Informacje dot. egzaminu - prawo stacjonarne

Informacja skierowana do Studentek i Studentów III roku prawa stacjonarnego w zakresie egzaminu ustnego z przedmiotu podstawowego - postępowanie karne.

Uprzejmie informuję, że w drodze losowania do poszczególnych egzaminatorów zostali przydzieleni następujący studenci:

prof. Ewa Kruk:                                Aharkava Aryna – Kowal Aneta

prof. Ireneusz Nowikowski:              Kowal Julia – Rozdoba Daria

prof. Katarzyna Dudka                     Różycka Oliwia – Żyśko Patrycja.

            Podziału na poszczególne dni dokona osobno każdy z Egzaminatorów dla swojej grupy. Warunkiem zdania całości egzaminu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z części ustnej. Innymi słowy, ocena niedostateczna z części ustnej powoduje niezdanie całego egzaminu i wpisanie oceny niedostatecznej do USOS. Przesłanką przystąpienia do egzaminu ustnego, poza zaliczeniem testu na co najmniej 29 pkt, jest:

- stawienie się w terminie wyznaczonym przez egzaminatora (dzień, godzina);

- obecność na fonii i wizji. Brak kamery lub mikrofonu (niewłączenie ich) traktowany będzie jako nieprzystąpienie do egzaminu skutkujące oceną niedostateczną. Informuję przy tym osoby, które mają trudności z dostępem do sprzętu, że Wydział dysponuje miejscem i sprzętem komputerowym udostępnianym studentom na potrzeby egzaminów. W razie istnienia takiej potrzeby proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu z odpowiednim wyprzedzeniem; Egzamin ustny odbędzie się na aplikacji Teams w zespole konsultacji każdego z Egzaminatorów (kod dostępu na profilu UMCS Egzaminatora).

            Informacje na temat egzaminu ustnego, wraz z podziałem na dni i godziny znajdziecie Państwo na stronie internetowej Katedry oraz w Teamsie w godzinach popołudniowych (około godziny 18:30).

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    6 lipca 2021