Rekrutacja

Uwaga Kandydaci!

Prowadzimy rekrutację na I edycję studiów podyplomowych „Trener biznesu”, które rozpoczynają się w październiku 2023 r. 

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności trenerskich. Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy osoby pragnące zdobyć zawód trenera biznesu, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych. 


Zasady kwalifikacji na kierunek:

warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji  oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Limit miejsc: 16.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 30 września 2023 r.
Dokumenty należy złożyć do 3 października 2023 r. lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/9
20-031 Lublin

z dopiskiem: Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Trener biznesu”.


Informacji udzielają:

mgr Magdalena Białkowska
tel. (81) 537-27-72
e-mail:  magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

dr Monika Baczewska-Ciupak
tel. (81) 537-57-15
e-mail:  monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

mgr Małgorzata Fryszkiewicz
tel. (81) 532-21-76
e-mail:  info@eipb.pl


Czas trwania: 2 semestry – łącznie 320 godzin

Data rozpoczęcia zajęć: I edycja – październik 2023 r.

Zapisz się! Link do systemu rekrutacyjnego