Oświadczenie o kontynuowania czlonkostwa w Związku po ustaniu stosunku pracy

ZAŁĄCZNIK NR 1

  

Imię i Nazwisko .....................................................

Adres .....................................................................

ew. adres do korespondencji ................................

...............................................................................

telefon ..................................................................

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

W związku z ustaniem stosunku pracy z UMCS z dniem ............................... oświadczam, że znając statutowe powinności członka NSZZ „Solidarność”, zobowiązuję się do regularnego, comiesięcznego opłacania w kasie Komisji Zakładowej NSZZ „S” UMCS składek członkowskich w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Data i podpis ........................................................