Dr hab., prof. nadzw. Robert Charmas

Charmas Robert (ur. 23.11.1965 r. w Lublinie) – chemik, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Lublinie (1984); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na kierunku chemia (1984–1989; dyplom z wyróżnieniem).

Był pracownikiem Zakładu Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UMCS na stanowiskach asystenta (1989–1993) i adiunkta (1993–2004). Od 2003 r. jest profesorem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej). W latach 2006-2009 był dyrektorem Instytutu Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W 2008 r. został wybrany prodziekanem ds. nauki w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – funkcji tej zrezygnował w 2009 r. z powodu wyboru na rektora w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (na kadencję 2009–2013; wybrany na kolejną kadencję 2013–2017).

W 1987 r. odbył trzymiesięczne stypendium językowe GFPS we Freiburgu (Niemcy). W latach 1987–1988 oraz 1988–1989 zdobył stypendium Ministra Edukacji Narodowej. W 1989 r. otrzymał Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za wyniki w nauce osiągnięte podczas studiów. W 1989 r. zajął I miejsce w konkursie na pracę naukową z zakresu fizykochemii powierzchni, organizowanym przez Polską Akademię Nauk, oddział w Krakowie (Komisja Fizykochemii Powierzchni). W 1993 r. otrzymał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców. W tym samym roku obronił pracę doktorską pt. „Badania efektów niejednorodności powierzchni w adsorpcji jonów na granicy faz woda/tlenek metalu”, przygotowaną w Zakładzie Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UMCS, pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Rudzińskiego, wyróżnioną w 1995 r. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W latach 1997–1998 odbył stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Laboratoire Environnement et Mineralurgie CNRS w Nancy, Francja. W 2001 r. otrzymał stypendium Ministra Badań Naukowych Rządu Francuskiego („Senior Scientist Fellowship”, czteromiesięczny pobyt w Laboratoire Environnement et Mineralurgie CNRS w Nancy, Francja). W 2002 r. na Wydziale Chemii UMCS zdobył stopień doktora habilitowanego. W latach 2010-2013 otrzymywał co roku Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę organizacyjną związaną z zarządzaniem Uczelnią.

Opublikował ponad 60 oryginalnych prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej (całkowity Impact factor powyżej 100; ponad 1000 pkt. MNiSW). Jego prace dotyczą procesów fizykochemicznych na granicy faz ciało stałe/ciecz oraz zagadnień z zakresu biochemii wysiłku fizycznego (Indeks Hirscha ok. 16).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, a także zespołów eksperckich w: Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2004 i 2005); Ministerstwie Edukacji Narodowej (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Wydział Matur, 2005–2010); Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (recenzje konkursów stypendialnych FNP, 2006-2010). Był promotorem pracy doktorskiej dr. Piotra Zarzyckiego (obrona na Wydziale Chemii UMCS w 2005 r., tytuł pracy: „Badania teoretyczne równowagi i kinetyki adsorpcji jonów prostych na granicy faz tlenek metalu/roztwór elektrolitu”).

Ma dwoje dzieci: Michała i Małgorzatę.