Mgr Grzegorz Borkowski

Mgr Borkowski Grzegorz (ur. w Puławach) – pedagog, terapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (1995); Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej (tyflopedagogika i oligofrenopedagogika; 1995–2000); Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych w zakresie Wychowania Fizycznego i Sportu Osób Upośledzonych Umysłowo w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (uprawnienia Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych); Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych w zakresie Teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie (tytuł terapeuty, który uprawnia do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej).

Od 2001 r. pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Lublinie jako nauczyciel wychowania fizycznego i prowadzi zajęcia rewalidacyjne metodą integracji sensorycznej. Od 2013 r. prowadzi terapię integracji sensorycznej na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka przy SOSW nr 2 w Lublinie. Od 2009 r. współpracuje z Centrum Terapii Autyzmu Alpha w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także diagnozuje dzieci przejawiające zaburzenia w przetwarzaniu bodźców sensorycznych. W latach 2000–2001 pracował w Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie jako wychowawca internatu. W latach 2006–2007 prowadził zajęcia ruchowe dla młodszych dzieci metodą Weroniki Sherborne w Ośrodku Wspierania Rozwoju przy Stowarzyszeniu „Jestem” w Lublinie.

W czasie studiów pedagogicznych był zaangażowany w pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Zdobyte doświadczenia określiły jego kierunek rozwoju zawodowego. W swojej pracy dąży do poprawy jakości funkcjonowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi tak, by mogły one coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Pragnie przyczynić się do zmniejszenia występujących deficytów tak, aby wierzyły w swoje mocne strony i stawały się pełnowartościowymi członkami naszego społeczeństwa. Stale pogłębia swoją wiedzę po to, by skuteczniej pomagać dzieciom, z którymi pracuje.

W swoim dorobku ma także publikacje – artykuły i programy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, m.in. Praca z dzieckiem agresywnym, „Edukacja i Dialog” 3/2008 (196); Postawy Rodzicielskie Wobec Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, „Edukacja i Dialog” 11/2008 (202); „Ku Dorosłości” (program nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym na II etapie edukacyjnym), „Rewalidacja 2(30)/2011” oraz wydana w 2013 r. przez WFW książka pt. Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera.

Wspólnie z żoną Renatą wychowuje trójkę dzieci: Maję, Idę i Miłosza. Lubi rodzinne wypady w góry oraz długie spacery.

Wspomnienia ze studiów: „Na kierunku, na którym studiowałem, dominowała płeć piękna, a nas facetów było tylko trzech. Na pierwszym roku wybrano mnie na gospodarza roku i pamiętam, że miałem problemy z zapamiętaniem imion moich koleżanek, nie mówiąc już o nazwiskach. Na trzecim roku było już bardziej kameralnie i jako jedyny rodzynek w miarę ogarniałem imiona osób, z którymi się uczyłem. Na Wydziale poznałem swoją przyszłą żonę”.