Prof. zw. Barbara Maria Baraniak

Baraniak Barbara Maria (ur. 18.02.1951 r. w Gdańsku) – profesor zwyczajny nauk rolniczych.

Absolwentka I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku (1964-1968); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1968-1973). Doktor nauk technicznych (1984), doktor habilitowany w zakresie technologii żywności i żywienia (1995), profesor nauk rolniczych (2002).

Zawodowo związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie (wcześniej Akademią Rolniczą) na stanowiskach: asystenta w Instytucie Chemii i Technologii Rolnej (1973-1979), wykładowcy (1979-1985) i starszego wykładowcy (1985-1995) w Katedrze Chemii Ogólnej, adiunkta w Katedrze Chemii (1995-1996), adiunkta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności (1996-1999), profesora nadzwyczajnego (1992-2002). Pełniła także funkcje: prodziekana Wydziału Rolniczego (2002-2005), dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (2006-2012) i kuratora Zakładu Biochemii Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu (1997-2006). Obecnie jest kierownikiem Katedry Biochemii i Chemii Żywności (od 1996).

Członek Komitetu Nauk o Żywności PAN (od 2003); Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, wiceprezes Oddziału Lubelskiego (od 2002) i członek Zarządu Głównego (2006-2012); Członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego (od 2003) i członek Zarządu Głównego (2012); członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Jej badania związane są z biochemią żywności i skoncentrowane głównie na charakterystyce białek i peptydów roślinnych oraz biologicznie aktywnych składników żywności pochodzenia roślinnego, a także na procesach otrzymywania roślinnych preparatów i hydrolizatów białkowo-witaminowych.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 400 pozycji, w tym 138 stanowią oryginalne prace naukowo-badawcze i trzy podręczniki. Jest promotorem 7 przewodów doktorskich i opiekunem 2 habilitacyjnych. Jest kierownikiem 4 grantów badawczych i wykonawcą kolejnych 4 finansowanych przez MNiSW/NCN.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i wielokrotnie Nagrodami Rektora Akademii Rolniczej / Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Mężatka – mąż Andrzej Baraniak, absolwent UMCS, doktor nauk technicznych. Mają czworo dzieci: Wojciecha, Małgorzatę, Bartosza, Joannę i dwóch wnuków: Krzysztofa i Macieja. Interesuje się polityką i literaturą.