Regulamin pożyczek krótkoterminowych

Regulamin udzielania pożyczek krótkoterminowych
z funduszu KZ NSZZ „S” przy UMCS
uchwalony w dniu  21 czerwca 2005 roku (z późniejszymi zmianami)

  1. Komisja Zakładowa przeznacza na mocy uchwały określoną kwotę w budżecie działalności statutowej na udzielanie członkom Związku pożyczek krótkoterminowych, zwanych dalej „chwilówkami”. Komisja Zakładowa określa również maksymalną wysokość udzielanych pożyczek.
  2. „Chwilówki” wypłacane są w kasie Związku na podstawie wniosku złożonego przez członka Związku (Załącznik do Regulaminu), w kolejności składania wniosków. Składając wniosek, członek Związku zobowiązuje się pisemnie do zwrotu udzielonej mu pożyczki w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty jej udzielenia. Jednocześnie wyraża zgodę na wystąpienie przez Komisję Zakładową do Kwestury UMCS z wnioskiem o potrącenie kwoty pożyczki z najbliższych poborów, w przypadku jej niespłacenia w ww. terminie.
  3. Z „chwilówki” każdy członek Związku może korzystać nie częściej niż co 2 miesiące, pod warunkiem terminowego spłacenia poprzedniej „chwilówki”. Osoby niewywiązujące się z terminowej spłaty nie mogą korzystać z tej formy pomocy przez okres 1 roku liczonego od dnia dokonania spóźnionej spłaty.
  4. Członkowie Związku w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przedłużenie regulaminowego terminu spłaty chwilówki. Warunki przedłużenia określa Prezydium KZ.
  5. W szczególnych, uzasadnionych wydarzeniami losowymi przypadkach, Komisja Zakładowa może, na wniosek pożyczkobiorcy, podjąć decyzję o umorzeniu spłaty „chwilówki”. Członek Związku, któremu umorzono „chwilówkę”, może się ubiegać o następną pożyczkę nie wcześniej niż po 12 miesiącach od daty umorzenia. Decyzję o wypłacie „chwilówki” podejmuje w takim przypadku Komisja Zakładowa, zależnie od swoich możliwości finansowych.