Zasady członkostwa byłych pracowników UMCS

UCHWAŁY  ZAKŁADOWEGO  ZEBRANIA DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UMCS

W DNIU 28 LUTEGO 2023 ROKU

Uchwała nr 10  ws. wysokości składki związkowej dla emerytów, rencistów i osób bezrobotnychbądź przebywających na zasiłkach oraz na urlopach bezpłatnych

1. Na podstawie §1 ust.3 znowelizowanej uchwały finansowej nr 5 XIX KZD Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” UMCS ustala składkę związkową dla emerytów i rencistów w wysokości 0,5% miesięcznego dochodu (np. renty, emerytury) określonego decyzją ZUS. Wielkość składki naliczona zostanie i uśredniona do pełnej kwoty złotych, na podstawie zadeklarowanej kwoty dochodu.

2. Dla emerytów i rencistów którzy przekroczyli 80 rok życia, osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych oraz dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych, w tym wychowawczych, zrzeszonych w OZ NSZZ „S” UMCS, składka zostaje zmniejszona do symbolicznej kwoty 1 zł (jednego złotego) miesięcznie.

3. Składka za dany miesiąc winna być wpłacana do dnia 20 następnego miesiąca w siedzibie KZ lub drogą przelewu na konto wskazane przez KZ, z podaniem osoby wpłacającej oraz okresu za jaki dokonano wpłaty.

4. Składka może być wpłacana jednorazowo z góry za dowolny okres, zgodnie z wolą członka związku.

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” UMCS

 

Składki z dopiskiem: imię i nazwisko i okres za jaki jest składka wnosimy na konto: 

Nr konta: 92 1240 2382 1111 0000 3894 7564

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS; 20-031 Lublin, Plac M.C-Skłodowskiej 5