Mgr Agnieszka Mirosława Caban

Caban Agnieszka Mirosława (ur. 10.05.1984 r. w Lublinie) – animatorka kultury, redaktor czasopism kulturalnych.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim (2003); Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku kulturoznawstwo (2003–2008). W 2008 r. rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym UMCS na kierunku filologia polska. Od 2008 r. do rozwiązania uczęszczała do Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie.

Animatorka kultury, organizatorka wydarzeń kulturalnych o tematyce wielokulturowej, m.in. festiwali, przeglądów filmowych, wystaw. Redaktor działu wielokulturowego i sekretarz redakcji w czasopiśmie „kulturaenter.pl”. Redaktor naczelna „Kwartalnika Romskiego”, wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów Romano Waśt, koordynator projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Projekty na rzecz społeczności romskiej, trener w ramach szkoleń dla instytucji i organizacji pozarządowych z zakresu historii i kultury Romów. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu wielokulturowości. Współredaktorka książek: Romowie. Przewodnik: historia i kultura (z G. Kondrasiukiem) iKompendium wiedzy z zakresu kultury i obyczajowości romskiej (z J. Milewskim). Autorka wielu artykułów w czasopismach i na portalach internetowych.

Uczestniczyła w konferencjach i debatach: Wielokulturowy Lublin dzisiaj (2007); Zamojskie Spotkania Kultur (2007); RomFest (Słowacja, Stara Lubovna, 2007); Współczesne teorie komunikacji(Wrocław 2008); Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze (Lublin 2008); Studium z dziejów przyjemności (Lublin 2009); Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego(2009); Kobiety w polityce dziś (Lublin 2010); Transeuropa (Lublin 2011); Kobieta w XXI wieku (2011); Współczesne problemy globalizacji (2011); Narodowe, etniczne i językowe mniejszości w Unii Europejskiej (2011); Festiwal Puls Literatury (Łódź 2011); Obrzeża feminizmu (Warszawa 2012). Jest laureatką nagrody Primus Inter Pares 2008 na szczeblu uczelnianym oraz grantu młodych naukowców.

Stara się realizować swoje pasje, także w życiu zawodowym. W wolnych chwilach podróżuje, interesuje ją wszystko, co związane z wytworami kultury, w tym najciekawsze są dla niej obserwacje przemian zachodzących w społecznościach lokalnych. Wolny czas spędza z rodziną, ceni sobie uroki natury, które obserwuje w lubelskiej wsi.