Regulamin zapomóg bezzwrotnych

Regulamin udzielania bezzwrotnych zapomóg z funduszu
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS
uchwalony w dniu 28 lutego 2006 roku

 1. Bezzwrotne zapomogi przyznawane są członkom Związku z przeznaczonej na działalność sta¬tutową części budżetu Komisji Zakładowej.
 2. Każdy członek Związku ma prawo do skorzystania raz w roku kalendarzowym z bezzwrotnej zapomogi. Wniosek o taką zapomogę składa osoba zainteresowana w sekretariacie Komisji Zakładowej. W szczególnych przypadkach z wnioskiem o zapomogę dla członka Związku może wystąpić właściwe koło lub komisja wydziałowa. Warunkiem przyjęcia wniosku do rozpatrzenia są uregulowane zobowiązania składkowe wnioskodawcy.
 3. Zapomogi przyznawane są w przypadku wydarzeń losowych, takich jak:
  a) choroba połączona z kosztownym leczeniem lub pobytem w szpitalu
  b) straty poniesione w wyniku kradzieży
  c) klęski żywiołowe
  d) inne udokumentowane wydarzenia losowe
  Do wniosku o zapomogę „losową” należy dołączyć dokumentację potwierdzającą zaistnienie losowego wydarzenia (np. zaświadczenie lekarskie z fakturami za wykupione leki, karta informacyjna ze szpitala, zaświadczenie z policji). Wniosek powinien być ponadto zaopiniowany przez przewodniczącego odpowiedniego koła lub komisji wydziałowej.
 4. Z wnioskiem o bezzwrotną zapomogę członek Związku może zwrócić się również w szczególnie trudnej sytuacji materialnej nie mającej charakteru wydarzenia losowego. Wniosek o taką „bytową” zapomogę, oprócz uzasadnienia przyczyn zaistnienia takiej sytuacji oraz opinii właściwego przewodniczącego, powinien zawierać dokumentację pozwa¬lającą na ustalenie całkowitego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny wnioskodaw¬cy. Przyznana w takim przypadku zapomoga stanowi dochód, który członek Związku ma obowiązek uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym na podstawie przysłanego przez Komisję Zakładową PIT-u.
 5. Wnioski o bezzwrotne zapomogi, z poświadczonym przez księgową Komisji Zakładowej fak¬tem terminowego opłacania składek, rozpatruje zespół socjalny Komisji Zakładowej i, zależnie od charakteru wydarzenia losowego i sytuacji materialnej wnioskodawcy:
  a) przyznaje zapomogi w ramach uprawnień nadanych przez Komisję Zakładową;
  b) kieruje wniosek do Prezydium Komisji;
  c) kieruje wniosek do Komisji Zakładowej
 6. Komisja Zakładowa określa uprawnienia zespołu socjalnego i Prezydium co do wysokości przy¬znawanych przez nie zapomóg, podejmuje decyzje o przyznawaniu zapomóg przekraczających te uprawnienia oraz, w indywidualnych przypadkach losowych i w miarę posiadanych środków, o udzieleniu zapomogi po raz drugi w danym roku kalendarzowym.