Omówione zostaną metody badań najczęściej wykorzystywane w badaniach paleogeograficznych lessów, które są istotne dla uzyskania obrazu przestrzennych i czasowych zmian środowiska przyrodniczego wymienionego obszaru w skali czasowej środkowego i późnego plejstocenu. W prezentacji będą przedstawione wybrane elementy przyrodniczej sytuacji życiowo-bytowej człowieka paleolitu wraz z analizą prawdopodobnych sposobów penetracji łowieckiej różnych ekosystemów i lokalnych uwarunkowań usytuowania otwartych obozowisk.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Geomorfologów Polskich

    Aktualności

    Data dodania
    15 czerwca 2022