Formy pomocy związkowej

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych jego członków.

Podstawą teoretyczną ustalania strategii i taktyki NSZZ „Solidarność” jest nauka społeczna Kościoła katolickiego.

Świadczenia dla członków NSZZ „Solidarność” UMCS

1/ ochrona praw pracowniczych i obywatelskich:
* przypominamy, że z ochrony związkowej zgodnie z Kodeksem pracy mogą korzystać wyłącznie członkowie Związku oraz osoby nie zrzeszone, które zwrócą się do Związku z prośbą o reprezentowanie ich wobec pracodawcy. Ochrona związkowa ma zasadnicze znaczenie w przypadku podejmowanie przez pracodawcę decyzji niekorzystnych dla pracownika (zwolnienia, kary, itp.)

2/ pomoc finansowa w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych:
* choroba i związane z nią koszty leczenia, inne szczególne przypadki losowe
* uchwała nr 35 KZ „S” UMCS z dnia 17.06.2003 w sprawie zapomóg losowych związanych ze zwolnieniami z pracy.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS postanawia przyznawać członkom związku zapomogi losowe związane ze zwolnieniami z pracy z przyczyn zakładu pracy. Wysokość zapomogi będzie ustalana corocznie przez KZ NSZZ „Solidarność” UMCS.

3/ możliwość korzystania z pomocy socjalnej w formie:
* dofinansowania do uczestnictwa w imprezach kulturalnych i wycieczkach organizowanych przez NSZZ „S”
* dodatku integracyjnego (równego jednej średniorocznej składce) dla każdego członka NSZZ „S” jako dofinansowania działalności Koła/Komisji Wydziałowej w postaci paczki lub zorganizowania spotkania integracyjnego
* zasiłków statutowych, które od 1.04.2009 wynoszą
z tytułu:
- urodzenia dziecka 1000 zł  (wymóg co najmniej 12-miesiecznego czlonkostwa w NSZZ "S" UMCS) 
- śmierci członka związku 600 zł
- śmierci współmałżonka, dziecka* 600 zł
*) dot. dziecka szczególnej troski oraz dziecka uczącego się (do 26 roku życia)
- śmierci rodziców, teściów 500 zł