Biowęgiel jako wartościowy materiał termicznej przemiany odpadów

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Magdaleny Kończak wydanej w najnowszym zeszycie Environmental Research:

Agnieszka Krzyszczak, Michał P. Dybowski, Magdalena Kończak, Bożena Czech,2022, Low bioavailability of derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in biochar obtained from different feedstock. Environmental Research 214, 113787, 10.1016/j.envres.2022.113787

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w badaniach nad termiczną przemianą odpadów w wartościowe materiały, takie jak biowęgiel. Procesy wysokotemperaturowe wiążą się jednak z powstawaniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) o potwierdzonej toksyczności. Jednak podczas pirolizy mogą również powstawać pochodne WWA zawierające tlen, azot lub siarkę. Oczekuje się, że ich toksyczność będzie wyższa niż macierzystych WWA. Kluczowym parametrem w rolniczym zastosowaniu materiałów zawierających węgiel jest biodostępność WWA. W artykule oceniono wpływ różnych surowców (słomy pszennej, wierzby, słonecznika, pozostałości z drewna iglastego i liściastego, osadów ściekowych oraz pozostałości z produkcji biogazu) na kształtowanie WWA i ich pochodnych (O-, N-WWA) w biowęglu i ich biodostępność. Wyniki wykazały, że zawartość WWA ogółem i biodostępnych w otrzymanym biowęglu była niska. Najwyższe łączne stężenie WWA stwierdzono w biowęglu pozyskiwanym z pozostałości po produkcji biogazu, a następnie z osadu ściekowego oraz materiałów roślinnych. Biodostępna frakcja WWA w biowęglu w zależności od wykorzystanego surowca wynosiła od 2 do 31%. Zawartość biodostępnych pochodnych WWA była generalnie o jeden rząd wielkości niższa niż macierzystych WWA i sięgała w zależności od surowca maksymalnie tylko do prawie 5 ng L−1, potwierdzając bezpieczeństwo rolniczego wykorzystania biowęgla.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Environmental Research to 100 punktów (Impact Factor: 8.431 (2020)).

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    11 lipca 2022