Dofinansowanie

Zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania do studiów podyplomowych z Bazy Usług Rozwojowych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Inwestuj w rozwój – pożyczek na kształcenie czy Urzędu Pracy.


Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MMŚP. Za pośrednictwem platformy online przedsiębiorcy mogą wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na usługi rozwojowe, m.in. studia podyplomowe.

  1. Z dofinansowania do studiów podyplomowych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego województwa oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru tego samego województwa.
  2. Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych. UMCS posiada wpis do BUR zawierający ofertę studiów podyplomowych „Trener biznesu” .
  3. Aby uzyskać środki na skorzystanie z oferty BUR, przedsiębiorstwo powinno skontaktować się z właściwym operatorem w danym województwie. 
  4. Jeżeli kandydat na studia spełnia kryteria konieczne do ich rozpoczęcia, powinien zarejestrować się w IRK UMCS oraz dostarczyć wymagane dokumenty.
Źródło: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Informacja o wysokości środków, wytyczne oraz priorytety wydatkowania KFS na 2023 rok.


Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną m.in. na studia podyplomowe oferowane przez krajowe podmioty, trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Maksymalna wartość pożyczki wynosi 30 tys. zł, co może stanowić do 100% kosztu studiów podyplomowych.   Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.), z możliwością częściowego umorzenia 20 – 25% kwoty. Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy. 

Źródło: https://inwestujwrozwoj.pl/


Urząd Pracy

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy lub pracująca w wieku 45 lat i powyżej. Urząd Pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów uczestnik będzie także otrzymywał stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32391

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych z UP?