Zasady członkostwa byłych pracowników UMCS

Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS
z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie członków NSZZ „Solidarność” UMCS
rozwiązujących stosunek pracy z UMCS

1. Uchwała dotyczy osób, które są członkami NSZZ „S” UMCS w chwili rozwiązywania stosunku pracy z Uczelnią i od tej chwili:

1/ przechodzą na emeryturę lub rentę;

2/ przechodzą na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;

3/ uzyskują status bezrobotnego

– i nie posiadają jednocześnie innego źródła dochodów, niż świadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2.

2. Informację o pozostaniu w strukturze NSZZ „S” UMCS po rozwiązaniu stosunku pracy składa członek Związku w sekretariacie Komisji Zakładowej nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym to rozwiązanie następuje, zobowiązując się jednocześnie do regularnego, comiesięcznego opłacania składki związkowej. (ZAŁĄCZNIK NR 1)

3. Zgodnie z Uchwałą Finansową Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” miesięczna składa dla emerytów i rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach
i świadczeniach przedemerytalnych wynosi:

· 2 zł przy dochodzie nie większym niż 500 zł,

· 2 zł+0,50 zł za każde 100 zł powyżej 500 zł dla osób o większym dochodzie.

Wysokość składki oblicza księgowa KZ na podstawie okazanej aktualnej decyzji ZUS o wysokości emerytury, renty lub zasiłku;

4. Dla bezrobotnych miesięczna składka ustalona uchwałą ZZD NSZZ „S” UMCS
w dniu 25 października 2016 roku wynosi 1 zł.

5. W przypadku osób, które nie udzieliły informacji, o której mowa w ust. 2 i przez 3 miesiące od daty rozwiązania stosunku pracy nie płacą składek, sekretariat na polecenie Komisji Zakładowej uruchamia, zgodnie z § 13. ust. 5 – 9 Statutu, postępowanie w sprawie skreślenia z rejestru członków Związku. Komisja Zakładowa zobowiązuje księgową KZ do wysłania wezwania do uregulowania należnych składek niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia ww. zaległości.

6. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek członka Związku, Komisja Zakładowa może podjąć decyzję o obniżeniu lub czasowym zawieszeniu składek. Komisja, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, określa jednocześnie stopień obniżenia składki oraz okres trwania obniżenia lub zawieszenia nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może nastąpić na ponowny wniosek osoby zainteresowanej. (ZAŁĄCZNIK NR 2.)

7. Osoba korzystająca z obniżenia lub zawieszenia składki zachowuje prawo do zasiłków
i zapomóg określonych w § 5 ust. 1 Statutu NSZZ „S”.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Traci moc uchwała KZ
z dnia 1 marca 2005 roku.

 

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” UMCS

 

UWAGA

Deklaracja kontynuacji członkostwa (Załącznik 1) oraz formularz podania o czasowe zawieszenie składek członkowskich (Załącznik 2) - znajdują sie w zakładce "Do pobrania".