Wydawanie hologramów przez SSTS UMCS

Procedura wydawania hologramów

(§12 Regulaminu)

  1. Hologramy są zamawiane przez Dział Zamówień Publicznych na wniosek Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.
  2. Dysponent hologramów pobiera hologramy za pokwitowaniem stanowiącym Załącznik nr 9 do regulaminu EL z Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS. Hologramy traktowane są jako druki ścisłego zarachowania i są ewidencjonowane ilościowo.
  3. Hologramy umieszczane są na blankietach EL otrzymanych z Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.
  4. Hologramy, które ulegną zniszczeniu albo przedawnieniu, przekazywane są Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS po zakończeniu każdego semestru wraz z protokołem rozliczenia stanowiącym Załącznik nr 10 do regulaminu EL. Przeznaczone do likwidacji hologramy należy nakleić na kartkę papieru, przekreślić i opatrzyć adnotacją „anulowane” i przedstawić z protokołem rozliczenia podpisanym przez dysponenta hologramów oraz kierownika administracji wydziałowej.
  5. Hologramy, które ulegną zniszczeniu albo przedawnieniu, są likwidowane przez specjalistyczną firmę.
  6. W przypadku, gdy użytkownik EL nie odbierze blankietu EL, na którym umieszczony został hologram, blankiet EL wraz z hologramem deponowany jest w teczce użytkownika EL.

Załączniki