Zasady członkostwa byłych pracowników UMCS

Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS
z dnia 1 marca 2005
w sprawie: członków Związku - byłych pracowników UMCS

Uchwała dotyczy osób, które są członkami NSZZ „S” UMCS w momencie rozwiązywania stosunku pracy i od tego momentu:
1/ przechodzą na emeryturę lub rentę;
2/ przechodzą na zasiłek przedemerytalny;
3/ uzyskują status bezrobotnego

Dostrzegając potrzebę utrzymywania więzi związkowych a jednocześnie spełniając podstawowe wymogi Statutu NSZZ „S” [Statut NSZZ „S” z 28.05. 2004 § 10. u.6, § 13. u. 5-9 oraz § 14], Komisja Zakładowa ustala, co następuje:

Wolę utrzymania gwarantowanej Statutem ciągłości członkostwa Związku po rozwiązaniu stosunku pracy potwierdza pracownik, składając odpowiednie oświadczenie (Załącznik 1.) w sekretariacie Komisji Zakładowej w chwili podpisywania karty obiegowej lub w innym terminie, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy.

Obowiązek regularnego, comiesięcznego opłacania składek przez członka Związku określa § 15. u.1. Statutu NSZZ „S”.

a) Wysokość składek emerytów i rencistów w stosunku do średniej płacy krajowej określa Uchwała Finansowa NSZZ „S” (0,5% emerytur/rent większych lub równych tej średniej lub 1% emerytur/rent większych niż średnia). Wysokość składki oblicza księgowa KZ na podstawie okazanego odcinka emerytury/renty.

b) Dla członków Związku przebywających na zasiłku przedemerytalnym lub mającym status bezrobotnego Komisja Zakładowa ustala miesięczną składkę w wysokości symbolicznej złotówki.

c) W przypadku członków Związku, którzy ukończyli 70 rok życia, składki ulegają zawieszeniu.

Po upływie 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy, w przypadku nie złożenia wymienionego w p. 1. oświadczenia i przy jednoczesnym niepłaceniu składek, sekretariat na polecenie Komisji Zakładowej uruchamia zgodnie z § 12. u.5. Statutu postępowanie w sprawie ustania członkostwa Związku.

Postępowanie, o którym mowa w p. 3. Komisja ma obowiązek wszcząć również w przypadku upłynięcia 3 miesięcy od ostatniej uiszczonej składki, jeśli członek Związku nie złożył wniosku, jak w punkcie 5.

W wyjątkowych, uzasadnionych wydarzeniami losowymi przypadkach, na wniosek członka Związku nie będącego pracownikiem Komisja Zakładowa może podjąć decyzję o obniżeniu lub zawieszeniu składek. Komisja określa jednocześnie stopień obniżenia składki oraz okres trwania obniżenia lub zawieszenia. Osoba korzystająca z zawieszenia składki zachowuje pełne prawa członkowskie.