Prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

Kamiński Wiesław Andrzej (ur. 1949) fizyk, profesor zwyczajny, rektor UMCS w latach 2005-2008.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie; Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS na kierunku fizyka (1967-1972). Na UMCS zdobył kolejne stopnie naukowe: doktora (1977), doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora nauk fizycznych (1996).

Od 1972 r. pracuje w UMCS. Był także związany z takimi uczelniami jak: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (Kierownik Zakładu Układów Złożonych i Neurodynamiki, 1998-2005), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Lublinie (kierownik Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy, 2008-2013), Katolicki Uniwersytet Lubelski (1984-2005). Odbywał zagraniczne staże naukowe oraz gościł jako zaproszony profesor w uniwersytetach i ośrodkach badawczych, m.in. w Niemczech (Tybinga, Freiburg), Francji (Paryż, Strasburg), Grecji (Janina, Ateny), Finlandii (Helsinki, Jyväskylä), Włoszech (Mediolan, Triest), Rosji (Dubna), USA (Stanford, Berkeley) i na Węgrzech (Debreczyn).

Promotor ponad 60 prac magisterskich i 8 doktorskich. Organizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor, współautor i redaktor 7 książek, ponad 150 artykułów i doniesień naukowych, a także tekstów popularnonaukowych, utworów literackich i artykułów dot. organizacji i problemów socjologicznych nauki oraz środowisk naukowych. Założyciel NSZZ „Solidarność” na UMCS, członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Regionu Środkowo-Wschodniego, przewodniczący delegacji Regionu na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej (1981). Internowany w więzieniach we Włodawie i Lublinie (1981-1982). Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1992-1994). Inicjator i współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie. Jeden z założycieli i autor statutu Towarzystwa Witkacyjańskiego. Członek-założyciel Yacht Club UMCS. Założyciel i redaktor (1991-2002) „Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS.

Jego badania koncentrują się wokół fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, fizyki neutrin, unifikacji oddziaływań, obliczeniowej sztucznej inteligencji, w tym sieci neuronowych i modelowania procesów świadomości w sztucznych sieciach biologicznych, a także wokół historii i metodologii fizyki.

Od wielu lat jest zaangażowany w organizację nauki – jako członek zespołów przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Mobilności i Karier Naukowych (2007-2008), Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego (2007-2008), a także przewodniczący Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2005-2008). Pełnił z wyboru funkcje przedstawicielskie w kierowniczych gremiach UMCS: w Radzie Instytutu Fizyki jako student oraz przedstawiciel młodszej kadry; przedstawiciel do Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, przedstawiciel do Senatu UMCS młodych pracowników oraz Rady Wydziału (9 kadencji).

Jest członkiem towarzystw naukowych i komitetów: Europejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego (prezes PTF w latach 2010-2013), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Komitetu Redakcyjnego „International Journal of Nonlinear Phenomena and Complex Systems”, Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Rady Naukowej kwartalnika „Barometr regionalny. Analizy i prognozy”, Rady Naukowej Centrum Jana Pawła II w Lublinie. Był konsultantem Committee on the International Freedom of Scientists Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego (1988-1990).

Laureat wielu konkursów na projekty badawcze i aparaturowe (m.in. Komitetu Badań Naukowych, Komisji Europejskiej, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwa Badań i Technologii Niemiec), a także licznych nagród (otrzymał m.in. ogólnopolski tytuł Primus inter Pares, Medal Kopernika jako najlepszy student w Polsce, I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie dla młodych fizyków zorganizowanym przez Węgierską Akademię Nauk oraz nagrody Ministra w dziedzinie badań, za osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne).

Uhonorowany odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi (1976) i Złotym Krzyżem Zasługi (1996) za działalność na rzecz Państwa i obywateli, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia na polu oświaty i nauki (2002) i Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice przyznanym przez papieża Benedykta XVI w dowód uznania dla postawy moralnej i zaangażowania w pracę na rzecz dobra wspólnego (2008).

Żonaty, ma dwie córki. Jego hobby to żeglarstwo, narciarstwo biegowe i zjazdowe, lotniarstwo, a także kwalifikowana turystyka górska. Fotografuje strachy na wróble, pisuje wiersze, lubi jazz oraz współczesną literaturę.