Badania geoarcheologiczne na Podolu (zachodnia Ukraina)

Miło nam poinformować o najnowszej publikacji geoarcheologicznej wydanej na łamach CATENA, w której wśród autorów jest czwórka pracowników naukowych naszego Instytutu:

Łanczont M., Madeyska T., Mroczek P., Komar M., Hołub B., Standzikowski K., Fedorowicz S., 2023. Reconstruction of the environmental conditions during the earliest Palaeolithic occupations in the Podillia Upland (W Ukraine) and the formation of archaeological layers. CATENA 221, 106753. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106753

Prezentowanie w komentarzu wyniki badań są częścią projektu NCN pt. Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru – od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej realizowanego u Nas w Instytucie i kierowanego przez prof. dr hab. Marię Łanczont.

W pracy omówiono problemy związane z określeniem chronologii osadnictwa paleolitycznego na Podolu i przedstawiono możliwe rozwiązania tego zagadnienia, na podstawie badań środowiska przyrodniczego w dwóch ośrodkach paleolitycznych: Buhliv i Ternopil (odpowiednio BPC i TPC). Problemy wynikają z lokalnego zróżnicowania stratygraficznego sekwencji lessowo-glebowych zawierających warstwy z artefaktami, a ich wielokrotne redepozycje są wynikiem procesów peryglacjalnych. Bardzo często ślady dawnych obozowisk są zakłócane przez ciągłe i/lub nieciągłe deformacje kriogeniczne. W związku z tym rzadko udaje się uzyskać dane paleolityczne in situ. Natomiast artefakty znalezione bez redepozycji często leżą w obrębie lub na powierzchniach gleb kopalnych. Główny materiał badawczy uzyskano na wczesnopaleolitycznym stanowisku w Buhlivie, którego profile geologiczne są niekompletne. Dane uzupełniające, niezbędne do rekonstrukcji czasu paleogeograficznego osad paleolitycznych związanych z warstwami kulturowymi, uzyskano w naszych wcześniejszych badaniach z wykorzystaniem wielu narzędzi wraz z datowaniem luminescencyjnym osadów zlokalizowanych w bliższej i dalszej odległości od BPC, a także na stanowiskach lessowych zlokalizowanych w TPC, zwłaszcza w Velykyi Glybochok.

Nasze wyniki wskazują, że paleolityczne artefakty ze stanowiska w Buhlivie tworzyły dwa odwrócone stratygraficznie horyzonty, przy czym młodsze artefakty leżały pod starszymi w wyniku redepozycji. Inwentarz ze starszych warstw reprezentuje najstarszą podolską fazę osadniczą. Podobne materiały znaleziono w TPC w starszej glebie MIS 7. Inwentarz młodszej warstwy wystąpił w młodszej fazie glebotwórczej MIS 7. Zaburzenie i zasypanie obu wczesnośredniowiecznych śladów osadnictwa było spowodowane intensywnymi procesami stokowymi, które wystąpiły na początku MIS 6.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w CATENA to 140 punktów (IF: 6.367). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

Link do grantu NCN "Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące..."

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2022