Wydawanie legitymacji przez SSTS UMCS

  1. Komplet poprawnie wydrukowanych EL jest dostarczany (osobiście przez pracownika Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS lub przez Kancelarię UMCS) do pracowników administracji wydziałowych lub szkoły doktorskiej wraz z ilościowym pokwitowaniem otrzymanych blankietów stanowiącym Załącznik nr 8 do regulaminu EL oraz jednym egzemplarzem protokołu wydruku, dla których przygotowano legitymacje. Drugi egzemplarz protokołu pozostaje
    w dokumentacji Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.
  2. Pracownik dziekanatu lub pracownik szkoły doktorskiej po sprawdzeniu zgodności dostarczonego kompletu poprawnie wydrukowanych EL z protokołem wydruku podpisuje
    i dostarcza do Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS dołączone do protokołu wydruku pokwitowanie ilościowe otrzymanych blankietów EL stanowiące Załącznik nr 8 do regulaminu EL.
  3. EL wydawane są użytkownikom EL w dziekanacie lub szkole doktorskiej za potwierdzeniem odbioru. W dziekanacie lub szkole doktorskiej prowadzony jest rejestr wydanych EL (zgodnie
    z przepisami rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

Załączniki